Za Ing. Veronikou Altanerovou, CSc.

Ing. Veronika Altanerová, CSc.

Dňa 27. 9. 2019 sa s nami navždy rozlúčila Ing. Veronika Altanerová, CSc. Celý svoj pracovný život spojila s Ústavom experimentálnej onkológie SAV – BMC SAV.

Narodila sa v roku 1933 v Komárne. Po absolvovaní gymnázia študovala Technológiu organických látok na Chemickej fakulte Vysokej škole technickej. Na Výskumný ústav onkologický nastúpila v roku 1957 a to na oddelenie biochémie a rádioizotopov. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájila v odbore chemické vedy v roku 1974. Spolu s manželom prví na Slovensku zaviedli a využívali metódy tkanivových kultúr, biologické testy na experimentálnych zvieratách a prístupy na molekulárnej úrovni. Neskôr sa veľmi intenzívne venovala molekulárnej diagnostike medulárneho karcinómu štítnej žľazy. Tiež sa zaslúžila o zavedenie nového výskumného smeru v laboratóriu molekulárnej onkológie, keď s manželom navrhli a vypracovali novú metodiku protinádorovej génovej terapie prostredníctvom bunkových nosičov a dlhodobo sa venovali biológii mezenchýmových kmeňových buniek.

Dr. Altanerová bola vysoko erudovaná a medzinárodne uznávaná vedecká pracovníčka. Jej vedecké práce priniesli veľa nových poznatkov. Počas pôsobenia v ústave riešila veľké množstvo národných aj medzinárodných projektov. Počas svojej vedeckej kariéry publikovala 56 vedeckých prác v medzinárodných časopisoch s vysokým citačným ohlasom.

Bola z generácie, ktorá v detstve prežila vojnu, infekcie bez antibiotík, nevyrastala v blahobyte. Patrila do generácie, ktorá si vážila každú jednu vec, ktorú získala. Generácia, ktorá po vojne všetko vybudovala a vlastnými silami rozvíjala a chránila. Aj dr. Altanerová spoločne s doc. Altanerom rozvíjali Ústav experimentálnej onkológie SAV. Napĺňali ho intelektuálne, svojimi rozsiahlymi vedomosťami a ideami. Finančne, zháňaním finančného a materiálneho zabezpečenia a grantov, ale aj prakticky, vytváraním aparatúr, laboratórnych pomôcok, ktoré mali možnosť používať v zahraničí a doma si ich vyrobili, ako sa vraví „na kolene“.

Ak sa spýtate spolupracovníkov, aká bola Dr. Altanerová, zhodne vám povedia, že bola symbolom pracovitosti, odhodlania, morálky a vnútornej sily. Oplývala veľkou životnou energiou a odhodlaním. Bola čestná, svedomitá, s výnimočným zmyslom pre spravodlivosť a korektnosť. Bola rozvážnou a rozhodnou prirodzenou morálnou autoritou, ale aj hlboko empatickou k jej blízkym a ku kolegom.

Veronika, budete nám veľmi chýbať.

Česť Vašej pamiatke.