Oddelenie ekológie vírusov

ZAMERANIE

Žijeme v období, kedy globálne zmeny, ku ktorým dochádza v posledných desaťročiach výrazne napomáhajú šíreniu vírusov. Klimatické zmeny vedúce k zmenám areálu rozšírenia mnohých hostiteľov a vektorov, výrazné zásahy do tropických pralesov, rozmach leteckej dopravy, otvorenie trhov, či zvýšená migrácia ľudí a tovaru predstavujú len niektoré z faktorov, ktoré spôsobujú, že sa stretávame s doteraz neznámymi vírusmi, prichádza k šíreniu vírusov na nové územia, či k zvýšenej miere prenosu, a tým vzniku epidémií.

Preto je práve teraz dôležité študovať vírusy vo vzťahu s ich prostredím, predovšetkým vo vzťahu k ich hostiteľom, snažiť sa pochopiť zákonitosti ich cirkulácie v prírode, spôsoby ich šírenia a rovnako aj mechanizmy prekračovania druhových bariér,  ktoré môžu viesť k vzniku nových epidémií. Práve toto sú oblasti výskumu, na ktoré sa zameriava naše oddelenie. Keďže vzniklo nedávno zlúčením viacerých vedeckých tímov, pokrýva tieto témy na veľmi širokom spektre medicínsky aj hospodársky významných vírusov a špecifických tém, ktoré sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov:

Hlodavcami prenášané vírusy

 • molekulárna evolúcia a epidemiológia hantavírusov a arenavírusov
 • molekulárne a bunkové mechanizmy prekračovania medzidruhových bariér arenavírusov a hantavírusov

Kliešťami prenášané vírusy

 • mechanizmy neviremického prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy
 • vývoj proti-kliešťových vakcín zabraňujúcich prenosu klieťami prenášaných patogénov

Vírusy chrípky

 • úloha konzervatívnych antigénov vírusu v protivírusovej imunite a jej ovplyvňovaní šírenia infekcie: HA2 glykopolypeptidu, proteínu PB1-F2 a M2
 • indukcia heterosubtypovej imunity s využitím antigénov HA2 gp a ektodomény M2 proteínu (M2e) pre vakcinačné účely
 • analýza synergického efektu primárnej vírusovej a sekundárnej bakteriálnej infekcie

Vírusy rastlín

 • vývoj efektívnych a inovatívnych molekulárnych diagnostických metód pre špecifickú detekciu vírusových patogénov v hospodársky dôležitých plodinách (vinič, ovocné dreviny, plodová zelenina, olejniny)
 • štúdium diverzity vírusov s cieľom identifikácie molekulárnych faktorov a evolučných zmien vedúcich k zvyšovaniu virulencie
 • štúdium špecifických interakcií vírus/rastlina na molekulárnej a proteomickej úrovni

Aplikačné výstupy

KOLEKTÍV

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

vedúci oddelenia

02/ 59302 465


VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Ing. Miroslav Glasa, DrSc., group leader

RNDr. Eva Varečková, DrSc.

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Juraj Koči, PhD.

RNDr. František Kostolanský, CSc., group leader

RNDr. Monika Sláviková, PhD.

RNDr. Zdeno Šubr, CSs.

Ing. Jana Tomášková, PhD., zástupkyňa vedúceho oddelenia, group leader

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Katarína Briestenská, PhD.

RNDr. Viktória Čabanová, PhD.

RNDr. Margaréta Fogelová, PhD.

RNDr. Sabína Fumačová Havlíková, PhD.

RNDr. Jaroslav Hollý, PhD.

RNDr. Lucia Jakubcová, PhD.

RNDr. Martina Ličková, PhD.

Mgr. Katarína Polčicová, PhD.

Mgr. Lukáš Predajňa, PhD.

RNDr. Nina Sihelská, PhD.

RNDr. Karolína Tomčíková, PhD.

VEDECKO – TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Eva Nováková

RNDr. Ingrid Ovečková

DOKTORANDI:

Mgr. Kristína Boršová

Mgr. Miriam Mikušová

Mgr. Jana Tomašechová

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Zuzana Chabroňová

Radovan Kohányi

Mária Letáková

Margita Mišovičová

Marta Siebenstichová

DIPLOMANTI:

Bc. Adam Achs

Bc. Lucia Baďurová

Bc. Adam Kevely

Bc. Michal Kráľ

Bc. Jakub Mihale

Bc. Božena Omasta

Bc. Miriama Sikorová

Bc. Petra Šutová

 • APVV-18-0005 (2019-2023), Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni (Analysis of factors affecting a crop response to the potyvirus infection at the molecular and cellular level), M. Glasa
 • APVV-17-0445 (2018-2022), Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým pribehom ochorenia (Prevention and mechanism of synergy of influenza and bacterial coinfection), E. Varečková
 • APVV-18-0201 (2019-2022), Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov (Functional analysis and production of bioactive substances in insects and ticks), J. Koči
 • VEGA 2/0030/20 (2020-2023), Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov (Analysis of the virome complexity and intra-species diversity from agricultural and wild plants in various agroecological contexts), M. Glasa
 • VEGA 2/0138/19 (2019-2022), Úloha faktorov virulencie vírusu kliešťovej encefalitídy v prenose kliešťami (Virulence factors of tick-borne encephalitis virus and their role in transmission via tick vector), J. Koči
 • VEGA 2/0030/19 (2019-2022), Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy (Reprogramming of host cell metabolism induced by lymphocytic choriomeningitis virus infection), J. Tomášková
 • VEGA 2/0048/19 (2019-2022), Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie (Antiviral therapy and vaccination as tools for the lowering the course of influenza and bacterial coinfection), E. Varečková
 • H2020-INFRAIA-653316 (2015-2019), Európsky vírusový archív sa stáva globálnym (European Virus Archive goes global, EVAg), B. Klempa
 • FP7-HEALTH- 602272 (2013-2018), Proti-kliešťové vakcíny ako prevencia kliešťami prenášaných ochorení v Európe (Anti-tick Vaccines to Prevent Tick-borne Diseases in Europe, ANTIDotE), B. Klempa
 • COST FA1407 (2015-2019), Využitie sekvenovania novej generácie pre štúdium a diagnostiku vírusových chorôb rastlín v poľnohospodárstve (Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture), M. Glasa
 • APVV-15-0232 (2016-2019), Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu
 • medicínsky a hospodársky významných organizmov (Usage of next generation sequencing for virome analysis of medically and economically relevant organisms, NEXTVIR), B. Klempa
 • APVV-16-0518 (2017-2021), O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy (Of Sheep, Goats and Tick-borne Encephalitis virus), M. Ličková
 • APVV-16-0026 (2016-2020), Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín (Metagenomic approach for the identification and characterization of viral diseases in selected medicinal plant species), M. Glasa
 • APVV-14-0055 (2015-2019), Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku (Effective diagnostics of viruses threatening the production of tomato in Slovakia), M. Glasa
 • VEGA 2/0191/17 (2017-2020), Vírus, kliešť a krv: analýza expresie génov kliešťa Ixodes ricinus v kontexte infekcie vírusom kliešťovej encefalitídy a cicania (The virus, the tick, and blood: gene expression analysis of the tick Ixodes ricinus in the context of tick-borne encephalitis virus infection and feeding), S. Fumačová Havlíková
 • VEGA 2/0106/17 (2017-2020), Indukcia protivírusovej imunity rekombinantným vírusom chrípky na myšom modeli (Induction of antiviral immunity against recombinant influenza virus on a mouse model), F. Kostolanský
 • VEGA 2/0146/15 (2015-2018), Fuzogénna aktivita hemaglutinínu vírusu chrípky A ako faktor virulencie a patogenity (Fusogenic activity of the influenza A virus haemaglutinine as a virulence and pathogenicity factor), E. Varečková
 • VEGA 2/0055/18 (2018-2021), Vplyv infekcie vtáčím vírusom chrípky na vývoj sekundárnej bakteriálnej infekcie (Influence of avian influenza virus infection on the development of secondary bacterial infection) , Z Bobišová
 • VEGA-2/0053/15 (2015-2018): Vplyv infekcie vírusu lymfocytovej choriomeningitídy na aktivitu signálnych dráh regulovaných transkripčným faktorom HIF-1 (Impact of LCMV infection on the activity of HIF-regulated signal transduction pathways). J. Tomášková
 • VEGA 2/0036/16 (2016-2019), Molekulárna epidemiológia vírusov ovocných drevín a viniča hroznorodého naprieč agroekologickým rozhraním (Molecular epidemiology of viruses of fruit trees and grapevines across the agroecological interface), M. Glasa

2019

 • Glasa M, Šoltys K, Predajňa L, Sihelská N, Budiš J, Mrkvová M, Kraic J, Mihálik D, Ruiz-Garcia AB. High-throughput sequencing of Potato virus M from tomato in Slovakia reveals a divergent variant of the virus. Plant Protection Science 2019, 55: 159-166.
 • Glasa M, Predajňa L, Wetzel T, Soltys K, Sabanadzovic S. First report of grapevine rupestris vein feathering virus in grapevine in Slovakia. Plant Disease 2019, 103: 170
 • Sheveleva A, Glasa M, Kudryavtseva A, Ivanov P, Chirkov S. Genetic diversity, host range and transmissibility of CR isolates of Plum pox virus. Journal of General Plant Pathology 2019, 85: 39-43.
 • Hajizadeh M, Gibbs AJ, Amirnia Fahimeh, Glasa M. The global phylogeny of Plum pox virus is emerging. Journal of General Virology 2019, 100: 1457-1468.
 • Šajgalík M, Ondreičková K, Hauptvogel P, Mihálik D, Glasa M, Kraic J. Higher effectiveness of new common bean (Phaseolus vulgaris L.) germplasm acquisition by collecting expeditions associated with molecular analyses. Sustainability, 2019, 11: 5270.
 • Šubr ZW, Király KD, Fail J, Almási A, Salánki K, Fedor P. Efficient RT-PCR tool for tomato spotted wilt virus detection in its vectors Thrips tabaci and Frankliniella occidentalis. Acta Virologica 2019, 63: 341-343.
 • Jakubcová L, Vozárová M, Hollý J, Tomčíková K, Fogelová M, Polčicová K, Kostolanský F, Fodor E, Varečková E. Biological properties of influenza A virus mutants with amino acid substitutions in the HA2 glycoprotein of the HA1/HA2 interaction region. J Gen Virol 2019,100:1282-1292.
 • Tomčíková K. and Varečková E. Different mechanisms of the protection against influenza A infection mediated by broadly reactive HA2 -specific antibodies.. Acta Virol. 2019, 63:347-365.
 • Benej M, Danchenko M, Oveckova I, Cervenak F, Tomaska L, Grossmannova K, Polcicova K, Golias T, Tomaskova J. Quantitative Proteomics Reveal Peroxiredoxin Perturbation Upon Persistent Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection in Human Cells. Front Microbiol. 2019 Oct 25;10:2438.
 • Kery M, Oravcova N, Radenkovic S, Iuliano F, Tomaskova J, Golias T. Pyruvate dehydrogenase kinase 1 and carbonic anhydrase IX targeting in hypoxic tumors. Neoplasma Vol.66, No.1, p.63-72.
 • Rego ROM, Trentelman JJA, Anguita J, Nijhof AM, Sprong H, Klempa B, Hajdusek O, Tomás-Cortázar J, Azagi T, Strnad M, Knorr S, Sima R, Jalovecka M, Fumačová Havlíková S, Ličková M, Sláviková M, Kopacek P, Grubhoffer L, Hovius JW.Counterattacking the tick bite: towards a rational design of anti-tick vaccines targeting pathogen transmission. Parasit Vectors. 2019 May 14;12(1):229.
 • Strieskova L, Gazdaricova I, Kajsik M, Soltys K, Budis J, Pos O, Lickova M, Klempa B, Szemes T. Ultracentrifugation enrichment protocol followed by total RNA sequencing allows assembly of the complete mitochondrial genome. J Biotechnol. 2019 Jun 20;299:8-12.
 • Tkachenko EA, Ishmukhametov AA, Dzagurova TK, Bernshtein AD, Morozov VG, Siniugina AA, Kurashova SS, Balkina AS, Tkachenko PE, Kruger DH, Klempa B. Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, Russia. Emerg Infect Dis. 2019 Dec;25(12):2325-2328.
 • Laenen L, Vergote V, Calisher CH, Klempa B, Klingström J, Kuhn JH, Maes P. Hantaviridae: Current Classification and Future Perspectives. Viruses. 2019 Aug 27;11(9).
 • Weiss S, Klempa B, Tenner B, Kruger DH, Hofmann J. Prediction of the Spatial Origin of Puumala Virus Infections Using L Segment Sequences Derived from a Generic Screening PCR. Viruses. 2019 Jul 30;11(8).
 • Abudurexiti A, Adkins S, Alioto D, Alkhovsky SV, Avšič-Županc T, Ballinger MJ, Bente DA, Beer M, Bergeron É, Blair CD, Briese T, Buchmeier MJ, Burt FJ, Calisher CH, Cháng C, Charrel RN, Choi IR, Clegg JCS, de la Torre JC, de Lamballerie X, Dèng F, Di Serio F, Digiaro M, Drebot MA, Duàn X, Ebihara H, Elbeaino T, Ergünay K, Fulhorst CF, Garrison AR, Gāo GF, Gonzalez JJ, Groschup MH, Günther S, Haenni AL, Hall RA, Hepojoki J, Hewson R, Hú Z, Hughes HR, Jonson MG, Junglen S, Klempa B, Klingström J, Kòu C, Laenen L, Lambert AJ, Langevin SA, Liu D, Lukashevich IS, Luò T, Lǚ C, Maes P, de Souza WM, Marklewitz M, Martelli GP, Matsuno K, Mielke-Ehret N, Minutolo M, Mirazimi A, Moming A, Mühlbach HP, Naidu R, Navarro B, Nunes MRT, Palacios G, Papa A, Pauvolid-Corrêa A, Pawęska JT, Qiáo J, Radoshitzky SR, Resende RO, Romanowski V, Sall AA, Salvato MS, Sasaya T, Shěn S, Shí X, Shirako Y, Simmonds P, Sironi M, Song JW, Spengler JR, Stenglein MD, Sū Z, Sūn S, Táng S, Turina M, Wáng B, Wáng C, Wáng H, Wáng J, Wèi T, Whitfield AE, Zerbini FM, Zhāng J, Zhāng L, Zhāng Y, Zhang YZ, Zhāng Y, Zhou X, Zhū L, Kuhn JH. Taxonomy of the order Bunyavirales: update 2019. Arch Virol. 2019 Jul;164(7):1949-1965.
 • Dzagurova TK, Ishmukhametov AA, Bakhtina VA, Morozov VG, Balovneva МV, Kurashova SS, Klempa B, Kruger D, Tkachenko EA. [Hemorrhagic fever with renal syndrome group outbreak caused by Sochi virus.] Vopr Virusol. 2019;64(1):36-41.
 • Maes P, Adkins S, Alkhovsky SV, Avšič-Županc T, Ballinger MJ, Bente DA, Beer M, Bergeron É, Blair CD, Briese T, Buchmeier MJ, Burt FJ, Calisher CH, Charrel RN, Choi IR, Clegg JCS, de la Torre JC, de Lamballerie X, DeRisi JL, Digiaro M, Drebot M, Ebihara H, Elbeaino T, Ergünay K, Fulhorst CF, Garrison AR, Gāo GF, Gonzalez JJ, Groschup MH, Günther S, Haenni AL, Hall RA, Hewson R, Hughes HR, Jain RK, Jonson MG, Junglen S, Klempa B, Klingström J, Kormelink R, Lambert AJ, Langevin SA, Lukashevich IS, Marklewitz M, Martelli GP, Mielke-Ehret N, Mirazimi A, Mühlbach HP, Naidu R, Nunes MRT, Palacios G, Papa A, Pawęska JT, Peters CJ, Plyusnin A, Radoshitzky SR, Resende RO, Romanowski V, Sall AA, Salvato MS, Sasaya T, Schmaljohn C, Shí X, Shirako Y, Simmonds P, Sironi M, Song JW, Spengler JR, Stenglein MD, Tesh RB, Turina M, Wèi T, Whitfield AE, Yeh SD, Zerbini FM, Zhang YZ, Zhou X, Kuhn JH. Arch Virol. 2019 Mar;164(3):927-941.
 • Calisher CH, Briese T, Brister JR, Charrel RN, Dürrwald R, Ebihara H, Fulhorst CF, Gāo GF, Groschup MH, Haddow AD, Hyndman TH, Junglen S, Klempa B, Klingström J, Kropinski AM, Krupovic M, LaBeaud AD, Maes P, Nowotny N, Nunes MRT, Payne SL, Radoshitzky SR, Rubbenstroth D, Sabanadzovic S, Sasaya T, Stenglein MD, Varsani A, Wahl V, Weaver SC, Zerbini FM, Vasilakis N, Kuhn JH. Strengthening the Interaction of the Virology Community with the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) by Linking Virus Names and Their Abbreviations to Virus Species. Syst Biol. 2019 Sep 1;68(5):828-839.

2018

 • Nováková S, Danchenko M, Skultety L, Fialová I, Lešková A, Beke G, Flores-Ramírez G, Glasa M. Photosynthetic and Stress Responsive Proteins Are Altered More Effectively in Nicotiana benthamiana Infected with Plum pox virus Aggressive PPV-CR versus Mild PPV-C Cherry-Adapted Isolates. Journal of Proteome Research 2018, 17: 3114-3127
 • Glasa M, Šoltys K, Predajňa L, Sihelská N, Nováková S, Šubr Z, Kraic J, Mihálik D. Molecular and Biological Characterisation of Turnip mosaic virus Isolates Infecting Poppy (Papaver somniferum and P. rhoeas) in Slovakia. Viruses 2018, 10 (8), pii: E430.
 • Glasa M, Predajňa L, Sihelská N, Šoltys K, Ruiz-García AB, Olmos A, Wetzel T, Sabanadzovic S. Grapevine virus T is relatively widespread in Slovakia and Czech Republic and genetically diverse. Virus Genes 2018, 54: 737-741.
 • Maliogka VI, Minafra A, Saldarelli P, Ruiz-García AB, Glasa M, Katis N, Olmos A. Recent Advances on Detection and Characterization of Fruit Tree Viruses Using High-Throughput Sequencing Technologies. Viruses 2018, 10 (8), pii: E436.
 • Zarghani NS, Hily JM, Glasa M, Marais A, Wetzel T, Faure C, Vigne E, Velt A, Lemaire O, Boursiquot JM, Okic A, Ruiz-Garcia AB, Olmos A, Lacombe T, Candresse T. Grapevine virus T diversity as revealed by full-length genome sequences assembled from high-throughput sequence data. PLoS ONE 2018, 13 (10), e0206010.
 • Moran F, Olmos A, Lotos L, Predajňa L, Katis N, Glasa M, Maliogka V, Ruiz-Garcia AB. A novel specific duplex real-time RT-PCR method for absolute quantitation of Grapevine Pinot gris virus in plant material and single mites. PLoS ONE 2018, 13 (5): e0197237.
 • Mucha V, Hollý J, Varečková E, Kostolanský F. Avian influenza A virus adaptation to the equine host and identification of host-specific markers. Acta Virol. 2018;62:266-276.
 • Klempa B. Reassortment events in the evolution of hantaviruses. Virus Genes. 2018 Oct;54(5):638-646.
 • Romette JL, Prat CM, Gould EA, de Lamballerie X, Charrel R, Coutard B, Fooks AR, Bardsley M, Carroll M, Drosten C, Drexler JF, Günther S, Klempa B, Pinschewer D, Klimkait T, Avsic-Zupanc T, Capobianchi MR, Dicaro A, Ippolito G, Nitsche A, Koopmans M, Reusken C, Gorbalenya A, Raoul H, Bourhy H, Mettenleiter T, Reiche S, Batten C, Sabeta C, Paweska JT, Eropkin M, Zverev V, Hu Z, Mac Cullough S, Mirazimi A, Pradel F, Lieutaud P. The European Virus Archive goes global: A growing resource for research. Antiviral Res. 2018 Oct;158:127-134.
 • Laenen L, Vergote V, Kafetzopoulou LE, Wawina TB, Vassou D, Cook JA, Hugot JP, Deboutte W, Kang HJ, Witkowski PT, Köppen-Rung P, Krüger DH, Licková M, Stang A, Striešková L, Szemeš T, Markowski J, Hejduk J, Kafetzopoulos D, Van Ranst M, Yanagihara R, Klempa B, Maes P. A Novel Hantavirus of the European Mole, Bruges Virus, Is Involved in Frequent Nova Virus Coinfections. Genome Biol Evol. 2018 Jan 1;10(1):45-55.
 • Dzagurova TK, Tkachenko EA, Ishmukhametov AA, Balovneva MV, Klempa B, Kruger DH. Severe hantavirus disease in children. J Clin Virol. 2018 Apr;101:66-68.

2017

 • Glasa M, Predajna L, Soltys K, Sihelska N, Nagyova A, Wetzel T, Sabanadzovic S. Analysis of Grapevine rupestris stem pitting-associated virus in Slovakia reveals differences in intra-host population diversity and naturally occurring recombination events. Plant Pathol Journal 2017, 33: 34-42.
 • Glasa M, Šoltys K, Vozárová Z, Predajňa L, Sihelská N, Šubr Z, Candresse T. High intra-host Cherry virus A population heterogeneity in cherry trees in Slovakia. Journal of Plant Pathology 2017, 99: 745-752.
 • Sihelská N, Vozárová Z, Predajňa L, Šoltys K, Hudcovicová M, Mihálik D, Kraic J, Mrkvová M, Kúdela O, Glasa M .Experimental infection of different tomato genotypes with Tomato mosaic virus led to a low viral population heterogeneity in the capsid protein encoding region. Plant Pathology Journal 2017, 33: 508-513.
 • Predajňa L, Sihelská N, Benediková D, Šoltys K, Candresse T, Glasa M. Molecular characterization of Prune dwarf virus cherry isolates from Slovakia shows their substantial variability and reveals recombination events in PDV RNA3. European Journal of Plant Pathology 2017, 147: 877–885.
 • Sihelská N, Glasa M, Šubr Z. Host preference of the major strains of Plum pox virus – opinions based on regional and world-wide sequence data. Journal of Integrative Agriculture 2017, 16: 510-515.
 • Vozárová Z, Glasa M, Šubr ZW. Tracking the potyviral P1 protein in Nicotiana benthamiana plants during plum pox virus infection. Acta Virologica 2017, 61: 492-494.
 • Hajzer V, Fisera R, Latika A, Durmis J, Kollar J, Frecer V, Tucekova Z, Miertus S, Kostolansky F, Vareckova E, Sebesta R. Stereoisomers of oseltamivir – synthesis, in silico prediction and biological evaluation. Org. Biomol. Chem. 2017, 15 (8): 1828-1841.
 • Hollý J, Fogelová M, Jakubcová L, Tomčíková K, Vozárová M, Varečková E, Kostolanský F. Comparison of infectious influenza A virus quantification methods employing immuno-staining. Journal of Virol Methods 2017, 247: 107–113.
 • Laposova K, Oveckova I, Tomaskova J. A simple method for isolation of cell-associated viral particles from cell culture. J Virol Methods. 2017 Nov; 249:194-196.
 • Szabó R, Radosa L, Ličková M, Sláviková M, Heroldová M, Stanko M, Pejčoch M, Osterberg A, Laenen L, Schex S, Ulrich RG, Essbauer S, Maes P, Klempa B. Phylogenetic analysis of Puumala virus strains from Central Europe highlights the need for a full-genome perspective on hantavirus evolution. Virus Genes. 2017 Dec;53(6):913-917.
 • Straková P, Dufkova L, Širmarová J, Salát J, Bartonička T, Klempa B, Pfaff F, Höper D, Hoffmann B, Ulrich RG, Růžek D. Novel hantavirus identified in European bat species Nyctalus noctula. Infect Genet Evol. 2017 Mar; 48:127-130.