Laboratórium biozobrazovania

Laboratórium biozobrazovania obsahuje prístrojové vybavenie, ktoré poskytuje široké možnosti na spracovanie, zobrazovanie a analýzu rôzneho typu biologických vzoriek. Súčasťou laboratória sú viaceré typy mikroskopov na snímanie bunkových kultúr a tkanivových rezov v natívnom stave aj fluorescenčne značených, vrátane snímania živých buniek. Histologická časť laboratória prináša možnosti na komplexné spracovanie tkanivových vzoriek, od fixácie až po histologické/imunohistochemické analýzy.  Viaceré kroky spracovania vzoriek sú plne automatizované.  Integrovaný optický in vivo zobrazovací systém s mikroCT (IVIS Spectrum CT) umožňuje snímanie bioluminiscenčného aj fluorescenčného signálu v malých laboratórnych zvieratách a jeho kombináciu s počítačovou tomografiou (CT). Súčasťou systému je aj anestetická jednotka. Systém zároveň poskytuje softvérové nástroje na kvantitatívnu analýzu získaných snímok.