Využitie progresívnych modelov pri liečbe karcinómu prsníka

Nádorové ochorenia predstavujú v súčasnosti pre lekárov, ako i pre vedcov a výskumníkov, veľkú výzvu. Ich počet a rozličnosť rastie, a i preto je dôležité využívať najmodernejšie terapeutické a výskumné spôsoby a neustále vyvíjať nové metódy liečby. Náročnosť výskumu a následne samotnej liečby spočíva v rôznorodosti týchto ochorení. Samotný nádor je možné predstaviť si ako neprestajne sa vyvíjajúcu heterogénnu masu buniek, v ktorej nie všetky bunky prispievajú rovnakou mierou k jeho progresii, čiže rastu. Niektoré bunky v rámci nádoru sú agresívne viac, niektoré menej a ani na liečbu nereagujú rovnako. A práve táto rôznorodosť a komplexnosť ľudských nádorov je dôvodom, prečo sa odpoveď na liečbu u jednotlivých pacientov môže výrazne odlišovať.

Kým veľa vyvíjaných protinádorových liečiv úspešne prejde prvým štádiom klinických štúdií, častokrát sa stáva, že v druhej či tretej fáze klinického testovania zlyhajú. Dôvodom je chabá reprezentatívnosť predklinických modelov, ktoré slabo odzrkadľujú zložitosť ľudského nádoru. Najčastejšie využívaným predklinickým modelom v experimentálnej onkológii sú tzv. nádorové bunkové línie, ktoré rastú ako poslušná vrstva buniek na dne Petriho misky a ktoré si vedci v priebehu rokov prispôsobili na prácu v laboratóriu. Síce sa s bunkovými líniami pracuje pomerne ľahko a slúžili pri mnohých významných zisteniach a objavoch, v súčasnosti sú už nedostatočné. Dnes vieme, že takémuto modelu chýba spomínaná heterogenita, čiže rôznorodosť, 3D anatómia nádorov a z nej vyplývajúci pohľad napríklad na rôznorodý prísun k živinám či kyslíku, ktorý predstavuje informáciu ako to funguje, keď sa nádor nachádza ešte v tele.

Najperspektívnejším predklinickým modelom v súčasnosti sú, nie až tak dávno objavené, tzv. organoidy – 3D organotypové štruktúry. 3D štruktúry sa vytvárajú priamo z nádorového tkaniva pacienta a hodnoverne odzrkadľujú vlastnosti a komplexnosť nádoru pacienta, z ktorého boli odvodené.

Výskum karcinómu prsníka

Bunková línia nádorových buniek prsníka (2D)

Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejšie diagnostikované nádorové ochorenie a predstavuje najčastejšiu príčinu úmrtia u žien ako na Slovenku, tak i celosvetovo. Nádory prsníka sú veľmi heterogénne a značné rozdiely tumoru sa môžu vyskytovať v rámci toho istého nádoru u jedného pacienta, ako aj medzi tým istým typom nádoru u rôznych pacientov. Charakterizácia a porozumenie heterogenity u nádorov prsníka je preto nevyhnutná k dizajnu nových terapií a liečiv. Na Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) sa dlhodobejšie venujú výskumu nádorov prsníka, a to najmä v kontexte úlohy nádorového mikroprostredia v progresii, metastázovaní a terapeutickej rezistencii.

BMC SAV vníma veľkú potrebu, aby modely, na ktorých sa terapeutické prístupy skúmajú a testujú, boli relevantné a ľahšie preklenuli cestu od laboratórneho stola k pacientovi (z krásneho anglického výrazu „from bench to bedside“). Aj preto vďaka projektu podporenému Ligou proti rakovine zavádzajú model organoidov, ktorý je priamo odvodený od nádorov prsníka a ktorý najlepšie odzrkadľuje ich komplexnosť. Na základe získanej vzorky od pacientky, prostredníctvom modelu vedia vedci vytvoriť jeho reálnu kópiu, ktorá si zachová svoju štruktúru a najmä vlastnosti. Do budúcnosti to možno umožní liečbu karcinómu prsníka personalizovanou liečbou.

Nádorové bunky pacientky s karcinómom prsníka rastúce vo forme organoidov

„Rada by som touto cestou poďakovala Lige proti rakovine za finančný dar vo výške 10.000,- EUR z výnosu 23. ročníka Dňa narcisov. Ďakujem i všetkým, ktorí sa zúčastnili a aktívne podporili Deň narcisov, pretože aj prostredníctvom finančnej podpory Ligy proti rakovine sme mali možnosť tento projekt realizovať. Poďakovanie patrí i Národnému onkologickému ústavu (Jednotka translačného výskumu, Oddelenie patologickej anatómie, Klinika chirurgickej onkológie), vďaka ktorému sa aj na základe dlhodobej spolupráce s Oddelením molekulárnej onkológie BMC SAV spomínaný projekt mohol taktiež uskutočniť“, povedala Mgr. Marína Cihová, PhD., autorka vedeckého projektu.

Zavedením modelu nádorových organoidov, ktorý je finančne a technicky náročný, sa Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV zaradil medzi progresívne pracoviská, ktoré už tento model pre karcinóm prsníka od roku 2018 využívajú.