Štátne vyznamenanie prezidentky SR dostala aj prof. Daniela Ježová z BMC SAV, v. v. i.

profesorka Daniela Ježová

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky (1. 1. 2023) ocenila prezidentka SR, pani Zuzana Čaputová, 28 slovenských a českých osobností. Medzi ocenenými sú aj dve vedkyne SAV. Jednou z nich je profesorka Daniela Ježová z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., z Ústavu experimentálnej endokrinológie. Profesorke Ježovej bolo odovzdané štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy.

Profesorka PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. pôsobí ako farmakologička a venuje sa štúdiu regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v stresovej odpovedi, skúmaniu negatívnych dôsledkov stresu a možnosti ich farmakologického ovplyvnenia. Hlavným zámerom výskumu je nájsť nové poznatky, ktoré napomôžu k lepšej prevencii a liečbe psychických porúch, kardiovaskulárnych a nervových ochorení, ako aj porúch metabolizmu.

Výskum profesorky Daniely Ježovej a jej tímu má translačný charakter, čo znamená, že prenášajú nové poznatky získané za laboratórnych podmienok do klinického výskumu a naopak. Otázky, ktoré vyplývajú z klinických pozorovaní a ktoré sú relevantné k rozvoju a liečbe ochorení súvisiacich so stresom, sú riešené v animálnych modeloch, ktoré umožňujú sledovať zúčastnené mechanizmy. Poznatky, ktoré výskumný tím profesorky Daniely Ježovej získava v animálnych experimentoch sú podkladom pre výber prístupov v sledovaniach priamo u ľudí. V rámci výskumu zavádzajú neinvazívne vyšetrovacie metódy u zdravých dobrovoľníkov na hodnotenie zvládania stresových situácií vo vzťahu k telesnej hmotnosti a psychickým charakteristikám. V spolupráci s klinickými pracoviskami sledujú vybrané skupiny pacientov, napr. pacientov s panickou poruchou, depresiou, sklerózou multiplex, alergickými ochoreniami či psychózou.

Profesorka Ježová sa v rámci výskumu venuje aj odhaľovaniu dosiaľ nepoznaných atypických účinkov hormónov, konkrétne aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu a testosterónu. Prelomovým nálezom jej výskumného tímu bolo rozpoznanie účinkov aldosterónu v mozgu, konkrétne jeho negatívny vplyv na úzkosť a správanie podobné depresii u zvierat, čo prvýkrát publikovali autorky Hlaváčová a Ježová v roku 2008. V ďalších rokoch poznatky o účinkoch aldosterónu v mozgu podstatne rozšírili. Čo je najdôležitejšie, prof. Ježová nadviazala plodnú spoluprácu s klinickými pracovníkmi u nás a aj v zahraničí, a spolu objavili, že nálezy odhalené v animálnych modeloch platia aj u človeka. Priniesli dôkazy, že aldosterón sa podieľa na patofyziológii veľkej depresívnej poruchy, pričom odráža aktuálny psychický stav pacientov, ako aj dĺžku a závažnosť depresívnej epizódy. Nedávno publikovali nálezy o úlohe aldosterónu v priebehu premenštruačného syndrómu u žien.

V súčasnosti pôsobí profesorka Ježová v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i., v Oddelení endokrinných regulácií a psychofarmakológie Ústavu experimentálnej endokrinológie. Bola členkou Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a predsedníčkou komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v biologických vedách, od roku 2022 je predsedníčkou komisie pre obhajoby dizertačných prác v lekárskych vedách. V rokoch 2013 až 2017 pôsobila ako podpredsedníčka a členka Predsedníctva SAV. V súčasnosti je podpredsedníčkou Učenej spoločnosti Slovenska. V rokoch 2009 až 2018 bola tiež viceprezidentkou európskej organizácie All European Academies (ALLEA). Slovenskú vedu a Slovensko reprezentovala/reprezentuje ako členka panelu pre hodnotenie prestížnych európskych projektov pre European Research Council (ERC) a panelov expertov pre grantové agentúry alebo univerzity v Belgicku, Írsku, Litve, Portugalsku či Slovinsku. Získala viaceré významné ocenenia za jej pôsobenie v oblasti vedy a výskumu.

Viac o výskume stresu nájdete v rozhovore s prof. Ježovou pre aktuality.sk z októbra 2022: https://www.aktuality.sk/clanok/YpIq6MX/stres-je-v-podstate-pozitivny-pomaha-nam-prekonavat-tazke-situacie-rozhovor/

O výskume prof. Ježovej realizovanom s jej mladými spolupracovníkmi Luciou Karailievovou a Petrom Karailievom: http://www.biomedcentrum.sav.sk/vyskum-jednej-temy-moze-pomoct-vyskumu-inej/

 

Text a foto: BMC SAV, v. v. i.