Oddelenie klinického výskumu

ZAMERANIE

Oddelenie klinického výskumu (OKV) sa zaoberá výskumom vplyvu hormónov a iných humorálnych regulátorov pri vzniku a rozvoji autoimunitných, kardiovaskulárnych a metabolických ochorení na systémovej a lokálnej úrovni. Oddelenie je pokračovaním Laboratória endokrinológie človeka Ústavu experimentálnej endokrinológie. V minulosti sa výskum orientoval hlavne na výskum stresu a na zmenenú reguláciu osi hypothalamus-hypofýza-nadoblička a sympatikového nervového systému u pacientov s reumatoidnou artritídou. Ďalšiu oblasť tvoril výskum regulácie krvného tlaku a metabolizmu glukózy u pacientov s hypertenziou a obezitou.

Výskum OKV je v súčasnosti zameraný na metabolické, neuroendorinné a kardiovaskulárne aspekty sklerózy multiplex, obezity  a metabolického syndrómu.

 

V súčasnosti sa výskum OKV zameriava na tri hlavné oblasti a to:

(1) Patofyziologické mechanizmy navodzujúce inzulínovú rezistenciu u pacientov s novo diagnostikovanou sklerózou multiplex. Skúmajú sa zmeny v regulácii metabolizmu sacharidov a sympatikového nervového systému. Okrem toho sa sledujú zmeny parametrov poškodenia endotelu a tiež metabolizmus mozgového a svalového tkaniva.

(2) Obezita a metabolický syndróm a mechanizmy regulácie telesnej hmotnosti a regulácie energetického výdaja u pacientov s nadváhou a obezitou. Skúma sa efekt intenzívnej zmeny životného štýlu navodeného diétou a cvičením na metabolizmus sacharidov a lipidov ako ja na zmeny hladín myokínov a adipokínov, hepatálnych a tyroidálnych parametrov.

(3) Zmeny v humorálnej komunikácii prostredníctvom cytokínov a aktivácii T lymfocytov a monocytov u pacientov s autoimunitnými ochoreniami (reumatoidná artritída, skleróza multiplex)

KOLEKTÍV

MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

vedúci oddelenia

02/ 32295 244


2004 – 2015      Laboratórium endokrinológie človeka, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, interný doktorand, vedecký pracovník

2009 – 2015      Molekulárno-medicínske centrum SAV, vedecký pracovník, riaditeľ MMC

2016 –                Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV, vedecký riaditeľ ÚKTV BMC, samostatný vedecký pracovník

2013 –                Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita

 43 publikácii, z toho 32 v impaktovaných časopisoch, 373 citácii WOS, h-index 10

 Hlavné vedecké zameranie: Neuro-endokrino-imunitné interakcie, sympatikový nervový systém, reumatické ochorenia, glukózový metabolizmus a inzulínová rezistencia

VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., zástupca vedúceho oddelenia

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

MUDr. Adela Penesová, PhD.

MUDr. Žofia Rádiková, PhD.

VEDECKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Andrea Havranová

DOKTORANDI:

Mgr. Ivana Adamová – interná PhD.

MUDr. Boris Bajer – externý PhD.

MUDr. Zuzana Dean – externá PhD.

1. Sclerosis multiplex – Úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii,  2016-2020, APVV-15-0228

2. MELTRA.BBB – MEchanizmy TRansmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru,  2015-2018, NEURON ERA Net II

3. Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre, 2016-2019, VEGA 2/0161/16

4. Úloha myokínov a adipokínov v zlepšení kardiometabolických parametrov pri zmene životného štýlu osôb so sedavým spôsobom života,  2018-2020,  VEGA 2/0072/18

Masi AT, Imrich R, Cutolo M. Hypothesis: Can neuroendocrine immune (NEI) testing of individual RA patients guide benefits to harms ratio in glucocorticoid therapy? Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Oct 26. doi: 10.1002/acr.23453.

Vernerova L, Mravcova M, Paulikova L, Vlcek M, Marko A, Meskova M, Penesova A, Rovensky J, Wendl J, Raslova K, Vohnout B, Jochmanova I, Lazurova I, Killinger Z, Steiner G, Smolen J, Imrich R. Contribution of Genetic Factors to Lower DHEAS in Patients with Rheumatoid Arthritis. Cell Mol Neurobiol. 2018 Jan;38(1):379-383. doi: 10.1007/s10571-017-0522-0.

Vlcek M, Penesova A, Imrich R, Meskova M, Mravcova M, Grunnerova L, Garafova A, Sivakova M, Turcani P, Kollar B, Jezova D. Autonomic Nervous System Response to Stressors in Newly Diagnosed Patients with Multiple Sclerosis. Cell Mol Neurobiol. 2018 Jan;38(1):363-370. doi: 10.1007/s10571-017-0511-3.

Vernerova L, Spoutil F, Vlcek M, Krskova K, Penesova A, Meskova M, Marko A, Raslova K, Vohnout B, Rovensky J, Killinger Z, Jochmanova I, Lazurova I, Steiner G, Smolen J, Imrich R. A Combination of CD28 (rs1980422) and IRF5 (rs10488631) Polymorphisms Is Associated with Seropositivity in Rheumatoid Arthritis: A Case Control Study. PLoS One. 2016 Apr 19;11(4):e0153316.

Ranganath LR, Milan AM, Hughes AT, Dutton JJ, Fitzgerald R, Briggs MC, Bygott H, Psarelli EE, Cox TF, Gallagher JA, Jarvis JC, van Kan C, Hall AK, Laan D, Olsson B, Szamosi J, Rudebeck M, Kullenberg T, Cronlund A, Svensson L, Junestrand C, Ayoob H, Timmis OG, Sireau N, Le Quan Sang KH, Genovese F, Braconi D, Santucci A, Nemethova M, Zatkova A, McCaffrey J, Christensen P, Ross G, Imrich R, Rovensky J. Suitability Of Nitisinone In Alkaptonuria 1 (SONIA 1): an international, multicentre, randomised, open-label, no-treatment controlled, parallel-group, dose-response study to investigate the effect of once daily nitisinone on 24-h urinary homogentisic acid excretion in patients with alkaptonuria after 4 weeks of treatment. Ann Rheum Dis. 2016 Feb;75(2):362-7. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206033

Imrich R, Alevizos I, Bebris L, Goldstein DS, Holmes CS, Illei GG, Nikolov NP. Predominant Glandular Cholinergic Dysautonomia in Patients With Primary Sjögren’s Syndrome. Arthritis Rheumatol. 2015 May;67(5):1345-52. doi: 10.1002/art.39044.

 Penesova A, Vlcek M, Imrich R, Vernerova L, Marko A, Meskova M, Grunnerova L, Turcani P, Jezova D, Kollar B. Hyperinsulinemia in newly diagnosed patients with multiple sclerosis. Metab Brain Dis. 2015;30(4):895-901. doi: 10.1007/s11011-015-9665-1

Mravcova M, Chovanova L, Paulikova L, Vlcek M, Rovensky J, Killinger Z, Wendl J, Imrich R. Genetics of Neuroendocrine Factors in Rheumatoid Arthritis. Horm Metab Res. 2015;47(6):411-7. doi: 10.1055/s-0034-1395667