Špecializované laboratórium pre proteomiku a hmotnostnú spektrometriu

Laboratórium sa zameriava na interdisciplinárne štúdie, v ktorých je potrebné použiť najnovšie techniky hmotnostnej spektrometrie na identifikáciu, relatívnu kvantifikáciu a štruktúrno-funkčnú charakterizáciu biologicky aktívnych makromolekúl, a to najmä tých, ktoré môžu súvisieť s odpoveďou na stres, alebo vývoj ochorenia (infekcia/nádor). Výsledky týchto štúdií môžu poskytnúť jedinečný pohľad na vzájomné vzťahy hostiteľ-patogén a odhaliť doteraz neznáme stratégie virulencie mikroorganizmov. Pozoruhodné výsledky je možné dosiahnuť aj skúmaním úlohy molekúl zapojených do vývoja ochorení alebo zmenených v reakcii na abiotické stresové faktory.

Špecialisti v tomto laboratóriu neustále vyvíjajú a zlepšujú metódy na:

  1. prípravu vzoriek (extrakcia proteínov, enzymatické štiepenie, biofunkcionalizované nanočastíce),
  2. elektroforetickú a chromatografickú (multidimenzionálne) separáciu proteínov a peptidov,
  • detekciu a kvantifikáciu technikami hmotnostnej spektrometrie,
  1. štatistickú a bioinformačnú charakterizáciu a
  2. určenie posttranslačných modifikácií a ich lokalizáciu.

Pracovisko zároveň poskytuje služby, a to nielen kolegom z BMC SAV, v. v. i., ale i pre iné akademické a vládne inštitúcie, ako aj komerčný sektor (prosím, adresujte svoju požiadavky na viruludo@savba.sk).