Vedenie

Vedenie BMC SAV, v. v. i.

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Zodpovedná riešiteľka 8 národných a 9 medzinárodných projektov (4 projektov Rámcových programov EÚ)

Spoluobjaviteľka génu a proteínu MN/CA9, ktorý je v súčasnosti najlepším biomarkerom nádorovej hypoxie a sľubným terčom terapie, ko-inventorka patentu USA “MN Gene and Protein” (Závada, Pastoreková, Pastorek) číslo 5,384,676 a nadväzujúcich medzinárodných patentov.

Štúdium:

2011 – Prof., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor: Molekulárna biológia

2006 – Doc., Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor: Mikrobiológia

2003 – DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, odbor: Onkológia

1992 – Csc., Virologický ústav SAV, odbor: Virológia, školiteľ RNDr. Jan Závada, DrSc.

1985 – RNDr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Všeobecná biológia

Ocenenia

2010 – Cena Akadémie vzdelávania za popularizáciu vedy

2009 – Slovenka roka v kategórii Veda a vzdelávanie

2006 – Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda

2003 – Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť

MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

riaditeľ Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Neuro-endokrino-imunitné interakcie, sympatikový nervový systém, reumatické ochorenia, glukózový metabolizmus a inzulínová rezistencia

2016 – doteraz, Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV, vedecký riaditeľ ÚKTV BMC, samostatný vedecký pracovník

2013 – doteraz, Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita

2009 – 2015, Molekulárno-medicínske centrum SAV, vedecký pracovník, riaditeľ MMC

2004 – 2015, Laboratórium endokrinológie človeka, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, interný doktorand, vedecký pracovník

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Oblasti vedeckého záujmu:

1. Štúdium monogénne determinovaných porúch sekrécia a účinku inzulínu

2. Štúdium monogénovej obezity

3. Štúdium genetiky primárnych mitochondriopatií

4. Štúdium hereditárne podmienených porúch sluchu

Štúdium:

2015 – DrSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Genetika

2014 – RNDr., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Molekulárna biológia

1992 – Mgr., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Biochémia

Ocenenia:

2018 – Cena za vedu a techniku v kategórii najlepší vedecko-technický tím roka

2012 – 2018 – Ceny výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti za najlepšie publikácie

2010 – Členka nadpriemerného vedeckého tímu podľa metodiky ARRA

2009 – Rázusova prednáška udelená Slovenskou diabetologickou spoločnosťou

2007 – Cena Európskej Endokrinologickej Spoločnosti za najlepší poster

2003 – Guothova cena SLS spoločnosti za vedeckú a publikačnú činnosť

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Mechanizmy opravy DNA, Prognostické markery pri urogenitálnych malignitách, Odpoveď nádorových buniek na chemoterapiu na báze cisplatiny, Inhibícia mechanizmov opravy DNA pri terapii nádorových ochorení, Mechanizmy účinku rôznych zlúčenín selénu

2016 – doteraz, BMC SAV, samostatný vedecký pracovník, vedúci grantových projektov a vedúci pracovnej skupiny, vedúci Oddelenia genetiky, vedecký riaditeľ ÚEO BMC SAV

2011 – 2015, KRD molecular technologies, s. r. o., samostatný vedecký pracovník, riešiteľ grantových projektov

2002 – 2015, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vedúci grantových projektov a vedúci pracovnej skupiny, vedúci Oddelenia genetiky, zástupca riaditeľa

2000 – 2002, Genome Damage & Stability Centre, Science Park Road, University of Sussex, Falmer, Brighton, East Sussex BN1 9RQ, Veľká Británia, vedecký pracovník na post doktorandskom zahraničnom pobyte

1995 – 1999, Ústav experimentálnej onkológie SAV, vedecký pracovník

Štúdium:

1998 – PhD., Prirodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Genetika

1992 –  Mgr., Prirodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Genetika, Molekulárna biológia, Biochémia a Genetické manipulácie

Pedagogické aktivy:

 1. Participácia na výuke predmetu Vybrané kapitoly z genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 2. Participácia na výuke predmetu Mutagenéza na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Ocenenia:

2013 – Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórií „Osobnosť vedy a techniky“

2009 – Prémia za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy

2007 – Výnimočná mladá osobnosť Slovenska

2002 – Mladý výskumník roka SR

MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Molekulárna biológia vírusov a priónov, reguláčné mechanizmy génovej transkripcie, fyziologické faktory vírusových infekcií a nádorovej progresie

Štúdium:

2010 – DrSc., Virologický ústav SAV, odbor: Virológia odbore virológia

1996 – CSc., Vysoká škola veterinárna v Košiciach, odbor: Virológia, školiteľ Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

1987 – MVDr., Vysoká škola veterinárna v Košiciach, odbor: Veterinárne lekárstvo/hygiena potravín

Dlhodobé zahraničné pobyty:

Institute of Animal Health, Compton, Veľká Británia (6 mesiacov)

Nagasaki University School of Medicine, Japonsko (3 roky)

University of Agronomy, Gembloux, Belgicko (6 mesiacov)

Zodpovedný riešiteľ 7 národných projektov (4 VEGA, 3 APVV), koordinátor viacerých projektov ŠF

Pedagogické aktivity:

2002 – doteraz, výuka predmetu biochemické metódy na KMV PRIF UK

2014 – 2015, školiteľ 4 PhD študentov, Institute of Enzimology, Tokushima Univeristy, Japonsko

Ocenenia:

2011 – Člen kolektívu oceneného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu ako vedecko-technický tím roka 2011

RNDr. Ján Gálik, CSc.

riaditeľ Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Použitie elektrofyziologických metód pri vyšetrovaní poškodeného nervového tkaniva.

Riešiteľ a spoluriešiteľ 7 národných a 1 medzinárodného projektu

Štúdium:

1997 – Csc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor: Všeobecná biológia, školiteľ prof. MUDr. Jozef Maršala, DrSc.

1984 – RNDr., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor: Biofyzika a chemická fyzika

Ocenenia:

2014 Cena SAV za popularizáciu vedy (kolektívna)
2012 Cena SAV za popularizáciu vedy (individuálna)

Ing. Silvia Schmidtová, PhD.

vedecká tajomníčka BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Nádory zo zárodočných buniek, mechanizmy rezistencie voči cisplatine, markery nádorových kmeňových buniek.

Koordinátorka národných projektov – zodpovedná riešiteľka VEGA 2/0124/21 a zodpovedná riešiteľka za BMC SAV v APVV-20-0158.

Štúdium:

2015 – 2019    PhD., Lekárska fakulta Univerzity Komenské, Bratislava, Slovensko
odbor: onkológia

2010 – 2015    Ing., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
odbor: biotechnológia – medicínske inžinierstvo

Ocenenia:

 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov, Slovensko 2020 – 3. miesto za súbor publikácií zameraný na nádory zo zárodočných buniek
 • Členka rebríčka Forbes 30 po 30 v kategórii Veda a vzdelávanie, Slovensko 2019
 • Cena za najlepší poster podporená „European Academy of Andrology“ na konferencii „9th Copenhagen Workshop on Testicular Germ Cell Cancer“, Kodaň, Dánsko 2018
 • TOP Študentská osobnosť Slovenska v akad. r. 2017/2018 udelená od Junior Chamber International – Slovakia, Slovensko 2018
 • Súťaž mladých onkológov, Slovensko 2018 – 3. miesto za prednášku „Identification of candidate genes associated with chemoresistance in newly prepared cisplatin-resistant testicular germ cell tumors cell lines“
 • Študentská vedecká konferencia doktorandov, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovensko 2017 – 1.miesto za prednášku „Investigation of Candidate Genes Associated with Cisplatin Chemoresistance of Testicular Germ Cell Tumors“

Zahraničné pobyty:

 • Október-November 2016 – CEITEC, Brno, Česká republika; podporené grantom Erasmus+ a grantom Nadácie Tatra banky „Študenti do sveta“
 • Apríl-Jún 2018 – Oddelenie patológie, Erasmus MC, Rotterdam, Holandsko; podporené grantom Erasmus+ a Štipendiom Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
 • Marec-Máj 2020 – Prinses Máxima Centrum, Utrecht, Holandsko; podporené Národným štipendijným programom Slovenskej republiky (SAIA)

Mgr. Marián Grman, PhD.

vedecký tajomník BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Chemická interakcia a bunková signalizácia reaktívnych foriem síry, dusíka a kyslíka, absorpčná a fluorescenčná spektroskopia, elektrofyziológia mitochondriových chloridových kanálov

Zodpovedný riešiteľ 1 národného projektu VEGA a 3 grantov Univerzity Komenského

2017 – IIa Samostatný vedecký pracovník, Slovenská akadémia vied

Štúdium:

2014 – PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenskéhov, odbor: Biofyzika, školiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

2010 – Mgr., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Biomedicínska fyzika

Zahraničné pobyty:

2016 – 2019 Držiteľ podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie post doktorandských miest v SAV

04-05/2013 výskumný pobyt v rámci COST STSM v Laboratóriu Dr. Pétra Nagya, PhD. na Oddelení molekulárnej toxikológie a imunológie Národného onkologického ústavu v Budapešti, Maďarsko

 

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

predseda Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Hantavírusy ako novo sa objavujúce patogény: biodiverzita, molekulárna evolúcia, ekológia a patogenéza; Biodiverzita a molekulárny vývoj vírusov prenášaných hlodavcami a článkonožcami; Mechanizmy prenosu vírusov prenášaných kliešťami a vývoj protikliešťových vakcín blokujúcich prenos.

Zodpovedný riešiteľ viacerých národných a medzinárodných projektov, akými sú/boli projekty Siedmeho rámcového programu Európsky vírusový archív, ANTIDotE a H2020 EVAg a EVA-GLOBAL.

Štúdium:

2000 – 2004 PhD., Virologický ústav Charité, Humboldtová Univerzita v Berlíne, Nemecko

1999 RNDr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia: virológia, mikrobiológia

1994 – 1999 Mgr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Biológia so zameraním na virológiu

Ocenenia:

2021 udelenie čestného občianstva Bratislavy Starého mesta

2020 spolu s Pavlom Čekanom, Krištáľové krídlo v kategórii MEDICÍNA A VEDA

2020 Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy za 2. oddelenie vied (kolektívna)

2020 finalista ESET Science Award 2020 v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy; Cena verejnosti

2020 Cena Vedec roka SR 2020 v kategórii Inovátor roka

2019 Ocenenie „Joel M. Dalrymple Memorial Lectureship Award“

2017 Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky

2012 Cena pre mladého vedca 2012 udeľovaná Akadémiami vied krajín Vyšehradskej skupiny

2011 Cena za klinickú virológiu za rok 2011 od Nemeckých vedeckých spoločností Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V. (DVV; Nemecké združenie pre boj s vírusovými ochoreniami) a Gesellschaft für Virologie (GfV; Spoločnosť pre virológiu)

2009 Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

2005 Cena Roberta Kocha udeľovaná Charité Universitätsmedizin v Berlíne za najlepšie doktorandské práce

1999 Cena rektora Univerzity Komenského

JUDr. Iveta Šárniková

vedúca Právno-organizačného úseku BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Prax:

1990 – doteraz  Virologický ústav SAV – BMC SAV

 • vedúca Sekretariátu
 • vedúca Právno-organizačného úseku

1982 – 1990 MÚ Ružomberok, SHMÚ, VÚVH

vykonávané pracovné zaradenia:

 • právnik organizácie
 • vedúca sekretariátu riaditeľa
 • vedúca útvaru vnútornej kontroly

Štúdium:

1983 – JUDr., štátna rigorózna skúška, odbor: Právo

1982 – absolutorium, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Hana Krasoňová

vedúca Ekonomického úseku BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS
Prax:

2011 – doteraz, Virologický ústav BMC SAV a BMC SAV

 • vedúca Ekonomického úseku
 • vedenie ekonomickej a finančnej činnosti
 • rozbor hospodárenia
 • plánovanie a sledovanie čerpania rozpočtu
 • tvorba bilancií za mzdy, majetok, účtovníctvo, bezhotovostné úhrady
 • čerpanie projektov, pokladňa, materiálno – technické zásobovanie, sklad
 • verejné obstarávanie

2003 – 2011,  Virologický ústav SAV

 • ekonomická referentka
 • správa majetku
 • mzdy
 • projekty ŠF
 • verejné obstarávanie

1992 -2003, IF spol. s r.o., Bratislava

 • ekonomická referentka
 • zahraničný obchod
Štúdium:

2011 – Mgr., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, odbor: verejná správa, oblasť: Manažment, Marketing, Financie a mena

Ing. Jana Blahová, PhD.

vedúca Projektového úseku BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Prax:

03/ 2018 – doteraz BMC SAV

 • vedúca Projektového úseku

12/2001 – 06/2017 Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v Bratislave, v pozíciách:

 • vedenie odboru finančného riadenia a kontroly projektov
 • vedenie odboru programov
 • vedenie oddelenia spoločenských a humanitných vied
 • projektový manažér

09/1991 – 12/2001 – Ústav preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM) v Bratislave

 • samostatný vedecký pracovník v oblasti mikrobiológie

Štúdium:

07/1997-12/1997 – štúdijný pobyt, Fogarty Scholar – University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA, odbor: Environmental and Occupational Health Studies

 • Clinical Microbiology Laboratory

1995 – PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor: mikrobiológia

1991 – Ing., Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave, odbor: potravinárska chémia

Kornel Dobročka

vedúci Technického úseku BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Prax

2004 – doteraz –  Virologický ústav SAV – BMC SAV

 • vedúci technického úseku

1992 – 2004  – Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava

 • IT špecialista

 1984 – 1992 – DPMB Bratislava

Štúdium

1978 – 1982 – ukončené úplné stredné vzdelanie gymnázium Šaľa

1986 – 1988 – ukončené nadstavbové vzdelanie –  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava

 

Ing. Mgr. Tatiana Elanová

vedúca Úseku verejného obstarávania BMC SAV, v. v. i.
ŽIVOTOPIS

Prax

Pôsobila na rôznych administratívnych riadiacich pozíciách v súkromnom aj verejnom sektore.

Posledných 10 rokov sa aktívne venuje najmä problematike verejného obstarávania so zameraním na financovanie z Európskych štrukturálnych fondov.

Štúdium

Univerzita Komenského v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave