Oddelenie ekológie vírusov

ZAMERANIE

Žijeme v období, kedy globálne zmeny, ku ktorým dochádza v posledných desaťročiach výrazne napomáhajú šíreniu vírusov. Klimatické zmeny vedúce k zmenám areálu rozšírenia mnohých hostiteľov a vektorov, výrazné zásahy do tropických pralesov, rozmach leteckej dopravy, otvorenie trhov, či zvýšená migrácia ľudí a tovaru predstavujú len niektoré z faktorov, ktoré spôsobujú, že sa stretávame s doteraz neznámymi vírusmi, prichádza k šíreniu vírusov na nové územia, či k zvýšenej miere prenosu, a tým vzniku epidémií.

Preto je práve teraz dôležité študovať vírusy vo vzťahu s ich prostredím, predovšetkým vo vzťahu k ich hostiteľom, snažiť sa pochopiť zákonitosti ich cirkulácie v prírode, spôsoby ich šírenia a rovnako aj mechanizmy prekračovania druhových bariér,  ktoré môžu viesť k vzniku nových epidémií. Práve toto sú oblasti výskumu, na ktoré sa zameriava naše oddelenie. Keďže vzniklo nedávno zlúčením viacerých vedeckých tímov, pokrýva tieto témy na veľmi širokom spektre medicínsky aj hospodársky významných vírusov a špecifických tém, ktoré sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov:

Hlodavcami prenášané vírusy

 • molekulárna evolúcia a epidemiológia hantavírusov a arenavírusov
 • molekulárne a bunkové mechanizmy prekračovania medzidruhových bariér arenavírusov a hantavírusov

Kliešťami prenášané vírusy

 • mechanizmy neviremického prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy
 • vývoj proti-kliešťových vakcín zabraňujúcich prenosu klieťami prenášaných patogénov

SARS-CoV-2

 • vývoj a klinická validácia diagnostických testov
 • molekulárna epidemiológia a monitorovanie nových variantov založené na celogenómovom sekvenovaní využívajúc technológiu nanopórov
 • imunitná odpoveď na infekciu SARS-CoV-2 a vývoj klinicky relevantných virologických testov

Vírusy chrípky

 • úloha konzervatívnych antigénov vírusu v protivírusovej imunite a jej ovplyvňovaní šírenia infekcie: HA2 glykopolypeptidu, proteínu PB1-F2 a M2
 • indukcia heterosubtypovej imunity s využitím antigénov HA2 gp a ektodomény M2 proteínu (M2e) pre vakcinačné účely
 • analýza synergického efektu primárnej vírusovej a sekundárnej bakteriálnej infekcie

Vírusy rastlín

 • vývoj efektívnych a inovatívnych molekulárnych diagnostických metód pre špecifickú detekciu vírusových patogénov v hospodársky dôležitých plodinách (vinič, ovocné dreviny, plodová zelenina, olejniny)
 • štúdium diverzity vírusov s cieľom identifikácie molekulárnych faktorov a evolučných zmien vedúcich k zvyšovaniu virulencie
 • štúdium špecifických interakcií vírus/rastlina na molekulárnej a proteomickej úrovni

Aplikačné výstupy

KOLEKTÍV

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

vedúci oddelenia

02/ 59302 465


 

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6931-1224; Web of Science ResearcherID: J-8876-2012; Scopus Author ID: 6507897636

VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Ing. Miroslav Glasa, DrSc., group leader; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8495-7971; Web of Science ResearcherID: AAC-3814-2019

RNDr. Eva Varečková, DrSc.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6386-651X

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Viktória Čabanová, PhD.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8725-9362

RNDr. Sabína Fumačová Havlíková, PhD.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2279-2849; Web of Science ResearcherID: CUF-9435-2022

RNDr. Juraj Koči, PhD.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5560-806X; Scopus Author ID: 9734419900; Web of Science ResearcherID: C-3754-2014

RNDr. František Kostolanský, CSc., group leader

RNDr. Martina Ličková, PhD.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5357-6618; Web of Science ResearcherID: ABC-1387-2020; Scopus Author ID: 6507935048

Mgr. Katarína Polčicová, PhD.; Web of ScienceID: FPT-9346-2022; Scopus Author ID: 8731086700

RNDr. Monika Sláviková, PhD.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7617-5067

RNDr. Zdeno Šubr, CSs.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5812-2081; Web of Science ResearcherID: ABA-2307-2021

Ing. Jana Tomášková, PhD., zástupkyňa vedúceho oddelenia, group leader; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7080-6566; Web of Science ResearcherID:W-4825-2019

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Kristína Boršová, PhD.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1086-3219; Web of Science ResearcherID:  AAA-9088-2022

RNDr. Katarína Briestenská, PhD.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0321-3565

RNDr. Lucia Jakubcová, PhD.

Liudmyla Leibenko, PhD.

Mgr. Lukáš Predajňa, PhD.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1026-8479; Web of Science ResearcherID: AAL-5425-2021

RNDr. Nina Sihelská, PhD.

RNDr. Karolína Tomčíková, PhD.

VEDECKO – TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Eva Nováková

RNDr. Ingrid Ovečková

DOKTORANDI:

Mgr. Adam Achs; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1199-5528; Web of Science ResearcherID GOE-4330-2022

Mgr. Peter Alaxin

Mgr. Ádam Kevély

Mgr. Miriam Mikušová; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9715-7017

Mgr. Božena Omasta

Mgr. Jana Tomašechová (spolupráca s UCM Trnava)

Ing. Veronika Vaňová

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Zuzana Chabroňová

Radovan Kohányi

Margita Mišovičová

Marta Siebenstichová

Medzinárodné projekty:

EVA-GLOBAL – Európsky vírusový archív GLOBAL

European Virus Archive GLOBAL

Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023

Program: Horizont 2020

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris, DrSc.

AIM – Invázne druhy komárov z rodu Aedes

Aedes Invasive Mosquitoes

Doba trvania: 29. 1. 2020 – 5. 9. 2022

Program: COST

Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Čabanová Viktória, PhD.

TBFV – TBFVnet: sledovanie a výskum flavivírusov prenášaných kliešťami

TBFVnet: surveillance and research on tick-borne flaviviruses

Doba trvania: 1. 7. 2020 – 31. 1. 2024

Program: EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris, DrSc.

TVISTOFF – Interakcie medzi kliešťom a vírusom ovplyvňujú perzistenciu a prenos vírusu kliešťovej encefalitídy v kliešťoch

Tick-Virus Interactions Shape persistence and Transmission OF Flavivirus pathogen in tick vector

Doba trvania: 1. 9. 2021 – 30. 8. 2023

Program: Horizont 2020-MSCA-IF

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Koči Juraj, PhD.

Národné projekty:

Moderné „omics“ postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín

Modern „omics“ approaches as effective tools for identification and characterization of leguminous viral pathogens

Doba trvania:  1. 7. 2021 – 30. 6. 2025

Program: APVV

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Glasa Miroslav, DrSc.

Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov

Functional analysis and production of bioactive subsatnces in insects and ticks

Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023

Program: APVV

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Koči Juraj, PhD.

POTYPLANT – Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni

Analysis of factors affecting a crop response to the potyvirus infection at the molecular and cellular level

Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023

Program: APVV

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Glasa Miroslav, DrSc.

FLUBAC SYNERGY – Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia

Prevention and mechanism of synergy of influenza and bacterial coinfection

Doba trvania: 1. 8. 2018 – 30. 6. 2022

Program: APVV

Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Varečková Eva, DrSc.

Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam

Plant systems for transient expression of peptidic substances as a tool for preparation of anti-viral vaccines

Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Program: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šubr Zdeno, CSc.

Mechanizmus účinku vírus-špecifických krížovo-reaktívnych protilátok na duálnu infekciu vírusom chrípky a baktériami

The mechanism of action of virus-specific cross-reactive antibodies on dual infection with influenza virus and bacteria

Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024

Program: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Tomčíková Karolína, PhD.

Ekológia West Nile vírusu v prostredí ovplyvnenom globálnou zmenou

The ecology of the West Nile virus in the environment affected by global change

Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024

Program: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Čabanová Viktória, PhD.

Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov

Analysis of the virome complexity and intra-species diversity from agricultural and wild plants in various agroecological contexts

Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023

Program: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Glasa Miroslav, DrSc.

Preprogramovanie metabolizmu hostiteľskej bunky vyvolané vírusom lymfocytovej choriomeningitídy

Reprogramming of host cell metabolism induced by lymphocytic choriomeningitis virus infection

Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022

Program: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: Ing. Tomášková Jana, PhD.

Úloha faktorov virulencie vírusu kliešťavej encefalitídy v prenose kliešťami

Virulence factors of tick-borne encephalitis virus and their role in transmission via tick vector

Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022

Program: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Koči Juraj, PhD.

Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie

Antiviral therapy and vaccination as tools for lowering the course of influenza and bacterial co-infection

Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022

Program: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Varečková Eva, DrSc.

2022

Monoclonal antibodies targeting two immunodominant epitopes on the Spike protein neutralize emerging SARS-CoV-2 variants of concern.
Kovacech B, Fialova L, Filipcik P, Skrabana R, Zilkova M, Paulenka-Ivanovova N, Kovac A, Palova D, Rolkova GP, Tomkova K, Csokova NT, Markova K, Skrabanova M, Sinska K, Basheer N, Majerova P, Hanes J, Parrak V, Prcina M, Cehlar O, Cente M, Piestansky J, Fresser M, Novak M, Slavikova M, Borsova K, Cabanova V, Brejova B, Vinař T, Nosek J, Klempa B, Eyer L, Hönig V, Palus M, Ruzek D, Vyhlidalova T, Strakova P, Mrazkova B, Zudova D, Koubkova G, Novosadova V, Prochazka J, Sedlacek R, Zilka N, Kontsekova E.
EBioMedicine. 2022 Feb;76:103818.

Access and benefit-sharing by the European Virus Archive in response to COVID-19.
Sett S, Dos Santos Ribeiro C, Prat C, Haringhuizen G; European Virus Archive principal investigators (Klempa B), Scholz AH.
Lancet Microbe. 2022 Apr;3(4):e316-e323.

Ferrate (VI), Fenton Reaction and Its Modification: An Effective Method of Removing SARS-CoV-2 RNA from Hospital Wastewater.
Žabka D, Konečná B, Celec P, Janíková M, Ivašková N, Tóthová Ľ, Tamáš M, Škulcová AB, Púček Belišová N, Horáková I, Bímová P, Híveš J, Ryba J, Klempa B, Sláviková M, Kopáček J, Krahulec J, Gál M, Mackuľak T.
Pathogens. 2022 Apr 9;11(4):450.

Sequential development of several RT-qPCR tests using LNA nucleotides and dual probe technology to differentiate SARS-CoV-2 from influenza A and B.
Radvánszka M, Paul ED, Hajdu R, Boršová K, Kováčová V, Putaj P, Bírová S, Čirková I, Čarnecký M, Buranovská K, Szobi A, Vojtaššáková N, Drobná D, Čabanová V, Sláviková M, Ličková M, Vaňová V, Fumačová Havlíková S, Lukáčiková Ľ, Kajanová I, Koči J, Rusňáková D, Sedláčková T, Max KEA, Tuschl T, Szemes T, Klempa B, Čekan P.
Microb Biotechnol. 2022 Jul;15(7):1995-2021.

Thelazia callipaeda in Slovakia – From sporadic cases to endemic areas.
Miterpáková M, Trbolová A, Hurníková Z, Balicka A, Čabanová V, Valentová D, Lapšanská M, Ármaiová N, Pavlačka A, Stloukal E.
Parasitol Int. 2022 Apr;87:102495.

Evaluation of New Polyclonal Antibody Developed for Serological Diagnostics of Tomato Mosaic Virus.
Mrkvová M, Hančinský R, Grešíková S, Kaňuková Š, Barilla J, Glasa M, Hauptvogel P, Kraic J, Mihálik D.
Viruses. 2022 Jun 18;14(6):1331.

High-Throughput Sequencing Discloses the Cucumber Mosaic Virus (CMV) Diversity in Slovakia and Reveals New Hosts of CMV from thePapaveraceae
Mrkvová M, Hančinský R, Predajňa L, Alaxin P, Achs A, Tomašechová J, Šoltys K, Mihálik D, Olmos A, Ruiz-García AB, Glasa M.
Plants (Basel). 2022 Jun 23;11(13):1665.

Suitability of different plant species for experimental agroinfection with Plum pox virus-based expression vector for potential production of edible vaccines.
Achs AGlasa M, Alaxin P, Šubr ZW.
Acta Virol. 2022;66(1):95-97.

The Contribution of Viral Proteins to the Synergy of Influenza and Bacterial Co-Infection.
Mikušová M, Tomčíková K, Briestenská K, Kostolanský FVarečková E.
Viruses. 2022 May 16;14(5):1064.

2021

Genetic Characterization of a Neurovirulent West Nile Virus Variant Associated with a Fatal Great Grey Owl Infection.
Peňazziová K, Korytár Ľ, Pastorek P, Pistl J, Rusňáková D, Szemes T, Čabanová V, Ličková M, Boršová K, Klempa B, Csank T.
Viruses. 2021 Apr 17; 13(4):699.

Mosquito surveillance of West Nile and Usutu viruses in four territorial units of Slovakia and description of a confirmed autochthonous human case of West Nile fever, 2018 to 2019.
Čabanová V, Tichá E, Bradbury RS, Zubriková D, Valentová D, Chovancová G, Grešáková Ľ, Víchová B, Šikutová S, Csank T, Hurníková Z, Miterpáková M, Rudolf I.
Euro Surveill. 2021 May; 26 (19):2000063.

Loop-mediated isothermal amplification for the detection of SARS-CoV-2 in saliva.
Janíková M, Hodosy J, Boor P, Klempa B, Celec P.
Microb Biotechnol. 2021 Jan; 14(1):307-316.

Molecular Characterization of Potato Virus Y (PVY) Using High-Throughput Sequencing: Constraints on Full Genome Reconstructions Imposed by Mixed Infection Involving Recombinant PVY Strains.
Glasa M, Hančinský R, Šoltys K, Predajňa L, Tomašechová J, Hauptvogel P, Mrkvová M, Mihálik D, Candresse T.
Plants (Basel). 2021 Apr 12; 10(4):753.

Wastewater-Based Epidemiology as an Early Warning System for the Spreading of SARS-CoV-2 and Its Mutations in the Population.
Mackuľak T, Gál M, Špalková V, Fehér M, Briestenská K, Mikušová M, Tomčíková K, Tamáš M, Butor Škulcová A.
Int J Environ Res Public Health. 2021 May 25; 18(11):5629.

DNA vaccine targeting the ectodomain of influenza M2 protein to endolysosome pathway enhances anti-M2e protective antibody response in mice.
Hollý J, Tomčíková K, Vozárová M, Fogelová M, Jakubcová L, Varečková E, Kostolanský F.
Acta virol. 2021; 65: 181-191.

The Drug-Loaded Electrospun Poly(ε-Caprolactone) Mats for Therapeutic Application.
Opálková Šišková A, Bučková M, Kroneková Z, Kleinová A, Nagy Š, Rydz J, Opálek A, Sláviková M, Eckstein Andicsová A.
Nanomaterials (Basel). 2021 Apr 4; 11(4):922.

Antibodies against EGF-like domains in Ixodes scapularis BM86 orthologs impact tick feeding and survival of Borrelia burgdorferi.
Koči J, Bista S, Chirania P, Yang X, Kitsou C, Rana VS, Yas OB, Sonenshine DE, Pal U.
Sci Rep. 2021 Mar 17; 11(1):6095.

A novel tick protein supports integrity of gut peritrophic matrix impacting existence of gut microbiome and Lyme disease pathogens.
Yang X, Koči J, Smith AA, Zhuang X, Sharma K, Dutta S, Rana VS, Kitsou C, Yas OB, Mongodin EF, Pal U.
Cell Microbiol. 2021 Feb; 23(2):e13275.

2021 Taxonomic update of phylum Negarnaviricota (Riboviria: Orthornavirae), including the large orders Bunyavirales and Mononegavirales.
Kuhn JH,… Klempa B,… Zhou X.
Arch Virol. 2021 Dec;166(12):3513-3566.

Alimentary Infections by Tick-Borne Encephalitis Virus.
Ličková M, Fumačová Havlíková S, Sláviková MKlempa B.
Viruses. 2021 Dec 30;14(1):56.

Seroprevalence of SARS-CoV-2 IgG antibodies in the staff of the Slovak Academy of Sciences in response to COVID-19 and/or vaccination: situation in August 2021.
Kajanova I, Lukacikova L, Jelenska L, Grossmannova K, Radikova Z, Vlcek M, Klempa B, Kollar R, Bodova K, Kopacek J, Pastorekova S.
Acta Virol. 2021;65(4):420-432.

Surveillance of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in Slovakia using a novel, multiplexed RT-qPCR assay.
Boršová K, Paul ED, Kováčová V, Radvánszka M, Hajdu R, Čabanová V, Sláviková M, Ličková M, Lukáčiková Ľ, Belák A, Roussier L, Kostičová M, Líšková A, Maďarová L, Štefkovičová M, Reizigová L, Nováková E, Sabaka P, Koščálová A, Brejová B, Staroňová E, Mišík M, Vinař T, Nosek J, Čekan P, Klempa B.
Sci Rep. 2021 Oct 14;11(1):20494.

Nanopore sequencing of SARS-CoV-2: Comparison of short and long PCR-tiling amplicon protocols.
Brejová B, Boršová K, Hodorová V, Čabanová V, Gafurov A, Fričová D, Neboháčová M, Vinař T, Klempa B, Nosek J.
PLoS One. 2021 Oct 29;16(10):e0259277.

An unwanted companion reaches the country: the first record of the alien mosquito Aedes japonicus japonicus (Theobald, 1901) in Slovakia.
Čabanová V, Boršová K, Svitok M, Oboňa J, Svitková I, Barbušinová E, Derka T, Sláviková MKlempa B.
Parasit Vectors. 2021 Nov 12;14(1):572.

A SARS-CoV-2 mutant from B.1.258 lineage with ∆H69/∆V70 deletion in the Spike protein circulating in Central Europe in the fall 2020.
Brejová B, Boršová K, Hodorová V, Čabanová V, Reizigová L, Paul ED, Čekan P, Klempa B, Nosek J, Vinař T.
Virus Genes. 2021 Dec;57(6):556-560.

Quantification of bacteria by in vivo bioluminescence imaging in comparison with standard spread plate method and reverse transcription quantitative PCR (RT-qPCR).
Briestenská K, Mikušová M, Tomčíková K, Kostolanský FVarečková E.
Arch Microbiol. 2021 Sep;203(7):4737-474

Birds Belonging to the FamilyParidae as Another Potential Reservoir of Murine Gammaherpesvirus 68.
Kabát P, Briestenská K, Ivančová M, Trnka A, Špitalská E, Mistríková J.
Vector Borne Zoonotic Dis. 2021 Oct;21(10):822-826.

Characterization of an isolate of Lettuce big-vein associated virus (LBVaV) detected in naturally infected tomato (Solanum lycopersicum L.) in Slovakia.
Tomašechová, J., Predajňa, L., Mihálik, D., Mrkvová, M., Cejnar, P., Šoltys, K., Sabanadzovic, S., Glasa, M.
Plant Protection Science, 2021, 57, 344-348.

2020

Diacylglycerol Acetyltransferase Gene Isolated from Euonymus europaeus Altered Lipid Metabolism in Transgenic Plant towards the Production of Acetylated Triacylglycerols.
Mihálik D, Lančaričová A, Mrkvová M, Kaňuková Š, Moravčíková J, Glasa M, Šubr Z, Predajňa L, Hančinský R, Grešíková S, Havrlentová M, Hauptvogel P, Kraic J.
Life (Basel). 2020 Sep 16; 10(9):205.

Plant Viruses Infecting Solanaceae Family Members in the Cultivated and Wild Environments: A Review.
Hančinský R, Mihálik D, Mrkvová M, Candresse T, Glasa M.
Plants (Basel). 2020 May 25; 9(5):667.

Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucumis sativus cultivars after long-term infection.
Nováková S, Šubr Z, Kováč A, Fialová I, Beke G, Danchenko M.
J Proteomics. 2020 Mar 1; 214:103626.

Comparative Transcriptome Analysis of Two Cucumber Cultivars with Different Sensitivity to Cucumber Mosaic Virus Infection.
Šubr Z, Predajňa L, Šoltys K, Bokor B, Budiš J, Glasa M.
Pathogens. 2020 Feb 21; 9(2):145.

Efficient Confirmation of Plant Viral Proteins and Identification of Specific Viral Strains by nanoLC-ESI-Q-TOF Using Single-Leaf-Tissue Samples.
Cejnar P, Kučková Š, Šantrůček J, Glasa M, Komínek P, Mihálik D, Slavíková L, Leišová-Svobodová L, Smirnova T, Hynek R, Kundu JK, Ryšánek P.
Pathogens. 2020 Nov 19; 9(11):966.

First report of pepper cryptic virus 2 infecting pepper (Capsicum annum) in Slovakia.
Tomašechová J, Predajňa L, Sihelská N, Kraic J, Mihálik D, Šoltys K, Glasa M.
Plant Disease.  2020; 104 (5), 1565

High-Throughput Sequencing Reveals Bell Pepper Endornavirus Infection in Pepper (Capsicum annum) in Slovakia and Enables Its Further Molecular Characterization.
Tomašechová J, Hančinský R, Predajňa L, Kraic J, Mihálik D, Šoltys K, Vávrová S, Böhmer M, Sabanadzovic S, Glasa M.
Plants (Basel). 2019 Dec 26; 9(1):41.

High-Throughput Sequencing Reveals Bell Pepper Endornavirus Infection in Pepper (Capsicum annum) in Slovakia and Enables Its Further Molecular Characterization.
Tomašechová J, Hančinský R, Predajňa L, Kraic J, Mihálik D, Šoltys K, Vávrová S, Böhmer M, Sabanadzovic S, Glasa M.
Plants (Basel). 2020; 9(1):41.

Metabolic reprogramming as a feast for virus replication.
Polcicova K, Badurova L, Tomaskova J.
Acta Virol. 2020; 64(2):201-215.

Universal anti-influenza vaccines based on viral HA2 and M2e antigens.
Kostolanský F, Tomčíková K, Briestenská K, Mikušová M, Varečková E.
Acta Virol. 2020; 64(4):417-426.

Molecular detection of murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) in bats from Mexico.
Janíková M, Briestenská K, Salinas-Ramos VB, Mistríková J, Kabát P.
Acta Virol. 2020; 64(4):509-511

Murid herpesvirus 4 (MuHV-4, prototype strain MHV-68) as an important model in global research of human oncogenic gammaherpesviruses.
Mistríková J, Briestenská K.
Acta Virol. 2020; 64(2):167-176.

New aromatic 6-substituted 2′-deoxy-9-(β)-d-ribofuranosylpurine derivatives as potential plant growth regulators.
Matušková V, Zatloukal M, Voller J, Grúz J, Pěkná Z, Briestenská K, Mistríková J, Spíchal L, Doležal K, Strnad M.
Bioorg Med Chem. 2020 Jan 15; 28(2):115230.

Ultrasensitive impedimetric imunosensor for influenza A detection.
Dunajová AA, Gál M, Tomčíková K, Sokolová R, Kolivoška V, Vaněčková E, Kielar F, Kostolanský F, Varečková E, Naumowicz M.
J Electroanal Chem 2020; 858: 113813.

2020 taxonomic update for phylum Negarnaviricota (Riboviria: Orthornavirae), including the large orders Bunyavirales and Mononegavirales.
Kuhn JH, Adkins S, Alioto D, Alkhovsky SV, …, Klempa B, …, Zhou X.
Arch Virol. 2020 Dec; 165(12):3023-3072.

Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region, January to June 2020.
Alm E, Broberg EK, Connor T, Hodcroft EB, Komissarov AB, Maurer-Stroh S, Melidou A, Neher RA, O’Toole Á, Pereyaslov D; WHO European Region sequencing laboratories and GISAID EpiCoV group; WHO European Region sequencing laboratories and GISAID EpiCoV group*. Euro Surveill. 2020 Aug; 25(32):2001410.

Dermacentor reticulatus is a vector of tick-borne encephalitis virus.
Ličková M, Fumačová Havlíková S, Sláviková M, Slovák M, Drexler JF, Klempa B.
Ticks Tick Borne Dis. 2020 Jul; 11(4):101414.

Meeting report: Eleventh International Conference on Hantaviruses.
Clement J, Ahlm C, Avšič-Županc T, Botten J, Chandran K, Jonsson CB, Kariwa H, Klingström J, Klempa B, Krüger DH, Leirs H, Li D, Liang M, Markotić A, Papa A, Schmaljohn CS, Tischler ND, Ulrich RG, Vaheri A, Vial C, Yanagihara R, Maes P.
Antiviral Res. 2020 Apr; 176:104733.

5,6-Dichloro-2-phenyl-benzotriazoles: New Potent Inhibitors of Orthohantavirus.
Sanna G, Piras S, Madeddu S, Busonera B, Klempa B, Corona P, Ibba R, Murineddu G, Carta A, Loddo R.
Viruses. 2020 Jan 20; 12(1):122.

Dirofilaria Immitis in Bulgaria: The First Genetic Baseline Data and an Overview of the Current Status.
Panayotova-Pencheva M, Šnábel V, Dakova V, Čabanová V, Cavallero S, Trifonova A, Mirchev R, Hurníková Z, Vasilková Z, Miterpáková M.
Helminthologia. 2020 Aug 5; 57(3):211-218.

Bartonella species in medically important mosquitoes, Central Europe.
Rudolf I, Blažejová H, Mendel J, Straková P, Šebesta O, Rettich F, Čabanová V, Miterpáková M, Betášová L, Peško J, Barbušinová E, McKee C, Osikowicz L, Šikutová S, Hubálek Z, Kosoy M. Parasitol Res. 2020 Aug; 119(8):2713-2717.

2019

High-throughput sequencing of Potato virus M from tomato in Slovakia reveals a divergent variant of the virus.
Glasa M, Šoltys K, Predajňa L, Sihelská N, Budiš J, Mrkvová M, Kraic J, Mihálik D, Ruiz-Garcia AB.
Plant Protection Science 2019, 55: 159-166.

First report of grapevine rupestris vein feathering virus in grapevine in Slovakia.
Glasa M, Predajňa L, Wetzel T, Soltys K, Sabanadzovic S.
Plant Disease 2019, 103: 170

Genetic diversity, host range and transmissibility of CR isolates of Plum pox virus.
Sheveleva A, Glasa M, Kudryavtseva A, Ivanov P, Chirkov S.
Journal of General Plant Pathology 2019, 85: 39-43.

The global phylogeny of Plum pox virus is emerging.
Hajizadeh M, Gibbs AJ, Amirnia F, Glasa M.
J Gen Virol. 2019 Oct; 100(10):1457-1468.

Higher effectiveness of new common bean (Phaseolus vulgaris L.) germplasm acquisition by collecting expeditions associated with molecular analyses.
Šajgalík M, Ondreičková K, Hauptvogel P, Mihálik D, Glasa M, Kraic J.
Sustainability, 2019, 11: 5270.

Efficient RT-PCR tool for tomato spotted wilt virus detection in its vectors Thrips tabaci and Frankliniella occidentalis.
Šubr ZW, Király KD, Fail J, Almási A, Salánki K, Fedor P.
Acta Virol. 2019; 63(3):341-343.

Biological properties of influenza A virus mutants with amino acid substitutions in the HA2 glycoprotein of the HA1/HA2 interaction region.
Jakubcová L, Vozárová M, Hollý J, Tomčíková K, Fogelová M, Polčicová K, Kostolanský F, Fodor E, Varečková E.
J Gen Virol. 2019 Sep; 100(9):1282-1292.

Different mechanisms of the protection against influenza A infection mediated by broadly reactive HA2-specific antibodies.
Tomčíková K, Varečková E.
Acta Virol. 2019; 63(4):347-365.

Quantitative Proteomics Reveal Peroxiredoxin Perturbation Upon Persistent Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection in Human Cells.
Benej M, Danchenko M, Oveckova I, Cervenak F, Tomaska L, Grossmannova K, Polcicova K, Golias T, Tomaskova J.
Front Microbiol. 2019 Oct 25; 10:2438.

Pyruvate dehydrogenase kinase 1 and carbonic anhydrase IX targeting in hypoxic tumors.
Kery M, Oravcova N, Radenkovic S, Iuliano F, Tomaskova J, Golias T.
Neoplasma. 2019; 66(1):63-72.

Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, Russia.
Tkachenko EA, Ishmukhametov AA, Dzagurova TK, Bernshtein AD, Morozov VG, Siniugina AA, Kurashova SS, Balkina AS, Tkachenko PE, Kruger DH, Klempa B.
Emerg Infect Dis. 2019 Dec; 25(12):2325-2328.

Hantaviridae: Current Classification and Future Perspectives.
Laenen L, Vergote V, Calisher CH, Klempa B, Klingström J, Kuhn JH, Maes P.
Viruses. 2019 Aug 27; 11(9):788.

Prediction of the Spatial Origin of Puumala Virus Infections Using L Segment Sequences Derived from a Generic Screening PCR.
Weiss S, Klempa B, Tenner B, Kruger DH, Hofmann J.
Viruses. 2019 Jul 30; 11(8):694.

Counterattacking the tick bite: towards a rational design of anti-tick vaccines targeting pathogen transmission.
Rego ROM, Trentelman JJA, Anguita J, Nijhof AM, Sprong H, Klempa B, Hajdusek O, Tomás-Cortázar J, Azagi T, Strnad M, Knorr S, Sima R, Jalovecka M, Fumačová Havlíková S, Ličková M, Sláviková M, Kopacek P, Grubhoffer L, Hovius JW.
Parasit Vectors. 2019 May 14; 12(1):229.

Taxonomy of the order Bunyavirales: update 2019.
Abudurexiti A, Adkins S, Alioto D, Alkhovsky SV, Avšič-Županc T, …, Klempa B, …, Kuhn JH.
Arch Virol. 2019 Jul; 164(7):1949-1965.

Ultracentrifugation enrichment protocol followed by total RNA sequencing allows assembly of the complete mitochondrial genome.
Strieskova L, Gazdaricova I, Kajsik M, Soltys K, Budis J, Pos O, Lickova M, Klempa B, Szemes T.
J Biotechnol. 2019 Jun 20; 299:8-12.

[Hemorrhagic fever with renal syndrome group outbreak caused by Sochi virus.].
Dzagurova TK, Ishmukhametov AA, Bakhtina VA, Morozov VG, Balovneva МV, Kurashova SS, Klempa B, Kruger D, Tkachenko EA.
Vopr Virusol. 2019; 64(1):36-41.

Taxonomy of the order Bunyavirales: second update 2018.
Maes P, Adkins S, Alkhovsky SV, Avšič-Županc T, Ballinger MJ, …, Klempa B, …, Kuhn JH.
Arch Virol. 2019 Mar; 1 64(3):927-941.

Strengthening the Interaction of the Virology Community with the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) by Linking Virus Names and Their Abbreviations to Virus Species.
Calisher CH, Briese T, Brister JR, Charrel RN, Dürrwald R, Ebihara H, Fulhorst CF, Gāo GF, Groschup MH, Haddow AD, Hyndman TH, Junglen S, Klempa B, Klingström J, Kropinski AM, Krupovic M, LaBeaud AD, Maes P, Nowotny N, Nunes MRT, Payne SL, Radoshitzky SR, Rubbenstroth D, Sabanadzovic S, Sasaya T, Stenglein MD, Varsani A, Wahl V, Weaver SC, Zerbini FM, Vasilakis N, Kuhn JH.
Syst Biol. 2019 Sep 1; 68(5):828-839.