Oddelenie rickettsiológie

ZAMERANIE

Rickettsie a rickettsiam podobné mikroorganizmy (vrátane Coxiella burnetii) tvoria skupinu, ktorá fylogeneticky zastáva pozíciu medzi baktériami a vírusmi. Ide o prirodzene striktne intracellulárne, patogénne, Gram-negatívne baktérie, vyvolávajúce zoonózy. Tieto baktérie zvyčajne infikujú človeka prostredníctvom vektorov, ako sú kliešte, roztoče, blchy alebo vši. Avšak, v prípade Coxiella burnetii sa zárodky najčastejšie prenesú z infikovaných zvierat na človeka aerosolovou cestou. Rezervoármi sú zvyčajne domáce a divo žijúce zvieratá, ktoré môžu, ale nemusia mať príznaky infekcie.

 Oddelenie študuje tieto mikroorganizmy s cieľom:  

 • Objasniť epidemiologické a epizootologické aspekty kliešťami prenášaných mikroorganizmov, prevažne z rodov Rickettsia, Coxiella, Ehrlichia/Anaplasma, Borrelia, Bartonella Babesia vo vzťahu k ich vektorom a rezervoárom (kliešte, vši, roztoče, blchy a voľne žijúce zvieratá)
 • Zmapovať prirodzené ohniská týchto patogénov a nájsť súvislosti s vyvolanými infekciám ľudí
 • Izolovať nové druhy a charakterizovať ich pomocou metód molekulárnej biológie, sérológie a imunológie
 • Skúmať interakcie hostiteľ – patogén
 • Odhaliť doteraz neznáme stratégie virulencie týchto mikroorganizmov
 • Objasniť úlohu proteínov a štruktúrnych variantov lipopolysacharidov (LPS) študovaných baktérií vo virulencii, patogenéze a imunite
 • Určiť chemickú štruktúru sacharidových a lipidových zvyškov LPS,
 • Opísať zmeny v eukaryotických (živočíšnych alebo rastlinných) bunkách vyvolané stresom alebo vývojom ochorenia (infekcia/nádor),
 • Odhaliť molekuly zapojené do mechanizmov antibiotikovej rezistencie/tolerancie
 • Predikovať a systematicky identifikovať biomarkery, imunoreaktívne a s virulenciou asociované proteíny,
 • Identifikovať kandidátne molekuly (povrchovo asociované a sekrétované proteíny) využiteľné na diagnostiku Q horúčky, chlamydiových infekcií alebo rickettsióz
 • Vyvíjať nové diagnostické nástroje a subjednotkové vakcíny pre zlepšenie profylaxie týchto opätovne sa objavujúcich infekcií.

 

Oddelenie združuje tri špecializované výskumné laboratóriá:

 • Laboratórium pre diagnostiku a prevenciu rickettsiových a chlamýdiových infekcií (linka)
 • Výkonné laboratórium Národného referenčného centra pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz (linka)
 • Špecializované laboratórium pre proteomiku a hmotnostnú spektrometriu (linka)

KOLEKTÍV

Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.

vedúci oddelenia

02/ 59302 418


 

Web of Science ResearcherID: N-2160-2014

ORCID: 0000-0002-9830-6459

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.;  Web of Science ResearcherID: E-8749-2018

Mgr. Lenka Minichová, PhD.; Web of Science ResearcherID: ABA-7062-2021

RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.; ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-2597-4405; Web of Science ResearcherID: E-5956-2018

Mgr. Eva Špitalská, PhD.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6138-7136; Web of Science ResearcherID: E-5967-2018 )

Fernando Zuñiga-Navarrete, PhD.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7214-0297

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

MVDr. František Csicsay, PhD.;  Web of Science ResearcherID: E-9592-2018

RNDr. Diana Hopková, PhD. (od júla 2022); Web of Science ResearcherID: GNW-6401-2022

MVDr. Jozef Kuzma, PhD. (od júla 2022); ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4513-8172

VEDECKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Ing. Katarína Palkovičová; Web of Science ResearcherID: F-8740-2018

Mgr. Barbora Zámocká

DOKTORANDI:

Mgr. Shreein Ahmed; Web of Science ResearcherID: GNW-6528-2022

LABORANTKY:

Renáta Szalayová

Jana Vieriková

ČIASTOČNÉ ÚVÄZKY:

MSc. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.; Web of Science ResearcherID: E-6018-2018

Ing. Jaroslav Galba, PhD.

Mgr. Petra Chaľová; Web of Science ResearcherID: GOE-4660-2022

Mgr. Dominika Luptáková, PhD.; Web of Science ResearcherID: V-4189-2017

HISTÓRIA

Výskum venovaný rickettsiam, Coxiella burnetii a príbuzných mikroorganizmov sa stal neoddeliteľnou súčasťou výskumného programu Virologického ústavu od svojho založenia v roku 1953.

Vedúci oddelenia:

MUDr. Rudolf Brezina DrSc. (1953 – 1986) – zakladateľ
RNDr. Jozef Řeháček, DrSc. (1986 – 1989)
RNDr. Elena Kováčová, CSc. (1990)
MUDr. Ján Kazár, DrSc. (1991 – 1997)
Ing. Rudolf Toman, DrSc. (1997– 2001)

Medzinárodné projekty

Multiratelárne

DANOMICS – Dunaj spája omiky
Program: APVV – Danube region
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škultéty Ľudovít, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2018

 

Objav biomarkerov voči Q horúčke použitím inovatívnych imunoproteomických a metabolomických prístupov
Program: Medzinárodný Višehradský fond – Standardný projekt
Zodpovedný riešiteľ a koordinátor: Ing. Škultéty Ľudovít, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2016 – 31.8.2017

Bilaterálne

RICKDET – Detekcia a charakterizácia Rickettsiae a podobných mikroorganizmov
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019

Projekty financované pomocou iných zdrojov

Štruktúrna charakterizácia a anotácia génového klastra lipopolysacharidov C. burnetii
Program: Národná výskumná platforma pre zoonózy
Zodpovedný riešiteľ partnerskej organizácie: Ing. Škultéty Ľudovít, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2015 – 31.12.2016

Národné projekty

Zoznam projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)

COXHOST – Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škultéty Ľudovít, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
RICTRANSPROT – Výskum hostiteľsko – parazitických, bunkovo – rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
MMSR – Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenka Minichová, PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
MALBOR-ECO – Ekológia hostiteľskej špecificity vo vektorom prenášaných parazitoch
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ partnerskej organizácie: Mgr. Eva Špitalska, PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
PEEECS – Príprava erytropoetínu terapeutického hormónu ovplyvňujúceho produkciu červených krviniek expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škultéty Ľudovít, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Úloha neuropeptidov a receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na ich hostiteľov
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ partnerskej organizácie: Mgr. Eva Špitalska, PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxiella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ján Lakota, PhD.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.6.2017

Zoznam projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Vývoj testu na báze laterálneho toku (“lateral flow assay“) na diagnostiku zoonotického ochorenia: Q horúčka
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Nový pohľad na fenomén fázovej premeny u Coxiella burnetii
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škultéty Ľudovít, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
RICKCOXDIAG – Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Vývoj monoklonálnych protilátok Rickettsiae a ich využitie v diagnostike
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Klinicky relevantné proteíny a ich aplikácia v spoľahlivejšej diagnostike Q-horúčky
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Vplyv vybraných sekundárnych rastlinných metabolitov (esenciálne oleje) na rickettsie a kliešte
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Štefanidesová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vývoj systému na detekciu rickettsiálnych protilátok s využitím enzýmovej imunoanalýzy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Proteomická analýza interakcie hostiteľa s patogénnou baktériou Coxiella burnetii
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škultéty Ľudovít, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Polyfázová analýza molekulárnych údajov získaných skúmaním Rickettsiae, Coxiella burnetii a podobných mikroorganizmov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Hodnotenie proteínovej expresie Coxiella burnetii v spojitosti na antibiotikovú rezistenciu
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Úloha vtákov a cicavcov v cirkulácii baktérií prenášaných vektormi a krvných parazitov v mestských a lesných ohniskách
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
 • Molnár T, Bartošová M, Antošová M, Škultéty Ľ, Polakovič M. Design of a three-step chromatographic process of recombinant human erythropoietin purification. Sep Purif Technol. 2021 Jul 15; 267:118673. doi: 10.1016/j.seppur.2021.118673.
 • Špitalská E, Boldišová E, Štefanidesová K, Kocianová E, Majerčíková Z, Tarageľová VR, Selyemová D, Chvostáč M, Derdáková M, Škultéty Ľ. Pathogenic microorganisms in ticks removed from Slovakian residents over the years 2008-2018. Ticks Tick Borne Dis. 2021 Mar;12(2):101626. doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101626. Epub 2020 Dec 13. PMID: 33385938.
 • Lakhneko O, Danchenko M, Morgun B, Kováč A, Majerová P, Škultéty Ľ. Comprehensive Comparison of Clinically Relevant Grain Proteins in Modern and Traditional Bread Wheat Cultivars. Int J Mol Sci. 2020 May 13;21(10):3445. doi: 10.3390/ijms21103445. PMID: 32414116; PMCID: PMC7279209.
 • Csicsay F, Flores-Ramirez G, Zuñiga-Navarrete F, Bartošová M, Fučíková A, Pajer P, Dresler J, Škultéty Ľ, Quevedo-Diaz M. Proteomic analysis of Rickettsia akari proposes a 44 kDa-OMP as a potential biomarker for Rickettsialpox diagnosis. BMC Microbiol. 2020 Jul 8;20(1):200. doi: 10.1186/s12866-020-01877-6. PMID: 32640994; PMCID: PMC7341715.
 • Pernis M, Skultety L, Shevchenko V, Klubicova K, Rashydov N, Danchenko M. Soybean recovery from stress imposed by multigenerational growth in contaminated Chernobyl environment. J Plant Physiol. 2020 Aug;251:153219. doi: 10.1016/j.jplph.2020.153219. Epub 2020 Jun 10. PMID: 32563765.
 • Simko V, Belvoncikova P, Csaderova L, Labudova M, Grossmannova K, Zatovicova M, Kajanova I, Skultety L, Barathova M, Pastorek J. PIMT Binding to C-Terminal Ala459 of CAIX Is Involved in Inside-Out Signaling Necessary for Its Catalytic Activity. Int J Mol Sci. 2020 Nov 12;21(22):8545. doi: 10.3390/ijms21228545. PMID: 33198416; PMCID: PMC7696048.
 • Štefanidesová K, Špitalská E, Csicsay F, Friedländerová V, Šáner A, Škultéty Ľ. Evaluation of the possible use of genus Mentha derived essential oils in the prevention of SENLAT syndrome caused by Rickettsia slovaca. J Ethnopharmacol. 2019 Mar 25;232:55-61. doi: 10.1016/j.jep.2018.12.005. Epub 2018 Dec 6. PMID: 30529423.
 • Bánová Vulić R, Zdurienčíková M, Tyčiaková S, Benada O, Dubrovčáková M, Lakota J, Škultéty Ľ. Silencing of carbonic anhydrase I enhances the malignant potential of exosomes secreted by prostatic tumour cells. J Cell Mol Med. 2019 May;23(5):3641-3655. doi: 10.1111/jcmm.14265. Epub 2019 Mar 27. PMID: 30916466; PMCID: PMC6484292.
 • Klimenko O, Pernis M, Danchenko M, Skultéty L, Klubicová K, Shevchenko G. Natural ecotype of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh (Chernobyl-07) respond to cadmium stress more intensively than the sensitive ecotypes Oasis and Columbia. Ecotoxicol Environ Saf. 2019 May 30;173:86-95. doi: 10.1016/j.ecoenv.2019.02.012. Epub 2019 Feb 12. PMID: 30769207.
 • Pecimonova M, Kluckova D, Csicsay F, Reblova K, Krahulec J, Procházkova D, Skultety L, Kadasi L, Soltysova A. Structural and Functional Impact of Seven Missense Variants of Phenylalanine Hydroxylase. Genes (Basel). 2019 Jun 15;10(6):459. doi: 10.3390/genes10060459. PMID: 31208052; PMCID: PMC6628251.
 • Flores-Ramirez G, Sallay B, Danchenko M, Lakhneko O, Špitalská E, Skultety L. Comparative proteomics of the vector Dermacentor reticulatus revealed differentially regulated proteins associated with pathogen transmission in response to laboratory infection with Rickettsia slovaca. Parasit Vectors. 2019 Jun 24;12(1):318. doi: 10.1186/s13071-019-3564-y. PMID: 31234913; PMCID: PMC6591964.
 • Sekeyová Z, Danchenko M, Filipčík P, Fournier PE. Rickettsial infections of the central nervous system. PLoS Negl Trop Dis. 2019 Aug 29;13(8):e0007469. doi: 10.1371/journal.pntd.0007469. PMID: 31465452; PMCID: PMC6715168.
 • Zuñiga-Navarrete F, Flores-Ramirez G, Danchenko M, Benada O, Skriba A, Skultety L. Proteomic analysis revealed the survival strategy of Coxiella burnetii to doxycycline exposure. J Proteomics. 2019 Sep 30;208:103479. doi: 10.1016/j.jprot.2019.103479. Epub 2019 Aug 5. PMID: 31394312.
 • Zúniga-Navarrete F, Flores-Ramirez G, Quevedo-Díaz M, Škultéty L. Counting of viable C. burnetii cells by quantitative reverse transcription PCR using a recombinant plasmid (pCB-dotA) as a standard. Acta Virol. 2018;62(4):409-414. doi: 10.4149/av_2018_409. PMID: 30472871.
 • Vulic R, Tyciakova S, Dubrovcakova M, Skultety L, Lakota J. Silencing of CA1 mRNA in tumour cells does not change the gene expression of the extracellular matrix proteins. J Cell Mol Med. 2018 Jan;22(1):695-699. doi: 10.1111/jcmm.13315. Epub 2017 Aug 7. PMID: 28782909; PMCID: PMC5742735.
 • Špitalská E, Sparagano O, Stanko M, Schwarzová K, Špitalský Z, Škultéty Ľ, Havlíková SF. Diversity of Coxiella-like and Francisella-like endosymbionts, and Rickettsia spp., Coxiella burnetii as pathogens in the tick populations of Slovakia, Central Europe. Ticks Tick Borne Dis. 2018 Jul;9(5):1207-1211. doi: 10.1016/j.ttbdis.2018.05.002. Epub 2018 May 3. PMID: 29748120.
 • Kazimírová M, Hamšíková Z, Špitalská E, Minichová L, Mahríková L, Caban R, Sprong H, Fonville M, Schnittger L, Kocianová E. Diverse tick-borne microorganisms identified in free-living ungulates in Slovakia. Parasit Vectors. 2018 Sep 3;11(1):495. doi: 10.1186/s13071-018-3068-1. PMID: 30176908; PMCID: PMC6122462.
 • Peptu C, Danchenko M, Škultéty Ľ, Mosnáček J. Structural Architectural Features of Cyclodextrin Oligoesters Revealed by Fragmentation Mass Spectrometry Analysis. Molecules. 2018 Sep 5;23(9):2259. doi: 10.3390/molecules23092259. PMID: 30189595; PMCID: PMC6225376.
 • Nováková S, Danchenko M, Skultety L, Fialová I, Lešková A, Beke G, Flores-Ramírez G, Glasa M. Photosynthetic and Stress Responsive Proteins Are Altered More Effectively in Nicotiana benthamiana Infected with Plum pox virus Aggressive PPV-CR versus Mild PPV-C Cherry-Adapted Isolates. J Proteome Res. 2018 Sep 7;17(9):3114-3127. doi: 10.1021/acs.jproteome.8b00230. Epub 2018 Aug 22. PMID: 30084641.
 • Štefanidesová K, Škultéty Ľ, Friedländerová V, Šáner A, Špitalská E. The effect of wild thyme and bergamot essential oils on the growth of Rickettsia slovaca and Rickettsia conorii caspia in Vero cell line. Travel Med Infect Dis. 2018 Nov-Dec;26:69-71. doi: 10.1016/j.tmaid.2018.10.009. Epub 2018 Oct 11. PMID: 30316918.
 • Rezuchova B, Homerova D, Sevcikova B, Núñez LE, Novakova R, Feckova L, Skultety L, Cortés J, Kormanec J. An efficient blue-white screening system for markerless deletions and stable integrations in Streptomyces chromosomes based on the blue pigment indigoidine biosynthetic gene bpsA. Appl Microbiol Biotechnol. 2018 Dec;102(23):10231-10244. doi: 10.1007/s00253-018-9393-7. Epub 2018 Sep 26. PMID: 30259098.
 • Špitalská E, Špitalský Z, Markovic Z, Štefanidesová K, Škultéty Ľ. Low-cost light-induced therapy to treat rickettsial infection. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2018 Dec;24:150-152. doi: 10.1016/j.pdpdt.2018.09.018. Epub 2018 Sep 29. PMID: 30278280.
 • Sallay B, Vaculová T, Derdáková M, Rusňáková Tarageľová V, Špitalská E, Škultéty Ľ. Two mice models for transferability of zoonotic bacteria via tick vector. Acta Virol. 2017;61(3):372-376. doi: 10.4149/av_2017_319. PMID: 28854805.
 • Gerlach C, Škultéty Ľ, Henning K, Neubauer H, Mertens K. Coxiella burnetii immunogenic proteins as a basis for new Q fever diagnostic and vaccine development. Acta Virol. 2017;61(3):377-390. doi: 10.4149/av_2017_320. PMID: 28854806.
 • Flores-Ramírez G, Kmeťová M, Danchenko M, Špitalská E, Havlíček V, Škultéty Ľ. Protein composition of the phase I Coxiella burnetii soluble antigen prepared by extraction with trichloroacetic acid. Acta Virol. 2017;61(3):361-368. doi: 10.4149/av_2017_317. PMID: 28854803.
 • Flores-Ramírez G, Danchenko M, Quevedo-Díaz M, Skultety L. Reliable tool for detection of novel Coxiella burnetii antigens, using immobilized human polyclonal antibodies. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017 Mar 15;1047:84-91. doi: 10.1016/j.jchromb.2016.08.044. Epub 2016 Aug 31. PMID: 27639449.
 • Minichová L, Hamšíková Z, Mahríková L, Slovák M, Kocianová E, Kazimírová M, Škultéty Ľ, Štefanidesová K, Špitalská E. Molecular evidence of Rickettsia spp. in ixodid ticks and rodents in suburban, natural and rural habitats in Slovakia. Parasit Vectors. 2017 Mar 24;10(1):158. doi: 10.1186/s13071-017-2094-8. PMID: 28340608; PMCID: PMC5366151.
 • Peptu C, Balan-Porcarasu M, Šišková A, Škultéty Ľ, Mosnáček J. Cyclodextrins tethered with oligolactides – green synthesis and structural assessment. Beilstein J Org Chem. 2017 Apr 26;13:779-792. doi: 10.3762/bjoc.13.77. PMID: 28546834; PMCID: PMC5433207.
 • Skultety L, Frycak P, Qiu C, Smuts J, Shear-Laude L, Lemr K, Mao JX, Kroll P, Schug KA, Szewczak A, Vaught C, Lurie I, Havlicek V. Resolution of isomeric new designer stimulants using gas chromatography – Vacuum ultraviolet spectroscopy and theoretical computations. Anal Chim Acta. 2017 Jun 8;971:55-67. doi: 10.1016/j.aca.2017.03.023. Epub 2017 Mar 22. PMID: 28456284.
 • Štefanidesová K, Škultéty Ľ, Sparagano OAE, Špitalská E. The repellent efficacy of eleven essential oils against adult Dermacentor reticulatus ticks. Ticks Tick Borne Dis. 2017 Aug;8(5):780-786. doi: 10.1016/j.ttbdis.2017.06.003. Epub 2017 Jun 15. PMID: 28645519.
 • Klubicová K, Uvácková L, Danchenko M, Nemecek P, Skultéty L, Salaj J, Salaj T. Insights into the early stage of Pinus nigra Arn. somatic embryogenesis using discovery proteomics. J Proteomics. 2017 Oct 3;169:99-111. doi: 10.1016/j.jprot.2017.05.013. Epub 2017 May 17. PMID: 28526530.
 • Pecimonova M, Polak E, Csicsay F, Reblova K, Stojiljkovic M, Levarski Z, Skultety L, Kadasi L, Soltysova A. Functional and structural characterisation of 5 missense mutations of the phenylalanine hydroxylase. Gen Physiol Biophys. 2017 Oct;36(4):361-371. doi: 10.4149/gpb_2017003. Epub 2017 Jun 27. PMID: 28653649.
 • Štefanidesová K, Škultéty Ľ, Sparagano OAE, Špitalská E. The repellent efficacy of eleven essential oils against adult Dermacentor reticulatus ticks. Ticks Tick Borne Dis. 2017 Aug;8(5):780-786. doi: 10.1016/j.ttbdis.2017.06.003. Epub 2017 Jun 15. PMID: 28645519.
 • Garajová K, Zimmermann M, Petrenčáková M, Dzurová L, Nemergut M, Škultéty Ľ, Žoldák G, Sedlák E. The molten-globule residual structure is critical for reflavination of glucose oxidase. Biophys Chem. 2017 Nov;230:74-83. doi: 10.1016/j.bpc.2017.08.009. Epub 2017 Sep 1. PMID: 28887045.
 • Špitalská E, Minichová L, Kocianová E, Škultéty Ľ, Mahríková L, Hamšíková Z, Slovák M, Kazimírová M. Diversity and prevalence of Bartonella species in small mammals from Slovakia, Central Europe. Parasitol Res. 2017 Nov;116(11):3087-3095. doi: 10.1007/s00436-017-5620-x. Epub 2017 Oct 3. PMID: 28975409.
 • Gábrišová D, Klubicová K, Danchenko M, Gömöry D, Berezhna VV, Skultety L, Miernyk JA, Rashydov N, Hajduch M. Do Cupins Have a Function Beyond Being Seed Storage Proteins? Front Plant Sci. 2016 Jan 13;6:1215. doi: 10.3389/fpls.2015.01215. PMID: 26793203; PMCID: PMC4711306.
 • Bohacsova M, Mediannikov O, Kazimirova M, Raoult D, Sekeyova Z. Arsenophonus nasoniae and Rickettsiae Infection of Ixodes ricinus Due to Parasitic Wasp Ixodiphagus hookeri. PLoS One. 2016 Feb 22;11(2):e0149950. doi: 10.1371/journal.pone.0149950. PMID: 26901622; PMCID: PMC4762546.
 • Frimmelová M, Toman R, Pompach P, Škultéty L. Modifications in the glycerophospholipid composition between the Coxiella burnetii phase I and phase II cells suggest an association with phase variation of the bacterium. Acta Virol. 2016 Mar;60(1):27-33. doi: 10.4149/av_2016_01_27. PMID: 26982464.
 • Valáriková J, Sekeyová Z, Škultéty L, Bohácsová M, Quevedo-Diaz M. New way of purification of pathogenic rickettsiae reducing health risks. Acta Virol. 2016 Jun;60(2):206-10. doi: 10.4149/av_2016_02_206. PMID: 27265472.

SLUŽBY

V rámci vedeckej a technickej spolupráce s malými a strednými firmami, Laboratórium diagnostiky a prevencie rickettsiových a chlamýdiových nákaz, Oddelenia rickettsiológie, vyvíja experimentálne vakcíny proti koxielóze a chlamýdiovým infekciám u hospodárskych zvierat, kôz alebo oviec. Laboratórium sa venuje tiež produkcii antigénov a hyperimúnnych sér na imunologickú detekciu Coxiella burnetii a Chlamydophila. Bližšie informáciu sú uvedené TU.

Výkonné laboratórium NRC v rámci služieb pre verejnosť poskytuje analýzy prítomnosti pôvodcov infekčných ochorení (Borrelia, Rickettsia, Anaplasma, Bartonella a Babesia) v kliešťoch s využitím metód molekulárnej biológie alebo sérologických metód. Poplatky sa účtujú v závislosti od počtu vykonaných analýz a od ich povahy (viď objednávací formulár).

Objednávací formulár

Proteomické laboratórium sa zameriava na interdisciplinárne štúdie, ktoré využívajú techniky hmotnostnej spektrometrie na identifikáciu, relatívnu kvantifikáciu a štruktúrno-funkčnú charakterizáciu biologicky aktívnych makromolekúl. Zameriavame sa najmä na tie molekuly, ktoré môžu súvisieť s odpoveďou na stres, alebo vývoj ochorenia (infekcia/nádor). Výsledky týchto štúdií môžu poskytnúť jedinečný pohľad na vzájomné vzťahy hostiteľ-patogén a odhaliť doteraz neznáme stratégie virulencie mikroorganizmov. Pozoruhodné výsledky je možné dosiahnuť aj skúmaním úlohy molekúl zapojených do vývoja ochorení alebo zmenených v reakcii na abiotické stresové faktory.

Špecialisti v tomto laboratóriu neustále vyvíjajú a zlepšujú metódy na:

 1. prípravu vzoriek (extrakcia proteínov, enzymatické štiepenie, biofunkcionalizované nanočastíce),
 2. elektroforetickú a chromatografickú (multidimenzionálne) separáciu proteínov a peptidov,
 3. detekciu a kvantifikáciu technikami hmotnostnej spektrometrie,
 4. štatistickú a bioinformačnú charakterizáciu a
 5. určenie posttranslačných modifikácií a ich lokalizáciu.

Pracovisko poskytuje služby nielen kolegom z BMC SAV, v. v. i., ale i pre iné akademické a vládne inštitúcie, ako aj komerčný sektor.  Bližšie informáciu sú uvedené TU.

Fotogaléria:

Obr. 1:
Tandemový hmotnostný spektrofotometer Q-TOF Premier (Waters) s nano UHPLC nanoAcquity (Waters) – tento systém je dizajnovaný na porovnávaciu proteomiku (relatívna kvantifikácia).

Obr. 2:
Tandemový hmotnostný spektrofotometer MALDI TOF-TOF Ultraflextreme (Bruker) spojený s dvojrozmernou nano kapilárou UHPLC Ultimate 3000 (Thermo Scientific) – tento systém je určený na identifikáciu proteínov v komplexných zmesiach

Obr. 3:
Tandemový hmotnostný spektrometer QTRAP 4500 (Sciex) s kapilárou HPLC Exigent expert ultra 100 (Sciex) – tento systém je vhodný na cielenú kvantifikáciu proteínov a iných biomolekúl.

Obr. 4:
Univerzálny zobrazovací systém Pharos FX molecular imager (Bio-Rad) so zariadením na vyrezávanie spotov EXQuest (Bio-Rad) – toto zariadenie je vhodné na diferenciálnu gélovú elektroforézu (DIGE).

Obr. 5:
UHPLC Acquity M-class (Waters) – tento systém je vhodný na multidimenzionálnu chromatografickú separáciu peptidov, proteínov, aminokyselín atď.

Obr. 6:
GCMS (Agilent Technologies) – tento systém je vhodný na separáciu a identifikáciu termostabilných prchavých látok.

Obr. 7:
FPLC BioLogic (BioRad) – toto zariadenie je vhodné na chromatografickú purifikáciu makromolekúl (proteínov, imunoglobulínov atď.)

Obr. 8:
Špecializované laboratórium pre úroveň biologickej bezpečnosti 3 (BSL3)

NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝSTUPY

 • Indentifikácia proteínov asociovaných s povrchom a bunkovou stenou Coxiella burnetii. Pomocou troch obohacovacích postupov sme identifikovali niekoľko desiatok molekúl, ktoré boli označené ako proteíny vonkajšej membrány (OMP), lipoproteíny (LP), efektory sekrečného systému typu IV a proteíny s moonlighting aktivitou.
 • Proteomické porovnanie virulentnej fázy I a avirulentnej fázy II Coxiella burnetii Okrem identifikovaných molekúl, ktoré môžu súvisieť s patogenitou  burnetii, sme označili enzýmy, ktoré sú zjavne prítomné iba v bunkách fázy I a podieľajú sa na biosyntéze alebo metabolizme LPS za asociované s virulenciou.
 • Detekcia proteínov vhodných na sérodiagnostiku Q-horúčky. Pomocou metód hmotnostnej spektrometrie sme identifikovali niekoľko antigénnych proteínov. Dva z nich – arginínový represor a OmpH boli rozpoznané iba v sérach pacientov s endokarditídou  (chronická Q-horúčka).
 • Určenie chemickej štruktúry unikátnych biomarkerov  burnetii: virenózy (Vir) a dihydroxy-streptózy (Strep). Pomocou optickej rotácie a NMR spektier sme určili enantiomérne formy a kruhové konformácie týchto jedinečných cukrov. V prípade virenózy ide o D-gulo enantiomér s konformáciou kruhu 4C1. Dihydroxy-streptóza je L-lyxo enantiomér s rovnakou konformáciou 4C1.
 • Odhalenie biosyntetickej dráhy virenózy, unikátneho biomarkeru burnetiiNavrhli sme dve dráhy biosyntézy virenózy, ktoré sú podobné dráham iných C-3´-metylovaných deoxycukrov a závisia od použitého glykozylového donora.
 • Izolácia nového druhu Diplorickettsia massiliensis.Táto obligátne-intracelulárna gama-proteobaktéria bola izolovaná z kliešťa Ixodes ricinus použitím bunkových línií cicavcov a obojživelníkov. Izolát patrí do čeľade Coxiellaceae, rad Legionellales, a jeho najbližšími príbuznými sú niektoré Rickettsiella spp.
 • Objasnenie epidemiologických a epizootologických aspektov kliešťami prenášaných mikroorganizmov. Uskutočnili sme ekologické štúdie zamerané na cirkuláciu slovaca, R. helvetica, R. raoultii, Anaplasma phagocytophilum a Borrelia burgdoferina Slovensku, s cieľom zhodnotiť ich vzťah k ľudským ochoreniam ako aj k ich vektorom a rezervoárom.
 • Vývoj experimentálnej vakcíny proti Q-horúčke. Objasnili sme zloženie proteínov a LPS v podjednotkovej vakcíne voči Q-horúčke, ktorá je založená na extrakte  burnetiis kyselinou trichlóroctovou. Následne bol nami izolovaný polymér LPS I naviazaný na nosičový proteín tetanového toxoidu a úspešne testovaný ako konjugovaná vakcína.
 • Objav stresových proteínov ovplyvňujúcich rast rastlín. Na zmiernenie škodlivého účinku nepriaznivých podmienok prostredia si rastliny vyvinuli rôzne adaptačné mechanizmy, ktoré sú sprevádzané dynamickými zmenami v množstve proteínov. Použili sme konvenčný proteomický postup založený na dvojrozmernej gélovej elektroforéze (2-DE) s cieľom: (I) objasniť stratégie vírusovej rezistencie u cukety a Nicotiana benthamian a (II) vysvetliť tajomno za úspešným rastom ľanu v rádioaktívnom prostredí v Černobyle.
 • Pochopenie fenoménu spontánnej regresie nádorov, ktorý je sprevádzaný vysokým titrom autoprotilátok proti karbonickej anhydráze I. Zistili sme, že autoprotilátky proti tomuto „obskurnému“ enzýmu hrajú dôležitú úlohu pri regresii nádoru a vyvolávajú zmeny v zložení extracelulárnej matrix (medzibunečná hmota). Naproti tomu, zmeny proteínového zloženia exozómov vyvolané knockdownom CAI mRNA zvyšujú malígny potenciál nádorových buniek.

Médiá:

Generali Balans: Sajú krv a šíria choroby. Kliešte netreba podceniť 
Generali Balans: Všetko podstatné o kliešťovi-radí virologička
SME: Vedci zo SAV vyvinuli nové metódy diagnostiky chlamýdiových infekcií
Pravda: Hľadá sa zbraň na tichých zabijakov
SME: Vedci budú v Bratislave diskutovať o bioterorizme
SME: Nebezpečné rickettsie opäť na scéne
Markíza 8.9.2016 Reflex, 9.9.2017 Reflex (Repríza): Nebezpečné kliešte
Vrbovce: Krásne ale nebezpečné kliešte 3.10.2017
Dúbravské noviny 06-2018: Kliešťa možno poslať na analýzu.

Ďalšie tlačové správy týkajúce sa spoločného výskumu s partnermi:

SME: V zamorenom Černobyle sa darí rastlinám 
NASA (Astrobiology magazine): Radiation No Concern for Space Crops?
CNN: Chernobyl: Environmental dead zone or eco-haven?
SME: Slovenskú vedu citujú svetové media
The New York Times: Plants Near Chernobyl Appear to Grow a Shield
BBC: Chernobyl plant life endures radioactivity
C&EN: How Crops Battle Nuclear Fallout 
Science Daily: Discovery of the Secrets That Enable Plants Near Chernobyl to Shrug Off Radiation
London Wired: Innate mechanisms help Chernobyl plants endure radiation
Pravda: Príroda si napokon poradí aj s jadrovou katastrofou
Science NOW: How Plants Survived Chernobyl
Journal of Proteome Research (interview): Proteomics of Chernobyl-grown seeds gives hints about adaptation to radiation
New Scientist: Chernobyl fallout could drive the evolution of ‚space plants‘ (2009)
Discovery channel: How Could the Chernobyl Disaster Help Us Grow Plants on Mars?
Wired Science: Soybeans Grow Where Nuclear Waste Glows

Kontakty:

Oddelenie Rickettsiológie
Virologický ústav
Biomedicínske centrum, v.v.i.
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovenská republika

email: viruludo@savba.sk

tel: +421 2/59 302 418 alebo 430