Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020

ocenení z BMC SAV počas odovzdávania Cien SAV

V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych pandemických opatrení rozdelilo udeľovanie cien na dva dni a po jednotlivých oddeleniach vied. Ceny SAV odovzdal v pondelok 28. júna a v utorok 29. júna predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., za prítomnosti predsedníčky Snemu SAV RNDr. Kataríny Gmucovej, CSc., a podpredsedov SAV pre jednotlivé oddelenia vied – Mgr. Martina Venharta, PhD., prof. RNDr. Karola Marholda, DrSc., a RNDr. Miroslava Tibora Morovicsa, CSc.

Pozvanie na slávnostný ceremoniál prijali Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v utorok aj podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jozef Habánik.

Ako uviedol v slávnostnom príhovore Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, ocenení vedci sú len vzorkou špičkových vedcov SAV, ktorí vedia konkurovať aj vedcom v zahraničí, a samotná SAV je inštitúciou, ktorá disponuje veľmi kvalitným vedeckým potenciálom.

CENY SAV ZA ROK 2020 V 2. ODDELENÍ VIED O ŽIVEJ PRÍRODE

Prácu vedeckého pracovníka možno prirovnať k horskému nosičovi, uviedol okrem iného v príhovore pri utorkovom udeľovaní cien pre 2. oddelenie vied predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, „robia to z presvedčenia, lebo ich to

RNDr. Alena Gábelová, CSc.

baví a preto to robia aj dobre“. Zdôraznil, že vedecká práca je komplikovaná, vyžaduje si vedomosti a množstvo kreativity.

Na slávnostnom ceremoniáli udelili Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce v 2. oddelení vied

Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR Ing., z Chemického ústavu SAV za súbor publikácií z oblasti analýzy komplexných sacharidov na účely medicínskej diagnostiky.

Mgr. Jozefovi Ukropcovi, DrSc., a kolektívu v zložení: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.,  Mgr. Timea Kurdiová, PhD.,Mgr. Miroslav Baláž, PhD., Mgr. Patrik Krumpolec, PhD., Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., MUDr. Martin Schön, PhD., Mgr. Michal Nemec, PhD. Mgr. Lucia Slobodová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV za súbor publikácií o mechanizmoch regulácie energetického metabolizmu pri chronických ochoreniach človeka a pri starnutí.

Cenu SAV za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce v oblasti nanomedicíny získala RNDr. Alena Gábelová, CSc., z Biomedicínskeho centra SAV.

Cenou SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy za 2. oddelenie vied ocenili:

doc. RNDr. Tatianu Betákovú, DrSc., RNDr. Borisa Klempu, DrSc., MVDr. Juraja Kopáčeka, DrSc., a prof. RNDr. Silviu Pastorekovú, DrSc., z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.

zľava: prof. Šajgalík, Dr. Klempa, prof. Pastoreková, Dr. Kopáček, doc. Betáková, prof. Marhold

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

Za špičkové publikácie v kategórii časopisecká publikácia získali Cenu SAV:

Mgr. Stanislav Komorovský, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV,

Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., Biomedicínske centrum SAV.

V kategórii vysoké počty citácií:

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc., Biomedicínske centrum SAV,

prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV,

MVDr. Daniela Antolová, PhD., Parazitologický ústav SAV.

MVDr. Markéta Derdáková, PhD., RNDr. Mária Kazimírová, CSc., Ústav zoológie SAV

V kategórii Nature Index:

Mgr. Kristína Lukáčová, PhD., Centrum biovied SAV,

Ing. Dušan Račko, PhD., Ústav polymérov SAV,

Ing. František Šimko, PhD., Ing. Michal Korenko, PhD., Ing. Zuzana Netriová, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

Ing. Ana Hološ, Mgr. Juraj Kronek, Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., Ústav polymérov SAV.

 

Informácie o:

CENÁCH SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2020 V 1. ODDELENÍ VIED O NEŽIVEJ PRÍRODE

a CENÁCH SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2020 V 3. ODDELENÍ VIED O SPOLOČNOSTI

nájdete na webovej stránke SAV

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická, SAV

Foto: Katarína Gáliková, SAV