Koncept „Core facilities“ – cesta k udržateľnosti výskumnej infraštruktúry

Biomedicínske centrum SAV

Pracovníci partnerských inštitúcií konzorcia Alliance4Life (A4L), t. j. CEITEC MU Brno a FNUSA-ICRC, navštívili v dňoch 4. a 5. decembra 2019 Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) s cieľom predstaviť proces a metodiku implementácie a fungovania konceptu „core facilities“ (CF), ktoré už zaviedli alebo aktuálne zavádzajú na svojich pracoviskách.

Na stretnutí s vedúcimi vedeckých oddelení a pracovníkmi zodpovednými za chod špecializovaných laboratórií BMC SAV vystúpili Kateřina Vágnerová (CEITEC MU), Michal Janota a Kamila Kočí (FNUSA-ICRC), ktorí detailne prezentovali stratégie realizácie konceptu CF, pilotnú fázu prevádzky CF, metodiku financovania a hodnotenia efektívnosti využívania, benefity pre užívateľov a pre inštitúciu, ale aj bariéry, ktoré museli v celom procese prekonať. Poukázali na výhody tzv. matrixového modelu nákladov so stabilnými parametrami potrebnými pre dlhodobé plánovanie v rámci projektových rozpočtov, na komunikáciu s užívateľmi na zabezpečenie ich požiadaviek na základe expertízy pracovníkov CF, na pravidlá dedikácie výstupov a ďalších aspektov zachovania podmienok udržateľnosti existujúcej infraštruktúry.

Zároveň vyjadrili ochotu zdieľať s BMC SAV, ale aj s ostatnými partnermi konzorcia A4L, nielen skúsenosti, ale aj podkladové materiály a celú online informačnú a objednávkovú platformu, ktorá bola zostavená v ICRC. V diskusii odzneli otázky účastníkov stretnutia, ktoré reflektovali nielen špecifické podmienky na udržateľnosť infraštruktúry v rámci BMC SAV, ale aj aktuálnu nepriaznivú situáciu v SR, súvisiacu s dlhodobou absenciou národnej podpory udržateľnosti, nedostatkom kapitálových prostriedkov a chýbajúcou Cestovnou mapou výskumných infraštruktúr SR, ktorá by definovala národné priority v tejto oblasti.

Po ukončení stretnutia hostia z ČR navštívili niektoré zo špecializovaných infraštruktúr BMC SAV, napr. proteomické laboratórium, a oboznámili sa s portfóliom poskytovaných služieb a výskumných aktivít.

Stretnutie venované konceptu CF, ktorý je súčasťou dlhodobej stratégie rozvoja BMC SAV, bolo pre všetkých účastníkov užitočným zdrojom informácií. Skúsenosti inštitúcií, ktoré ho realizujú, sú pre BMC SAV veľmi cennou inšpiráciou a motiváciou nastúpiť na túto cestu a tým v daných podmienkach zabezpečiť čo najlepšiu udržateľnosť existujúcej infraštruktúry.

 


Projekt „Aliancia pre živé vedy: zmenšenie výskumnej a inovačnej priepasti v Európskej únii” získal podporu EÚ Programu Horizon 2020 v rámci grantovej zmluvy č. 779303