Čo ukázali výsledky séroepidemiologickej štúdie zamestnancov SAV

budova, kde sídli Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

V týchto dňoch Biomedicínske centrum SAV publikovalo zistenia z prierezovej séroprevalenčnej štúdie, zameranej na prítomnosť špecifických IgG protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 vytvorených v dôsledku prekonania ochorenia COVID-19 a/alebo očkovania. Štúdia bola realizovaná medzi zamestnancami Slovenskej akadémie vied v priebehu mesiacov jún až august 2021 a jej cieľom bolo zistiť výskyt a relatívnu hladinu protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 v prostredí SAV, informovať výskumné inštitúcie o situácii na ich pracoviskách a posúdiť riziko dopadov možnej infekcie SARS-CoV-2 s perspektívou usmerňovať rozhodnutia o inštitucionálnych opatreniach na udržanie výskumu v súvislosti s vývojom epidemickej situácie.

Účastníci štúdie poskytli informovaný súhlas, anamnestické informácie a vzorky suchých kvapiek krvi, ktoré boli analyzované pomocou metódy ELISA. Relatívne hladiny špecifických protilátok zistené u 1928 jedincov vykazovali séroprevalenciu 84,13 % a viedli k nasledujúcim hlavným záverom:

  • vakcíny na báze mRNA vyvolávajú lepšiu protilátkovú odpoveď v porovnaní s vakcínami na báze adenovírusov
  • hladiny vytvorených protilátok odrážajú závažnosť symptómov ochorenia COVID-19
  • očkovanie po prekonaní COVID-19 výrazne zvyšuje hladinu IgG protilátok najmä pri asymptomatickom a miernom priebehu ochorenia
  • hladiny protilátok klesajú s pribúdajúcou dobou od očkovania alebo prekonania COVID-19

V séroprevalencii boli pozorované rozdiely nielen medzi skupinami zamestnancov z jednotlivých oddelení vied SAV, ale aj z jednotlivých organizácií. Pracoviská s relatívne vysokou séropozitivitou aj mierou účasti môžu potenciálne poskytnúť bezpečnejšie pracovné prostredie v porovnaní s pracoviskami, kde bola séroprevalencia nízka alebo neznáma v dôsledku nízkej účasti.

Zistenia štúdie môžu mať dopad na rozhodnutia manažmentu počas ďalšieho vývoja pandémie, pričom je potrebné mať na pamäti, že s časom dochádza k oslabeniu imunity a že aktuálne sa šíri nákazlivejší Delta variant vírusu SARS-CoV-2. Výsledky štúdie však ponúkajú iba čiastočný pohľad na adaptívnu imunitu voči prirodzenej infekcii SARS-CoV-2 a/alebo očkovaniu. Je známe, že aj T bunkami sprostredkovaná imunita hrá dôležitú úlohu v antivírusovej obrane a aj u jedincov s nízkymi hladinami protilátok sa po očkovaní alebo prekonaní infekcie môžu vyvinúť efektorové a pamäťové T bunky schopné účinnej obrannej reakcie voči ochoreniu COVID-19.

Celý článok pod názvom „Seroprevalence of SARS-CoV-2 IgG antibodies in the staff of the Slovak Academy of Sciences in response to COVID-19 and/or vaccination: situation in August 2021“ si môžete prečítať TU

Relatívne hladiny IgG voči S1 podjednotke S proteínu SARS-CoV-2 u účastníkov štúdie očkovaných uvedenými vakcínami. Údaje sú od účastníkov, ktorí poskytli vzorky 14 – 98 dní od dátumu ich úplného očkovania. Hodnoty sú vyjadrené ako pomer signálu ku kalibrátoru (S/C), s hranicou pozitivity 1,1 (plná vodorovná čiara) a hranicou vysokej pozitivity 3,5 (prerušovaná vodorovná čiara). Zobrazený je medián a medzikvartilové rozpätie. V pravom hornom rohu sú znázornené štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými typmi vakcín. Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra Zeneca/Oxford University).

Relatívne hladiny protilátok u účastníkov štúdie po prekonaní COVID-19 a/alebo po očkovaní. Účastníci boli stratifikovaní podľa počtu dávok vakcíny (bez ohľadu na typ vakcíny) bez predchádzajúceho COVID-19 alebo s ním. Údaje sú vyjadrené ako pomer signálu ku kalibrátoru (S/C), s hranicou pozitivity 1,1 (plná vodorovná čiara) a hranicou vysokej pozitivity 3,5 (prerušovaná vodorovná čiara). Zobrazený je medián a medzikvartilové rozpätie. V pravom hornom rohu sú znázornené štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými analyzovanými skupinami.

Relatívne hladiny protilátok u účastníkov, ktorí prekonali COVID-19, analyzované vo vzťahu k dobe, ktorá uplynula od ich pozitívneho RT-PCR alebo Ag testu. Údaje účastníkov boli stratifikované podľa závažnosti symptómov COVID-19 a príslušné regresné priamky sú farebne rozlíšené. Hodnoty protilátok sú vyjadrené ako pomer signálu ku kalibrátoru (S/C), s hranicou pozitivity 1,1 (prerušovaná vodorovná čiara).

Relatívne hladiny protilátok vo vzorkách séra očkovaných účastníkov, analyzované vo vzťahu k dobe, ktorá uplynula odo dňa ich úplného očkovania. Dáta boli stratifikované podľa typu vakcíny a zodpovedajúce regresné priamky sú farebne odlíšené. Hodnoty protilátok sú vyjadrené ako pomer signálu ku kalibrátoru (S/C), s hranicou pozitivity 1,1 (plná vodorovná čiara) a hranicou vysokej pozitivity 3,5 (prerušovaná vodorovná čiara). Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra Zeneca/Oxford University).

 

Článok: Čo nám naznačujú výsledky prvej fázy séroepidemiologickej štúdie zamestnancov SAV

 

Autori textu a graf: BMC SAV
Úvodné foto: Martin Bystriansky, SAV