Vedecká rada

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
predseda

vedúci vedecký pracovník Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV

ČLENOVIA

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. vedúci vedecký pracovník Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV
Mgr. Soňa Scsuková, CSc.vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV
Ing. Štefan Zórad, CSc..vedecký pracovník Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV
doc. Ing. Igor Belyaev, DrSc.vedúci vedecký pracovník Ústavu exprimentálnej onkológie BMC SAV
Mgr. Božena Smolková, PhD.vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej onkológie BMC SAV
MUDr. Richard Imrich, DrSc.vedúci vedecký pracovník Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.vedúca vedecká pracovníčka Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV
RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu BMC SAV
RNDr. Boris Klempa, DrSc.vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV
Ing. Ludovít Škultéty, DrSc.vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV
RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.vedúca vedecká pracovníčka Neurobiologického ústavu BMC SAV
RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.vedecký pracovník Neurobiologického ústavu BMC SAV
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Ján Danko, DrSc.dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
prof. MUDr. Juraj Prayer, PhDprodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPHprimár Oddelenia kardiológie a angiológie Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.vedúca Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.prorektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach