Biotechnologické a analytické laboratóriá

Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied
Šarišské Michaľany

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Biotechnologické a analytické laboratóriá (BTL) sú súčasťou Biomedicínskeho centra SAV na jeho detašovanom pracovisku v Šarišských Michaľanoch.
Hlavným poslaním BTL je:

  • Vývoj a zavedenie nových postupov prípravy, formulácie, charakterizácie a analýzy biologicky aktívnych makromolekúl a viaczložkových substancií biologického pôvodu pre terapeutické, preventívne a diagnostické účely,
  • Transfer poznatkov aplikovaného výskumu a vývoja bio-farmaceutík do praxe za efektívneho využitia modernej infraštruktúry.

Kreovaním BTL získala Slovenská akadémia vied a biomedicínska vedecká komunita unikátne moderné laboratóriá pre aplikovaný výskum a inovácie v oblasti vývoja biofarmaceutík, ktoré spĺňajú požiadavky pre prácu za prísne aseptických podmienok podľa  kritérií Správnej výrobnej praxe (GMP) vo farmácii.
BTL tvoria Výskumné a vývojové laboratóriá a Analytické laboratóriá.

VÝSKUM A VÝVOJ V BIOTECHNOLOGICKÝCH A ANALYTICKÝCH LABORATÓRIÁCH BMC SAV

Individuálne konštruované priestory vo Výskumných laboratóriách s triedou čistoty A/B a A/C umožňujú realizáciu výskumných projektov zameraných na:

  • Terapeutické biofarmaceutiká produkované v eukaryotických bunkách (rastové faktory, monoklonálne protilátky);
  • Nové účinnejšie a bezpečnejšie vírusové vakcíny;
  • Látky bakteriálneho pôvodu pre terapeutické a diagnostické účely;
  • Finálnu formuláciu biofarmaceutík so zameraním na ich stabilitu a účinnosť.

Kľúčová infraštruktúra vo Výskumných laboratóriách BTL zahŕňa bioreaktory s možnosťou perfúznej kultivácie buniek, CO2 inkubátory, veľko-kapacitné centrifúgy, ultracentrifúgy, nízko-otáčkové centrifúgy, laboratórne fermentory, mikrobiologické inkubátory,  kapreparatívny chromatografický systém, polo-automatickú plniacu jednotku, filtračné systémy, mikroskopy, laboratórne lyofilizačné zariadenie, mrazničky vrátane hlboko-chladiacich boxov a systém na kryo-prezerváciu buniek.

ANALÝZY  V BIOTECHNOLOGICKÝCH A ANALYTICKÝCH LABORATÓRIÁCH BMC SAV

V Analytických laboratóriách BTL prebieha vývoj a validácia metód stanovenia účinnosti, zloženia, bezpečnosti a čistoty medicínskych produktov a výstupov z aktivít prebiehajúcich vo Výskumných laboratóriách BTL. Samotné analytické testovanie zahŕňa:

  •  fyzikálno-chemické analýzy
  •  mikrobiologické analýzy
  •  virologické analýzy
  •  molekulárno-biologické analýzy

Pre svoje aktivity využívajú Analytické laboratóriá zariadenia pre infračervenú spektroskopiu (IČ), pre atómovú absorpčnú spektroskopiu (AAS), pre stanovenie totálneho uhlíka (TOC), pre LAL test, pre stanovenie teploty topenia, refraktometer, rôzne titrátory, HPLC systémy, rôzne druhy inkubátorov vrátane CO2 alebo mikrobiologických, cykléry pre štandardnú a real-tiem PCR, elektroforetické systémy pre separáciu nukleových kyselín alebo proteínov, mikroskopy, počítač častíc a iné zariadenia.

Analytické laboratóriá BTL sú nositeľom Certifikátu Správnej výrobnej praxe (GMP) pre kontrolné laboratóriá vo farmácii.

KĽÚČOVÉ OSOBY TÍMU BIOTECHNOLOGICKÝCH A ANALYTICKÝCH LABORATÓRIÍ BMC SAV

RNDr. Vladimír Zelník, CSc.

Vedúci BTL

02/59302463


RNDr. Marta Miklošová – Vedúca Analytických laboratórií BTL

MVDr. Jana Struková – Vedúca Mikrobiologickej sekcie Analytických laboratórií BTL

Ing. Mária Baranová – Vedúca Virologickej sekcie Analytických laboratórií BTL

Ing. Veronika Genčúrová – Vedúca Sekcie fyzikálno-chemických analýz Analytických laboratórií BTL

Mgr. Ondrej Ragač – fyzikálno-chemické analýzy a HPLC

Mgr. Soňa Sokolskáí – Mikrobiológia

Mgr. Eva Miklošová – Virológia

 


FOTOGALÉRIA LABORATÓRIÁ