TALENT BMC SAV, cena BMC SAV, v. v. i. pre mladých vedeckých pracovníkov

logo Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Vedenie BMC SAV, v. v. i. sa spoločne s Vedeckou radou rozhodlo podporiť svojich mladých vedeckých pracovníkov formou každoročného ocenenia TALENT BMC SAV pre mladých vedeckých pracovníkov.

Po dohode s CEO spoločnosti MultiplexDX, s. r. o., Pavlom Čekanom, PhD., budú pre financovanie tohto ocenenia využité finančné prostriedky, ktoré BMC SAV získalo od spoločnosti MultiplexDX na základe rámcovej zmluvy o vedeckej spolupráci. O ocenení bude rozhodovať porota. S členstvom v porote láskavo súhlasili všetci externí členovia Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i. Predsedom poroty bude práve Pavol Čekan, PhD. ako predstaviteľ hlavného sponzora.

Ocenenie bude udeľované ročne trom mladým vedeckým pracovníkom BMC SAV, v. v. i. vo výške 2 000,- Eur formou osobnej odmeny. Nominovaní môžu byť vedeckí pracovníci/pracovníčky do 7 rokov po obhajobe PhD. (po odrátaní doby prerušenia kariéry z dôvodu MD/RD alebo zdravotnej indispozície), ktorí/ktoré v období najviac piatich predchádzajúcich rokov preukázali talent pre vedeckú prácu vo forme kvalitných vedeckých výstupov, inovatívnosť, schopnosť získať granty, budovať spoluprácu, komunikovať výsledky svojej práce odbornej aj laickej verejnosti, podieľať sa na pedagogickej činnosti alebo vedeckej výchove, a ktorí/ktoré sa aktívne zúčastňovali na dianí v BMC SAV, v. v. i. a jeho reprezentácii navonok.

Detailné podmienky a postup nominácie sú uvedené v dokumente (dokument TALENT BMC_propozícia), ktorého súčasťou sú aj nominačné formuláre. Pre prvý ročník súťaže je nominácie potrebné doručiť do 22. 5. 2022 predsedovi Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i., ktorý materiály odovzdá členom poroty.

Odovzdávanie cien bude spojené s odbornými prezentáciami ocenených pred akademickou obcou BMC SAV, v. v. i., v prítomnosti členov poroty a ďalších hostí.

 

Zdroj: BMC SAV, v. v. i.