Laboratórium diagnostiky a prevencie rickettsiových a chlamýdiových nákaz

Laboratórium diagnostiky a prevencie rickettsiových a chlamýdiových nákaz zahŕňa 2 laboratória:

  • Výkonné laboratórium Národného referenčného centra pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz a
  • Laboratórium (č.o.G-027) pracujúce pod dohľadom Slovenskej národnej akreditačnej služby.

Slovenská národná akreditačná služba overuje dodržiavanie zásad Správnej laboratórnej praxe podľa zákona č. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a smernicou 2004/10/ES Európskeho parlamentu a Rady. V súlade so zásadami SLP vykonáva vývoj a neklinické testovanie antigénov pre účely vývoja a výroby zdravotníckych pomôcok in vitro, na jednoduchú, rýchlu a citlivú sérologickú diagnostiku.

Laboratórium nachádzajúce sa v priestoroch Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i. disponuje  priestormi pre úroveň biologickej bezpečnosti 3 (BSL3), čo umožňuje vývoj experimentálnych vakcín proti koxielóze a chlamýdiovým nákazám u hovädzieho dobytka, kôz alebo oviec a produkciu diagnostických antigénov a sér pre jednoduchú, rýchlu a spoľahlivú diagnostiku pôvodcov týchto ochorení.  Najmä v oblasti diagnostiky Q-horúčky je k dispozícii celý rad produktov, ktoré umožňujú širokú škálu sérologických vyšetrení s najvyššou citlivosťou. Naše laboratórium zároveň poskytuje poradenskú a technickú pomoc.

DIAGNOSTIKA ANTIGÉNOV

Antigény Coxiella burnetii vo fáze I alebo II na diagnostiku Q-horúčky

Biela alebo slabožltá suspenzia vysoko-purifikovaných buniek Coxiella burnetii fázy I alebo II vo fosfátovom pufri s obsahom tiomersalu ako konzervačnej látky. Je určená pre sérologické vyšetrenie protilátok Coxiella burnetii vo vzorkách krvného séra ľudí alebo zvierat pomocou testu komplement fixačnej reakcie (KFR) alebo ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Po dlhšej dobe skladovania sa môže vytvoriť sediment, ktorý je možné ľahko resuspendovať trepaním.

Antigény Chlamydophila psittaci na diagnostiku psitakózy

Biela alebo slabožltá suspenzia vysoko-purifikovaných buniek Chlamydophila psittaci vo fosfátovom pufri s obsahom tiomersalu ako konzervačnej látky. Je určená pre sérologické vyšetrenie a sledovanie protilátok Chlamydophila psittaci vo vzorkách krvného séra ľudí alebo zvierat pomocou testu komplement fixačnej reakcie (KFR) alebo ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Po dlhšej dobe skladovania sa môže vytvoriť sediment, ktorý je možné ľahko resuspendovať trepaním.

SÉRA
  1. Hyperimúnne králičie sérum obsahujúce špecifické protilátky proti burnetii. Konzervačná látka: azid sodný.
  2. Hyperimúnne králičie sérum neobsahujúce špecifické protilátky proti burnetii. Konzervačná látka: azid sodný.
  3. Hyperimúnne králičie sérum obsahujúce špecifické protilátky proti Chlamydophila psittaci. Konzervačná látka: azid sodný.
  4. Hyperimúnne králičie sérum neobsahujúce špecifické protilátky proti Chlamydophila psittaci. Konzervačná látka: azid sodný.
EXPERIMENTÁLNE VAKCÍNY
  1. Experimentálna vakcína proti koxielóze.
  2. Experimentálna vakcína proti enzootickému potratu oviec.

Výkonné laboratórium Národného referenčného centra pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz

Laboratórium je nástupcom bývalého centra WHO pre rickettsiové referencie a výskum v Bratislave, ktorého činnosť bola pozastavená v roku 2010. Výkonné laboratórium zabezpečuje špecializovanú laboratórnu diagnostiku kliešťami prenášaných baktérií, najmä z rodov Rickettsia, Borrelia, Anaplasma, Ehrlichia, Babesia a Bartonella na Slovensku a nimi vyvolaných protilátok. Mapuje prirodzené ohniská týchto mikroorganizmov a objasňuje ich epidemiologické aspekty v súvislosti s výskytom ľudských infekcií, vektorov a rezervoárov.

 

 

Bližšie informácie o činnosti laboratória nájdete na RÚVZ

 

Laboratórium zároveň poskytuje služby pre širokú verejnosť – analýzy prítomnosti pôvodcov infekčných chorôb v kliešťoch. Objednávku nájdete TU

Vyplnenú žiadosť prosím zasielať na e-mail: analyzakliesta@gmail.com a vzorku doručte na pracovisko podľa pokynov uvedených v „Objednávke“.