Zásluha doc. Juliána Podobu na vymiznutí kreténizmu na Slovensku

doc. MUDr. Julián Podoba, CSc.

Úplne vymiznutie uzlovej strumy u detí, výrazne zníženie výskytu strumy vo všetkých vekových kategóriách, vymiznutie endemického kreténizmu, zlepšenie prospechu detí na školách a zvýšenie intelektuálnej úrovni národa. Za toto všetko vďačíme výskumu a záujmu o endokrinológiu, najmä však o ochorenia štítnej žľazy a ochorenia z nedostatku jódu, doc. MUDr. Juliánovi Podobovi, CSc., ktorý bol na jeseň roku 2019 uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny.

Čomu sa doc. MUDr. Julián Podoba, CSc. venoval?

Významný slovenský endokrinológ, zakladateľ slovenskej experimentálnej aj klinickej endokrinológie, Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV (v súčasnosti Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV) a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti, doc. Julián Podoba, sa od svojho študijného pobytu v Prahe po 2. svetovej vojne, začal venovať endokrinológií, a najmä ochoreniam štítnej žľazy a ochoreniam z nedostatku jódu.

Na základe jeho výskumu, ktorý so svojimi spolupracovníkmi realizoval po návrate na Slovensko, bola schválená jodizácia kuchynskej soli, ktorá výrazne zvýšila podiel jódu v prijímanej strave obyvateľov Slovenska. Ako bolo spomínané v úvode, nedostatok jódu spôsoboval na Slovensku zdravotné problémy súvisiace so štítnou žľazou. Rozsiahly výskum doc. Podobu a jeho spolupracovníkov v 50.-tych rokoch (konkrétne v rokoch 1949 – 1953) vo väčšine oblastí Slovenska zistil deficit jódu ťažkého stupňa, príjem jódu predstavoval iba štvrtinu až tretinu potrebného množstva. Nedostatok jódu spôsoboval endemickú strumu, ktorá postihovala obyvateľstvo na celom území Slovenka, výskyt kreténizmu dosahoval až 3 %, a objavovali sa i ďalšie ľahšie poškodenia mozgu. Za toto všetko mohol nedostatok jódu.

Pridávanie jódu do kuchynskej soli sa začalo postupne od roku 1951, a od roku 1966 došlo k uzákoneniu jódovej profylaxii, čiže k prijatiu zákonných opatrení na ochranu a prevenciu pred ochoreniami spôsobovanými nedostatkom jódu. Opatrenie prinieslo úspešné výsledky. U detí endemická struma pomaly vymizla, vo všetkých vekových kategóriách sa výskyt strumy znížil, vymizol endemický kreténizmus, zlepšil sa prospech detí na školách a zvýšila sa i intelektuálna úroveň národa.

Dnes možno konštatovať, že toto úsilie doc. Podobu bolo mimoriadne úspešné, čo dokazuje nielen radikálny ústup výskytu endemickej strumy a kongenitálnych tyreopatií na Slovensku, ale aj potešiteľná skutočnosť, že pri ostatnom prieskume saturácie jódom u obyvateľov vybraných 11 krajín Európy (projekt European Thyromobil Campaign 95/96) sa Slovensko umiestnilo svojím stupňom saturácie jódom na druhom mieste za Holandskom a pred celým radom dokonca prímorských krajín Európy. Tento výsledok je praktickým dokladom, ako základný lekársky výskum, hoci po odstupe rokov, prináša vysoko pozitívne výsledky pri zabezpečovaní zdravia obyvateľstva Slovenska.

Rozsiahlosť výskumu a precíznosť jeho realizácie prinieslo doc. Podobovi celosvetové uznanie a stal sa medzinárodne uznávaným reprezentantom slovenskej vedeckej lekárskej obce.

Doc. MUDr. Julián Podoba, CSc. sa narodil 9. januára 1916 a zomrel 31. augusta 2005.

Význam a potreba jódu pre organizmus

Jód predstavuje stopový prvok nevyhnutný pre správnu činnosť hormónov štítnej žľazy. Tieto hormóny predstavujú dôležitú funkciu pre činnosť tkanív a buniek ľudského organizmu, obzvlášť pre normálny vývoj mozgu a kostry. V prípade nedostatku hormónov v štítnej žľaze už od maternicového vývoja, môže dôjsť k trvalému psychickému poškodeniu, ktoré môže mať rôzne stupne. Pri veľkom nedostatku jódu a tým spôsobenej zníženej činnosti štítnej žľazy môže vzniknúť kreténizmus, čo predstavuje najťažšiu formu mentálnej retardácie. „Zavedenie a udržanie jódovej profylaxie je preto významným krokom pre podporu zdravia všetkých obyvateľov“, povedala na margo uvedenia doc. Podobu do Dvorany slávy slovenskej medicíny RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV.

……………………………………………………..

Dvorana slávy slovenskej medicíny je slávnostné podujatie Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), kde v roku 2019 sa uskutočnil už 10. ročník. Cieľom tohto projektu je popularizácia popredných osobností slovenskej medicíny, ktoré významnou mierou prispeli k budovaniu slovenskej medicíny, medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti u nás, k šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny doma a v zahraničí, najmä tých, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 

Zdroje informácií:
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV
Tlačová správa: Dvorana slávy slovenskej medicíny X.
Program Slovenskej lekárskej spoločnosti / Dvorana slávy slovenskej medicíny
Fotografiu doc. Podobu poskytla: Slovenská lekárska spoločnosť
Ilustračné foto: Pixabay.com /Bru-nO/