Vedenie

Vedenie BMC SAV

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

riaditeľka BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

RNDr. v odbore všeobecná biológia (1985), Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

CSc. v odbore virológia (1992), školiteľ RNDr. Jan Závada, DrSc., Virologický ústav SAV

DrSc. v odbore onkológia (2003), Ústav experimentálnej onkológie SAV

Doc. v odbore mikrobiológia (2006), Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice

Prof. v odbore molekulárna biológia (2011), Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Zodpovedná riešiteľka 8 národných a 9 medzinárodných projektov (4 projektov Rámcových programov EÚ)

Spoluobjaviteľka génu a proteínu MN/CA9, ktorý je v súčasnosti najlepším biomarkerom nádorovej hypoxie a sľubným terčom terapie, ko-inventorka

patentu USA “MN Gene and Protein” (Závada, Pastoreková, Pastorek) číslo 5,384,676 a nadväzujúcich medzinárodných patentov.

Ocenenia

2003 Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť

2006 Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda

2009 Slovenka roka v kategórii Veda a vzdelávanie

2010 Cena Akadémie vzdelávania za popularizáciu vedy

 

MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

vedecký riaditeľ Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

2004 – 2015, Laboratórium endokrinológie človeka, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, interný doktorand, vedecký pracovník

2009 – 2015, Molekulárno-medicínske centrum SAV, vedecký pracovník, riaditeľ MMC

2016 – doteraz, Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV, vedecký riaditeľ ÚKTV BMC, samostatný vedecký pracovník

2013 – doteraz, Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita

43 publikácii, z toho 32 v impaktovaných časopisoch, 373 citácii WOS, h-index 10

Hlavné vedecké zameranie

Neuro-endokrino-imunitné interakcie, sympatikový nervový systém, reumatické ochorenia, glukózový metabolizmus a inzulínová rezistencia

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

Mgr. v odbore Biochémia (1992), PhD. v odbore: Fyziológia živočíchov (1998), RNDr. v odbore molekulárna biológie (2014), DrSc. v odbore Genetika (2015) Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Hlavné oblasti vedeckého záujmu

1. Štúdium monogénne determinovaných porúch sekrécia a účinku inzulínu

2. Štúdium monogénovej obezity

3. Štúdium genetiky primárnych mitochondriopatií

4. Štúdium hereditárne podmienených porúch sluchu

Ocenenia

Guothova cena SLS spoločnosti za vedeckú a publikačnú činnosť (2003)

Cena Európskej Endokrinologickej Spoločnosti za najlepší poster (2007)

Rázusova prednáška udelená Slovenskou diabetologickou spoločnosťou (2009)

Členka nadpriemerného vedeckého tímu podľa metodiky ARRA (2010)

Ceny výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti za najlepšie publikácie (2012-2018)

Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii najlepší vedecko-technický tím roka (2018)

 

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

2016 – doteraz, BMC SAV, samostatný vedecký pracovník, vedúci grantových projektov a vedúci pracovnej skupiny, vedúci Oddelenia genetiky, vedecký riaditeľ ÚEO BMC SAV

2011 – 2015, KRD molecular technologies, s. r. o., samostatný vedecký pracovník, riešiteľ grantových projektov

2002 – 2015, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vedúci grantových projektov a vedúci pracovnej skupiny, vedúci Oddelenia genetiky, zástupca riaditeľa

2000 – 2002, Genome Damage & Stability Centre, Science Park Road, University of Sussex, Falmer, Brighton, East Sussex BN1 9RQ, Veľká Británia, vedecký pracovník na post doktorandskom zahraničnom pobyte

1995 – 1999, Ústav experimentálnej onkológie SAV, vedecký pracovník

OCENENIA

Mladý výskumník roka SR (udelené v r. 2002)

Výnimočná mladá osobnosť Slovenska (udelené v r. 2007)

Prémia za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy (udelené v r. 2009)

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórií  „Osobnosť vedy a techniky“ (udelené v r. 2013)

MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

MVDr. v odbore veterinárne lekárstvo/hygiena potravín (1987)

Vysoká škola veterinárna v Košiciach CSc. v odbore virológia (1996), školiteľ Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

Virologický ústav SAV DrSc. v odbore virológia (2010)

Virologický ústav SAV Riaditeľ Virologického ústavu od roku 2009

Dlhodobé zahraničné pobyty:

Institute of Animal Health, Compton, Veľká Británia (6 mesiacov)

Nagasaki University School of Medicine, Japonsko (3 roky)

University of Agronomy, Gembloux, Belgicko (6 mesiacov)

Zodpovedný riešiteľ 7 národných projektov (4 VEGA, 3 APVV), koordinátor viacerých projektov ŠF.

Pedagogické aktivity:

Výuka predmetu biochemické metódy na KMV PRIF UK od roku 2002.

Profesor na Institute of Enzimology, Tokushima Univeristy, Japonsko (2014-2015). Školiteľ 4 PhD študentov.

Oblasť vedeckého záujmu:

Molekulárna biológia vírusov a priónov, reguláčné mechanizmy génovej transkripcie, fyziologické faktory vírusových infekcií a nádorovej progresie.

Člen kolektívu oceneného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu ako vedecko-technický tím roka 2011.

RNDr. Ján Gálik, CSc.

vedecký riaditeľ Neurobiologického ústavu BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

RNDr. v odbore Biofyzika a chemická fyzika (1984)

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach CSc. v odbore Všeobecná biológia (1997)

Školiteľ prof. MUDr. Jozef Maršala, DrSc., Neurobiologický ústav SAV

Riešiteľ a spoluriešiteľ 7 národných a 1 medzinárodného projektu

Hlavná oblasť záujmu:

Použitie elektrofyziologických metód pri vyšetrovaní poškodeného nervového tkaniva.

Ocenenia:

2014 Cena SAV za popularizáciu vedy (kolektívna)
2012 Cena SAV za popularizáciu vedy (individuálna)

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

vedecký tajomník BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

Mgr. v odbore farmácia (1997), Farmaceutická fakulta UK

PhD. v odbore fyziológia živočíchov (2001), školiteľka Ing. Elena Šeböková, DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

DrSc. v odbore normálna a patologická fyziológia (2016), Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Zodpovedný riešiteľ 4 národných a 3 medzinárodných projektov

Spoluobjaviteľ mechanizmov termogenézy v tukovom tkanive a v kostrovom svale, ktoré majú potenciál  ovplyvniť energetický metabolizmus človeka a zmierniť tak patofyziologické prejavy obezity, najmä ak sa kombinujú s pravidelným cvičením.

Ocenenia

2006 – Cena prof. Šonku, udeľovaná  vedcom vo veku do 35 rokov, za významný prínos k výskumu obezity a kardiovaskulárnych ochorení (udeľuje Česká obezitologická spoločnosť)

2011 –  Cena prof. Rázusa, za významný príspevok k poznaniu v oblasti výskumu obezity and metabolických ochorení (udeľuje Slovenská diabetologická spoločnosť)

Mgr. Marián Grman, PhD.

vedecký tajomník BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

Mgr. v odbore Biomedicínska fyzika (2010), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

PhD. v odbore Biofyzika (2014), školiteľ RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

IIa – samostatný vedecký pracovník (2017), Slovenská akadémia vied

Zahraničné pobyty:

5 týždňový výskumný pobyt (apríl-máj 2013) v rámci COST STSM v Laboratóriu Dr. Pétra Nagya, PhD. na Oddelení molekulárnej toxikológie a imunológie Národného onkologického ústavu v Budapešti, Maďarsko

Zodpovedný riešiteľ 1 národného projektu VEGA a 3 grantov Univerzity Komenského

Držiteľ podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie post doktorandských miest v SAV pre obdobie 2016-2019

Hlavné vedecké zameranie:

Chemická interakcia a bunková signalizácia reaktívnych foriem síry, dusíka a kyslíka, absorpčná a fluorescenčná spektroskopia, elektrofyziológia mitochondriových chloridových kanálov

 

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

predseda Vedeckej rady BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

RNDr. v odbore biochémia (1982), Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

CSc. v odbore všeobecná biológia (1989), školiteľ MUDr. Branko Chorváth, CSc., Ústav experimántálnej onkológie SAV

DrSc. v odbore onkológia (2007), Ústav experimentálnej onkológie SAV

Zodpovedný riešiteľ 8 národných a 2 medzinárodných projektov.

Podieľal sa na charakterizácii monoklonálnych protilátok proti diferenciačným antigénom leukocytov a na rozvoji cytoanalytiky využitím prietokovej cytometrie. Vytvoril edukačno-popularizačné projekty Súťaž mladých onkológov a Vedecké dielne Onkológia.

Ocenenia:

2013 Medaila špičkovému tímu pri príležitosti 60. výročia založenia SAV

 

JUDr. Iveta Šárniková

vedúca Právno-organizačného úseku BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

Mgr. Hana Krasoňová

vedúca Ekonomického úseku BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

Ing. Jana Blahová, PhD.

vedúca Projektového úseku BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS

Ing. v odbore potravinárskej chémie (1991) – Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave

PhD. v odbore mikrobiológia (1995) – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Fogarty Scholar – University of Iowa, Iowa City, Iowa (07-12-1997)

  • Environmental and Occupational Health Studies
  • Clinical Microbiology Laboratory

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v Bratislave 12/2001 – 06/2017 v pozíciách:

  • vedenie Odboru finančného riadenia a kontroly projektov
  • vedenie Odboru programov
  • vedenie Oddelenia spoločenských a humanitných vied
  • projektový manažér

Ústav preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM) v Bratislave 09/1991 – 12/2001

  • samostatný vedecký pracovník v oblasti mikrobiológie

Kornel Dobročka

vedúci Technického úseku BMC SAV

 

ŽIVOTOPIS