BMC SAV súčasťou nového medzinárodného projektu Alliance4Life – A4L_Actions

Stretnutie členov Alliance4Life v priestoroch Vilnius University

Stretnutie členov Alliance4Life v priestoroch Vilnius University

Nový projekt Alliance4Life – A4L_ACTIONS, medzinárodná aliancia výskumných inštitúcií pôsobiacich v krajinách strednej a východnej Európy, bol vybraný k financovaniu z programu Horizont 2020. Nasledujúce tri roky budú členské inštitúcie Alliance4Life spolufinancované z európskeho grantu vo výške 2 miliónov EUR, ktorý umožní realizáciu mnohých príkladov dobrej praxe, ktoré boli v rámci doterajšej činnosti aliancie už pilotne overené. Nový projekt znamená ďalšie posilnenie medzinárodnej reputácie Alliance4Life a jeho koordinátora, inštitútu CEITEC Masarykovej univerzity, s cieľom zlepšovania inštitucionálnej kultúry a strategického riadenia výskumných inštitúcií pôsobiacich v oblasti vied o živej prírode, ako aj inšpirácia pre potrebné reformy vednej politiky v strednej a východnej Európe.

Napriek značným investíciám z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) existujú vo výkonnosti výskumu a inovácií medzi rôznymi európskymi krajinami stále veľké rozdiely. Táto skutočnosť má zásadný socioekonomický dopad a politické dôsledky, ktoré sa prejavujú najmä v menej produktívnych regiónoch Európskej únie. Rozdiely vo výkonnosti európskeho medicínskeho výskumu a inováciách majú vplyv na distribúciu financií na vedu a výskum z rámcových programov EÚ, čo limituje aj celkový dopad výskumu a inovácii na kvalitu zdravia a života európskych občanov.

Partneri projektu A4L_ACTIONS si kladú za cieľ prispieť k zmenšeniu inovačnej medzery zlepšovaním inštitucionálnej kultúry a zavedením efektívneho strategického riadenia výskumných inštitúcií v menej výkonných krajinách strednej a východnej Európy. „Naším cieľom je ďalej zvyšovať atraktivitu členov Alliance4Life pre medzinárodnú spoluprácu s vyspelými európskymi krajinami a vytvárať podmienky pre rozšírenie pozitívnych zmien na celý región,“ vysvetľuje Zlatuše Novotná, koordinátorka projektu. Alliance4Life je dnes už etablovanou sieťou združujúcou progresívne výskumné inštitúcie z oblasti vied o živej prírode so sídlom v strednej a východnej Európe. Členské inštitúcie úspešne vyskúšali zavedenie niekoľkých osvedčených postupov a budú ďalej stavať na už dosiahnutých výsledkoch.

A4L_ACTIONS je pokračovaním prvého úspešne realizovaného projektu Alliance4Life, ktorý pred troma rokmi odštartoval v Brne a ktorý taktiež koordinoval vedecko-výskumný inštitút CEITEC Masarykovej univerzity. Aliancia spojuje progresívne inštitúcie pôsobiace v oblasti vied o živej prírode zo strednej a východnej Európy. Jej poslaním je podporovať a posilňovať excelentnosť európskeho výskumu a jeho prínosy pre spoločnosť, ľudské zdravie a kvalitu života. 10 zakladajúcich členov formalizovalo existenciu aliancie ako trvalej štruktúry v októbri 2019 vo Vilniuse podpísaním Memoranda o porozumení, a pokračovalo v spolupráci aj v náročnom roku 2020. Do konzorcia nového projektu boli prizvané ďalšie dve členské inštitúcie z Bulharska a Rumunska. Do projektu A4L_ACTIONS, ktorý bude zahájený v máji 2021, sa tak zapojí celkom 12 inštitúcií.

Všetci členovia konzorcia sa zaviazali k vytváraniu kultúry, ktorá podporuje excelentnosť vedy nielen prostredníctvom nezávislej evaluácie vedy, ale aj hodnotením inštitucionálnej praxe s jasným cieľom profesionalizovať manažment výskumu v regióne strednej a východnej Európy. Partneri budú spolupracovať na zahájení nových medzinárodných projektov so skúsenými partnermi a iniciovať spoluprácu s priemyslom. Veľká pozornosť bude venovaná kariérnemu rozvoju výskumných pracovníkov a pracovníčok, podpore talentov a vytváraniu vedeckých sietí. Partneri plánujú zvýšiť kompetencie odborníkov a odborníčok v odbore transferu technológií a vytvoriť priemyselnú platformu spájajúcu akademickú obec so súkromným sektorom. Veľkou výhodou je členstvo a aktívne zapojenie centra CEITEC do ďalšej dôležitej aliancie – EU-LIFE, ktorá spája popredné západoeurópske výskumné inštitúcie z oblasti vied o živej prírode. Toto prepojenie medzi západom a východom umožňuje zdieľanie skúseností a príklady osvedčenej praxe medzi oboma regiónmi s potenciálom ich rozšírenia na celú strednú a východnú Európu.

 

Zdroj a foto: PRESS RELEASE IN ENGLISH

TLAČOVÁ SPRÁVA (CZ)

 

Partneri Alliance4Life:

Masaryk University (CEITEC MU – Central European Institute of Technology), Czech Republic

St. Anne’s University Hospital Brno (FNUSA-ICRC – International Clinical Research Center), Czech Republic

Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences (BMC SAS), Slovakia

Medical University of Łodz (MUL), Poland

University of Zagreb School of Medicine (UZSM), Croatia

University of Tartu (TU), Estonia

Vilnius University – Faculty of Medicine (VU), Lithuania

Latvian Institute of Organic Synthesis (LIOS), Latvia

University of Ljubljana (UL), Slovenia

Semmelweis University (SU), Hungary

Medical University Sofia (MUS), Bulgaria

Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest (UMFCD), Romania