Obezita sa týka asi jednej štvrtiny dospelých Slovákov (zborník abstraktov z kongresu)

Ilustrácia s nápisom Zborník abstraktov a termínom dvoch webinárov a webová stránka www.obezitologickedni2020.sk

Situácia na Slovensku je vážna. Asi jedna štvrtina dospelých Slovákov „žije“ s obezitou, ktorá je po fajčení druhou najčastejšou preventabilnou príčinou úmrtia. Veľmi zla situácia je aj v detskej a adolescentnej populácii. V klinickej praxi je snaha s väčším, i menším úspechom ovplyvňovať a liečiť najmä komorbidity sprevádzajúce obezitu (diabetes mellitus 2. typu, artériová hypertenzia, adipozopatická/aterogénna dyslipidémia, steatóza pečene, cerebro-kardiovaskulárne a nádorové ochorenia, ochorenia pohybového aparátu, depresie, neuro-degeneratívne ochorenia, syndróm spánkového apnoe), ale nie obezitu, ktorá vedie k ich vzniku.

Téme obezity sa venovali na 2. Kongrese Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenských obezitologických dňoch, ktorý sa vzhľadom na pandemickú situácie konal v roku 2020 on-line. Prostredníctvom webinárov zazneli zaujímavé prednášky, ktoré sa venovali aj vzťahu obezity a ochorenia COVID-19, cvičeniu ako prevencii, manažmentu pacientov s diabezitou a mnohým ďalším témam. Počas podujatia boli odovzdané i ocenenia Sečanského medaila 2020 a Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Vybrané abstrakty z prednášok   

OBEZITA/TUKOVÉ TKANIVO PACIENTOV S DIABEZITOU, RIZIKOVÝ FAKTOR PRE COVID-19 – Ukropec J., Ukropcová B.

Ochorenie COVID-19, spôsobené vysoko patogénnym vírusom SARS-CoV-2, je z hľadiska klinických prejavov veľmi heterogénne. Asymptomatický priebeh ochorenia či ťažký priebeh spojený s rozvojom akútneho respiračného syndrómu (SARS) a extenzívnou pľúcnou fibrózou nedokážeme zatiaľ predpovedať. Vieme, že priebeh nemusí súvisieť len s iniciálnou náložou vírusu a existujú presvedčivé dôkazy, že obezita a diabetes mellitus 2. typu (diabezita) sa spájajú so vznikom závažného SARS pri ochorení COVID-19. (viac v zborníku)

AKO PRAVIDELNÁ POHYBOVÁ AKTIVITA A FYZICKÁ ZDATNOSŤ OVPLYVŇUJÚ PRIEBEH COVID-19: VÝZNAM TRÉNINGOVÝCH PROGRAMOV V KRÍZOVOM OBDOBÍ – Ukropcová B.

Obezita patrí spolu s vyšším vekom, diabetes mellitus a artériovou hypertenziou k vedúcim rizikovým faktorom ťažšieho priebehu ochorenia COVID-19, s potrebou hospitalizácie, intenzívnej starostlivosti a s vyšším rizikom úmrtia. Momentálne nie je k dispozícii vakcína či efektívna terapia, a behaviorálne stratégie ako sociálna izolácia a hygiena, ale aj výživa a pravidelné cvičenie, efektívne v prevencii vírusového ochorenia aj pri rekonvalescencii, sú momentálne jediné metódy, ktoré limitujú šírenie SARS-CoV-2 a redukujú morbiditu a mortalitu na COVID-19. Pokles pohybovej aktivity (PA), prípadne imobilizácia, ktorá sa spája so sociálnou izoláciou a hospitalizáciou, znižujú rezistenciu voči vírusovým infekciám a zvyšujú riziko poškodenia imunitného, respiračného, kardiovaskulárneho (KV), pohybového a centrálneho nervového systému. Zatiaľ nie je známe, či je imunitná odpoveď voči SARS-CoV-2 dostatočná a dlhodobá. Odporúčania v rámci prevencie môžu redukovať dennú PA, čo je problematické najmä vzhľadom na potenciál cvičenia stimulovať imunitný systém a pozitívne ovplyvniť komorbidity ako sú obezita, diabetes mellitus, artériová hypertenzia a kardiovaskulárne ochorenia (KVO), ktoré zhoršujú priebeh COVID-19. (viac v zborníku)

Záznam z webinárov

 

Zdroj informácií a foto: ZBORNÍK ABSTRAKTOV 2. Kongresu Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenských obezitologických dní

 

Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV

Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV

Vybrané články:

BMC SAV udržiava seniorov v pohybe aj v čase korony

On-line tréningy prvý mesiac od svojho spustenia

Dôležité cvičenie pre seniorov aj online