Vedecká rada

RNDr. Boris Klempa, DrSc.
predseda

vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.

ČLENOVIA

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. vedúci vedecký pracovník Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV
prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.samostatný vedecký pracovník Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej onkológie BMC SAV
Mgr. Božena Smolková, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej onkológie BMC SAV
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.vedúca vedecká pracovníčka Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV
MUDr. Žofia Rádiková, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV
RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu BMC SAV
Ing. Miroslav Glasa, DrSc.vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV
RNDr. Ján Gálik, CSc.riaditeľ Neurobiologického ústavu BMC SAV
RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.vedúca vedecká pracovníčka Neurobiologického ústavu BMC SAV
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPHvedúci Ústavu molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.prorektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.vedecký pracovník Centra experimentálnej medicíny SAV
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.prorektor Univerzity Komenského v Bratislave