Usmernenie pre zamestnancov BMC SAV k aktuálnej situácii v šírení vírusu SARS-CoV-2

logo Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Usmernenie vedenia Biomedicínskeho centra SAV je motivované vyjadrením generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie Dr. Tedrosa Adhanona Ghebreyesusa z 2. marca 2020:

„Náš odkaz pre všetky krajiny je, že tento stav nie je nezvratný a vírus môžeme zastaviť. Vaše aktivity teraz určia vývoj situácie vo Vašej krajine. Nemáme na výber, musíme konať.“

V súvislosti so šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2 vedenie Biomedicínskeho centra SAV vydáva usmernenie pre zamestnancov, ktoré vychádza z nasledujúcich faktov:

  • SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka kvapôčkovou nákazou vzdušnou cestou a dotykom s kontaminovanými plochami hlavne prostredníctvom úst, nosa a očí.
  • Vyvoláva chorobu dýchacieho traktu COVID-19, ktorá má vo väčšine prípadov mierny priebeh, ale pre osoby so sprievodnými chorobami alebo s oslabenou imunitou (najmä osoby staršie ako 65 rokov) môže mať infekcia vážne až fatálne následky.
  • Symptómy a priebeh sa podobajú chrípke, ktorá je považovaná za bežné infekčné ochorenie, ktoré je sezónne veľmi rozšírené a pre oslabených jedincov môže byť smrteľné. Napriek tomu ju verejnosť neberie dostatočne vážne a nedokáže jej šíreniu zabrániť, keďže infekcie chrípkovými vírusmi mávajú až pandemické rozmery.
  • Na rozdiel od chrípky, infekcia koronavírusom SARS-CoV-2 je stále v takom rozsahu, ktorý sa dá kontrolovať prísnymi preventívnymi opatreniami.
  • Aktuálne nie sme vystavení priamej hrozbe vážneho poškodenia zdravotného stavu, ale je nevyhnutné a v tomto momente ešte možné zabrániť nekontrolovanému šíreniu infekcie, ktorého potenciálne následky pre ľudskú populáciu nie sú predvídateľné.
  • Zastavenie alebo obmedzenie šírenia koronavírusu, ako aj iných vírusov je možné len vtedy, keď všetci preberieme zodpovednosť nielen za samých seba, ale aj za svojich blízkych, kolegov a spoluobčanov. V prípade, že sme potenciálne prišli do kontaktu s infikovanou osobou, alebo sme sa nachádzali v oblasti zasiahnutej infekciou, mali by sme myslieť na to, že aj my môžeme byť potenciálnymi prenášačmi vírusu.

Ako vedeckí pracovníci túto zodpovednosť nielen vnímame, ale považujeme za potrebné vzniknutej situácii prispôsobiť svoje konanie.

Okrem rešpektovania základných odporúčaní, ktoré sú zverejnené na webovej stránke SAV alebo BMC SAV, žiadame zamestnancov BMC SAV o dodržiavanie týchto pokynov, ktoré zostanú platné až do vyjasnenia epidemiologickej situácie:

  • aby po návrate zo služobnej cesty, alebo dovolenky v zahraničí v rizikových oblastiach (najmä ak sa zdržiavali v priestoroch so zvýšenou koncentráciou a pohybom ľudí) ostali preventívne pracovať doma po dobu 14 dní s pravidelným monitorovaním telesnej teploty a iných príznakov. V tomto prípade je potrebné dohodnúť si náplň práce z domu s priamym nadriadeným a upovedomiť personálny útvar Právno-organizačného úseku BMC SAV;
  • aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do zahraničia (vrátane ekonomických dopadov na projekty) a účasť na medzinárodných podujatiach v zahraničí aj na Slovensku. V prípade rozhodnutia o zrušení služobnej cesty je potrebné informovať priameho nadriadeného a upovedomiť útvar evidencie služobných ciest Ekonomického úseku BMC SAV;
  • rovnako je dôležité zvážiť vstup na pracovisko aj v prípade podozrenia, že rodinný príslušník alebo iná blízka osoba sa ocitli v situácii potenciálneho kontaktu s infekciou.