Oddelenie neurodegenerácie, plasticity a reparácie

Oddelenie neurodegenerácie, plasticity a reparácie

ZAMERANIE

Akútne poranenia centrálneho nervového systému (CNS), medzi ktoré patrí traumatické poranenie miechy a cievna mozgová príhoda, sú devastujúce a dramaticky život meniace udalosti s mnohými potenciálnymi komplikáciami a značnou úmrtnosťou. Zatiaľ čo incidencia cievnej mozgovej príhody s vekom rýchlo narastá, traumatické poranenie miechy invalidizuje väčšinou mladých ľudí v produktívnom veku. Napriek intenzívnemu vedeckému výskumu, všeobecne akceptovaná klinická liečba pre pacientov s poranením CNS nie je zatiaľ dostupná. Doteraz, podstatná časť liečby akútnych poranení CNS je zameraná predovšetkým na fyzickú rehabilitáciu. Preto ďalší vedecký výskum týchto ochorení je nevyhnutný a potrebný aj z ekonomických a sociálnych aspektov.

Počiatočné poškodenie miechy alebo mozgu spúšťa kaskádu deštruktívnych mechanizmov, ktoré sa šíria z epicentra do okolitého tkaniva, čoho výsledkom je omnoho väčšie tzv. sekundárne poškodenie. Tieto komplexné patologické procesy predstavujú potenciálne ciele pre rôzne terapeutické intervencie. Mnohé z týchto mechanizmov sú stále neznáme alebo preskúmané nedostatočne. Vedecký výskum nášho oddelenia je preto zameraný na lepšie pochopenie základných a patologických mechanizmov, terapeutickú kontrolu patologických procesov a stimuláciu protektívnych aj regeneračných endogénnych mechanizmov s cieľom redukcie alebo prevencie neurologických dysfunkcií. Výskum je organizovaný a vykonávaný v troch laboratóriách:

  1. Laboratórium neurochémie a neurofyziológie,
  2. Laboratórium proteomiky
  3. Laboratórium elektrofyziológie a funkčnej diagnostiky.

V súčasnosti je náš výskum zameraný na:

  • terapeutickú kontrolu sekundárnych patologických mechanizmov a stimuláciu regeneračných procesov po traumatickom poranení miechy prostredníctvom stimulácie oscilujúcim elektrickým poľom, vytrvalostného tréningu, regulácie angiotenzínových receptorov, kontroly zápalovej reakcie;
  • redukciu poškodenia po cievnej mozgovej príhode pomocou tzv. vzdialeného kondicionovania a objasnenie fenoménu ischemickej tolerancie.

KOLEKTÍV

RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.

vedúci oddelenia

055/ 727 6221


VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Lukáčová Nadežda, RNDr., DrSc. (zástupkyňa vedúceho oddelenia)

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Bonová Petra, RNDr., PhD

Gálik Ján, RNDr., PhD

Mucha Rastislav, RNDr., PhD

Némethová Miroslava, MVDr., PhD

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Bačová Mária, RNDr., PhD.

Fedorová Jana, RNDr., PhD.

Ileninová Mária, RNDr., PhD.

Kellerová Erika, RNDr., PhD.

Kiss-Bimbová Katarína, RNDr., PhD.

Kisucká Alexandra, RNDr., PhD.

Kuruc Tomáš, RNDr., PhD.

Končeková Jana, RNDr., PhD.

Papcunová Štefánia, RNDr., PhD.

Petrová Klaudia, PharmDr., PhD.

 

DOKTORANDI:

Kokavcová Martina, Mgr.

Furman Marek, Mgr.

Ľubica Mačáková, RNDr.

VEDECKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Barkács Zuzana, PhDr.

 

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Jurušová Dana

SCIATR – Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poranení miechy

Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.

OPENMED – Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne

Doba trvania: 1. 11. 2019 – 30. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ján Gálik, CSc.

Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh

Doba trvania: 1. 1.2020 – 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ján Gálik, CSc.

Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy

Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.

Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.

Identifikácia proteinových markerov aktivovaných v procese navodenia ischemickej tolerancie

Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rastislav Mucha, PhD.

Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)

Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jana Končeková, PhD.

Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie

Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petra Bonová PhD.

Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu

Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petra Bonová, PhD.

FEDOROVÁ, Jana – KELLEROVÁ, Erika – BIMBOVÁ, Katarína – PAVEL, Jaroslav. The Histopathology of Severe Graded Compression in Lower Thoracic Spinal Cord Segment of Rat, Evaluated at Late Postinjury Phase. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no., p. 173-193. (2021: 4.231 – IF, Q2 – JCR, 1.004 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-021-01139-7

FEDOROVÁ, Jana – PAVEL, Jaroslav. An Accurate Method for Histological Determination of Neural Tissue Loss/Sparing after Compression-Induced Spinal Cord Injury with Optimal Reproducibility. In Journal of Neurotrauma, 2019, vol. 36, no. 18, p. 2665 -2675. (2018: 3.754 – IF, Q1 – JCR, 1.607 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 0897-7151. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/neu.2018.6140

BIMBOVÁ, Katarína – BAČOVÁ, Mária – KISUCKÁ, Alexandra – PAVEL, Jaroslav – GALIK, J. – ZAVACKÝ, P. – MARŠALA, Martin – STROPKOVSKÁ, Andrea – FEDOROVÁ, Jana – PAPCÚNOVÁ, Štefánia – KONČEKOVÁ, Jana – LUKÁČOVÁ, Nadežda. A Single Dose of Atorvastatin Applied Acutely after Spinal Cord Injury Suppresses Inflammation,Apoptosis, and Promotes Axon Outgrowth, Which Might Be Essential for Favorable Functional Outcome. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, no. 4, p. 1106. (2017: 3.687 – IF, Q2 – JCR, 1.260 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2018 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms19041106

KISS BIMBOVÁ, Katarína – BAČOVÁ, Mária – KISUCKÁ, Alexandra – GÁLIK, Ján – ZAVACKÝ, Peter – LUKÁČOVÁ, Nadežda. Activation of Three Major Signaling Pathways After Endurance Training and Spinal Cord Injury. In Molecular Neurobiology, 2021, vol., no., p. (2020: 5.590 – IF, Q1 – JCR, 1.569 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0893-7648. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12035-021-02628-y

STROPKOVSKÁ, Andrea – KISUCKÁ, Alexandra – BIMBOVÁ, Katarína – BAČOVÁ, Mária – GÁLIK, Ján – MEDVECKÝ, Ľubomír – ŠULLA, Igor jr. – KARASOVÁ, Martina – LUKÁČOVÁ, Nadežda. Combined therapy (Rho-A-kinase inhibitor and chitosan/collagen porous scaffold) provides a supportive environment for endogenous regenerative processes after spinal cord trauma. In Archives Italiennes de Biologie, 2021, vol. 159, p. 159-177. (2020: 1.000 – IF, Q4 – JCR, 0.370 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 0003-9829.

KISUCKÁ, Alexandra – BIMBOVÁ, Katarína – BAČOVÁ, Mária – GÁLIK, Ján – LUKÁČOVÁ, Nadežda. Activation of Neuroprotective Microglia and Astrocytes at the Lesion Site and in the Adjacent Segments Is Crucial for Spontaneous Locomotor Recovery after Sponal Cord Injury. In Cells, 2021, vol. 10, no. 8, p. 1943. (2020: 6.600 – IF, Q2 – JCR, 1.220 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells10081943

LUKÁČOVÁ, Nadežda – KISUCKÁ, Alexandra – KISS BIMBOVÁ, Katarína – BAČOVÁ, Mária – ILENINOVÁ, Mária – KURUC, Tomáš – GÁLIK, Ján. Glial-Neuronal Interactions in Pathogenesis and Treatment of Spinal Cord Injury. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol.22, no. 13577, p. 1-21. (2020: 5.924 – IF, Q1 – JCR, 1.455 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms222413577

LUKÁČOVÁ, Nadežda – HRICOVÁ, Ľudmila – KISUCKÁ, Alexandra – PAPCÚNOVÁ, Štefánia – BIMBOVÁ, Katarína – BAČOVÁ, Mária – PAVEL, Jaroslav – MARŠALA, Martin – VANICKÝ, Ivo – DZURJAŠKOVÁ, Zuzana – MATÉFFY, Stanislav – LUKÁČOVÁ, Viktória – STROPKOVSKÁ, Andrea – GÁLIK, Ján. Is Innervation of the Neuromuscular Junction at the Diaphragm Modulated by sGC/cGMP Signaling? In Frontiers in Physiology, 2020, vol.11, art.700, p.1-13. (2019: 3.367 – IF, Q1 – JCR, 1.211 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00700

BONOVÁ, Petra – JACHOVÁ , Jana – NÉMETHOVÁ, Miroslava – BONA, Martin – KOLLÁROVÁ, Patricia – GOTTLIEB, Miroslav. Accelerated capacity of glutamate uptake via blood elements as a possible tool of rapid remote conditioning mediated tissue protection. In Neurochemistry International, 2021, vol. 142, p. 104927. (2020: 3.921 – IF, Q2 – JCR, 1.241 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2020.104927

JACHOVÁ, Jana – GOTTLIEB, Miroslav – NÉMETHOVÁ, Miroslava – MAČÁKOVÁ, Ľubica – BONA, Martin – BONOVÁ, Petra. Neuroprotection mediated by remote preconditioning is associated with a decrease in systemic oxidative stress and changes in brain and blood glutamate concentration. In Neurochemistry International, 2019, vol. 129, art. no. 104461. (2018: 3.994 – IF, Q2 – JCR, 1.266 – SJR, Q2 – SJR, karentované -CCC).(2019-CurrentContents).ISSN0197-186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2019.05.005

BONOVÁ, Petra – JACHOVÁ, Jana – NÉMETHOVÁ, Miroslava – MAČÁKOVÁ, Ľubica – BONA, Martin – GOTTLIEB, Miroslav. Rapid remote conditioning mediates modulation of blood cell paracrine activity and leads to the production of a secretome with neuroprotective features. In Journal of Neurochemistry, 2020, vol. 154, no. 1, p. 99-111. (2019: 4.066 – IF, Q2 – JCR, 1.828 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 0022-3042. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jnc.14889

BONOVÁ, Petra – JACHOVÁ, Jana – NÉMETHOVÁ, Miroslava – BONA, Martin – KOLLÁROVÁ, Patrícia – GOTTLIEB, Miroslav. Accelerated capacity of glutamate uptake via blood elements as a possible tool of rapid remote conditioning mediated tissue protection. In Neurochemistry International, 2021, vol. 142, p. 104927. (2020: 3.921 – IF, Q2 – JCR, 1.241 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2020.104927

SOYAL, SM – BONOVÁ, Petra – KWIK, M – ZARA, G – AUER, S – SCHARLER, C – STRUNK, D – NOFZIGER, C – PAULMICHL, M – PATSCH, W. The Expression of CNS-Specific PPARGC1A Transcripts Is Regulated by Hypoxia and a Variable GT Repeat Polymorphism. In Molecular Neurobiology, 2020, vol. 57, no. 2, p. 752-764. (2019: 4.500 – IF, Q1 – JCR, 1.482 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0893-7648. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12035-019-01731-5

BONA, Martin – HVIZDOŠOVÁ, Natália – JACHOVÁ, Jana – BONOVÁ, Petra – KLUCHOVÁ, Darina. Response of distant regions affected by diaschisis commissuralis in one of the most common models of transient focal ischemia in rats. In Journal of chemical neuroanatomy, 2019, vol. 101, art. no. 101666. (2018: 2.357 – IF, Q3 – JCR, 0.865 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 0891-0618. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2019.101666

KAMIZATO, K. – MARŠALA, S. – NAVARRO, M. – KAKINOHANA, M. – PLATOSHYN, O. – YOSHIZUMI, T. – LUKÁČOVÁ, Nadežda – WANCEWICZ, Ed. – POWERS, B. – MAZUR, K. – MARŠALA, Martin. Time-dependent, bidirectional, anti- and pro-spinal hyper-reflexia and muscle spasticity effect after chronic spinal glycine transporter 2 (GlyT2) oligonucleotide-induced downregulation. In Experimental neurology, 2018, vol. 305, p. 66-75. (2017: 4.483 – IF, Q1 – JCR, 2.157 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2018 – Current Contents). ISSN 0014-4886. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2018.03.013

BAČOVÁ, Mária – BIMBOVÁ, Katarína – FEDOROVÁ, Jana – LUKÁČOVÁ, Nadežda – GÁLIK, Ján. Epidural oscillating field stimulation as an effective therapeutic approach in combination therapy for spinal cord injury. In Journal of neuroscience methods, 2019, vol. 311, p. 102-110. (2018: 2.785 – IF, Q2 – JCR, 1.308 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 0165-0270. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2018.10.020

GEDROVÁ, Štefánia – GÁLIK, Ján – MARŠALA, Martin – ZÁVODSKÁ, Monika – PAVEL, Jaroslav – ŠULLA, Igor – GAJDOŠ, M. – LUKÁČ, Imrich – KAFKA, Jozef – LEDECKÝ, Valent – ŠULLA, Igor jr. – KARASOVÁ, M. – REICHEL, P. – TRBOLOVÁ, A. – CAPIK, I. – LUKÁČOVÁ, V. – BIMBOVÁ, Katarína – BAČOVÁ, Mária – STROPKOVSKÁ, Andrea – LUKÁČOVÁ, Nadežda. Neuroprotective effect of local hypothermia in a computer-controlled compression model in minipig: Correlation of tissue sparing along the rostro-caudal axis with neurological outcome. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2018, vol. 15, no. 1, p. 254-270. (2017: 1.410 – IF, Q4 – JCR, 0.510 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1792-0981. Dostupné na: https://doi.org/10.3892/etm.2017.5432

ZÁVODSKÁ, Monika – GÁLIK, Ján – MARSALA, Martin – PAPCÚNOVÁ, Štefánia – PAVEL, Jaroslav – RAČEKOVÁ, Eniko – MARTONČÍKOVÁ, Marcela – ŠULLA, Igor – GAJDOŠ, Miroslav – LUKÁČ, Imrich – KAFKA, Jozef – LEDECKÝ, Valent – ŠULLA, Igor jr. – REICHEL, P – TRBOLOVÁ, Alexandra – CAPÍK, I. – BIMBOVÁ, Katarína – BAČOVÁ, Mária – STROPKOVSKÁ, Andrea – KISUCKÁ, Alexandra – MIKLISOVÁ, Dana – LUKÁČOVÁ, Nadežda. Hypothermic treatment after computer-controlled compression in minipig: A preliminary report on the effect of epidural vs. direct spinal cord cooling. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2018, vol. 16, no. 6, p. 4927-4942. (2017: 1.410 – IF, Q4 – JCR, 0.510 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1792-0981. Dostupné na: https://doi.org/10.3892/etm.2018.6831

TADOKORO, T. – MIYANOHARA, A – NAVARRO, M. – KAMIZATO, K. – JUHÁS, Štefan – JUHÁSOVÁ, J. – MARŠALA, S – PLATOSHYN, O. – CURTIS, E. – GABEL, B. – CIACCI, J. – LUKÁČOVÁ, Nadežda – BIMBOVÁ, Katarína – MARŠALA, Martin. Subpial Adeno-associated Virus 9 (AAV9) Vector Delivery in Adult Mice. In Journal of visualized experiments, 2017, no. 125, art. no. e55770. (2016: 1.232 – IF, Q2 – JCR, 0.867 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1940-087X. http://www.jove.com/video/55770. Dostupné na: https://doi.org/10.3791/55770

KOZEJOVÁ, D. – FECOVÁ, L. – KLEIN, P. – SABOL, R. – HUDAK, R. – ŠULLA, Igor – MUDROŇOVÁ, D. – GÁLIK, Ján – VARGA, R. Biomedical applications of glass-coated microwires. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 470, p. 2-5. (2018: 2.683 – IF, Q2 – JCR, 0.680 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.11.004

SABOL, R – KLEIN, P. – RYBA, T. – HVIZDOŠ, L – VARGA, R. – ROVNAK, M – ŠULLA, Igor – MUDROŇOVÁ, Dagmar – GÁLIK, Ján – POLAČEK, I. – ŽIVČAK, J – HUDAK, R. Novel Applications of Bistable Magnetic Microwires. In Acta Physica Polonica A, 2017, vol. 131, no. 4, p. 1150-1152. (2016: 0.469 – IF, Q4 – JCR, 0.227 – SJR, Q4 – SJR, karentované – CCC). (2017 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X. Dostupné na: https://doi.org/10.12693/APhysPolA.131.1150

KAFKA, Jozef – LUKÁČOVÁ, Nadežda – MALOVESKÁ, Marcela – ŠULLA, Igor jr. – VIKARTOVSKÁ, Zuzana – ČÍŽKOVÁ, Dáša. Hypothermia in the course of acute traumatic spinal cord injury. In Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2020, vol. 80, no. 2, p.172-178. (2019: 1.541 – IF, Q4 – JCR, 0.494 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 0065-1400. Dostupné na: https://doi.org/10.21307/ane-2020-016

ŠTEFANIČ, Peter – SIHOTSKÝ, Vladimír – HERTELYOVÁ, Zdenka – KOPOLOVETS, Ivan – MATHEWS, Abraham John – TÓTH, Štefan – KUBÍKOVÁ, Mária – SVAJDLER, Peter – MUCHA, Rastislav – VAŠKO, Lukáš – VIRAG, Michal – PRIBULA, Vit – PELLA, Dominik – FRANKOVIČOVÁ, Mária. Interleukin-4, hemopexin, and lipoprotein-associated phospholipase A2 are significantly increased in patients with unstable carotid plaque. In Open Chemistry, 2019, vol. 17, p. 1105-1115. (2018: 1.512 – IF, Q3 – JCR, 0.345 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 2391-5420. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/chem-2019-0125

BARBUŠINOVÁ, Eva – IGLÓDYOVÁ, Adriana – ČURLÍK, Ján – LAZAR, Peter – MRAVCOVÁ, Kristína – ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela – MUCHA, Rastislav – KAROLOVÁ, Renata. First molecular detection of Onchocerca flexuosa (Wedl, 1856) in red deer in Slovakia. In Parasitology Research, 2020, vol.119, no. 3, p.985-990. (2019: 1.641 – IF, Q3 – JCR, 0.686 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06607-5

MRAVCOVÁ, Kristína – ŠTRKOLCOVÁ, G. – MUCHA, Rastislav – BARBUŠINOVÁ, Eva – GOLDOVÁ, Mária – KAČÍROVÁ, Jana – MAĎAR, M. Cryptosporidium parvum – zoonotic subtype IIdA15G1 in a Slovakian patient. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2020, vol.27, no.3, p.485-488. (2019: 0.982 – IF, Q4 – JCR, 0.366 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1232-1966. Dostupné na: https://doi.org/10.26444/aaem/126619

KAČÍROVÁ, Jana – MAĎARI, Aladár – MUCHA, Rastislav – KOLESAR FECSKEOVÁ, Lívia – MUJAKIC, Izabela – KOBLÍŽEK, Michal – NEMCOVÁ, Radomíra – MAĎAR, Marián. Study of microbiocenosis of canine dental biofilms. In Scientific Reports, 2021, vol.11, no., p.19776. (2020: 4.379 – IF, Q1 – JCR, 1.240 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-99342-5

KOPOLOVETS, Ivan – BEREK, Peter – ŠTEFANIČ, Peter – LOTNYK, D.A. – MUCHA, Rastislav – HERTELYOVA, Zdenka – TÓTH, Štefan – BOYKO, Nina – SIHOTSKÝ, Vladimír. Hypothesis of „stroke-stop“ formula: a tool for risk index determination in development of acute cerebrovascular disease in asymptomatic individuals with carotid stenosis. In BMC Neurology, 2021, vol. 21, no. 1, p. 310-325. (2020: 2.474 – IF, Q3 – JCR, 0.859 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1471-2377. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12883-021-02337-y

ŠTRKOLCOVÁ, G. – MRAVCOVÁ, Kristína – MUCHA, Rastislav – MULINGE, Erastus – SCHREIBEROVÁ, Andrea. Occurrence of Hokworm and the First Molecular and Morphometric Identification of Uncinaria stenocephala in Dogs in Central Europe. In Acta Parasitologica, 2022, vol., no., p. ISSN 1230-2821.

MAĎAR, Marián – KAČÍROVÁ, Jana – MAĎARI, Aladár – MUCHA, Rastislav – STYKOVÁ, Eva – NEMCOVÁ, Radomíra. Cultivable bacterial diversity of the canine dental plaque as a potential source of bacterial infections. In Acta Veterinaria (Brno), 2021, vol. 90, p. 171-178. (2020: 0.667 – IF, Q4 – JCR, 0.198 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 0001-7213. Dostupné na: https://doi.org/10.2754/avb202190020171

ENGLEROVÁ, Karolína – BEDLOVIČOVÁ, Zdenka – NEMCOVÁ, Radomíra – KIRÁLY, Ján – MAĎAR, Marián – HAJDUČKOVÁ, Vanda – STYKOVÁ, Eva – MUCHA, Rastislav – REIFFOVÁ, Katarína. Bacillus amyloliquefaciens—Derived Lipopeptide Biosurfactants. In Antibiotics, 2021, vol.10, no.10, p. 1252. (2020: 4.639 – IF, Q2 – JCR, 0.960 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-6382. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antibiotics10101252