Oddelenie rickettsiológie

ZAMERANIE

Rickettsie a rickettsiam podobné mikroorganizmy (vrátane Coxiella burnetii) tvoria skupinu, ktorá fylogeneticky zastáva pozíciu medzi baktériami a vírusmi. Ide o prirodzene striktne intracellulárne, patogénne, Gram-negatívne baktérie, vyvolávajúce zoonózy. Tieto baktérie zvyčajne infikujú človeka prostredníctvom vektorov, ako sú kliešte, roztoče, blchy alebo vši. Avšak, v prípade Coxiella burnetii sa zárodky najčastejšie prenesú z infikovaných zvierat na človeka aerosolovou cestou. Rezervoármi sú zvyčajne domáce a divo žijúce zvieratá, ktoré môžu, ale nemusia mať príznaky infekcie.

 Oddelenie študuje tieto mikroorganizmy s cieľom:  

 • Objasniť epidemiologické a epizootologické aspekty kliešťami prenášaných mikroorganizmov, prevažne z rodov Rickettsia, Coxiella, Ehrlichia/Anaplasma, Borrelia, Bartonella Babesia vo vzťahu k ich vektorom a rezervoárom (kliešte, vši, roztoče, blchy a voľne žijúce zvieratá)
 • Zmapovať prirodzené ohniská týchto patogénov a nájsť súvislosti s vyvolanými infekciám ľudí
 • Izolovať nové druhy a charakterizovať ich pomocou metód molekulárnej biológie, sérológie a imunológie
 • Skúmať interakcie hostiteľ – patogén
 • Odhaliť doteraz neznáme stratégie virulencie týchto mikroorganizmov
 • Objasniť úlohu proteínov a štruktúrnych variantov lipopolysacharidov (LPS) študovaných baktérií vo virulencii, patogenéze a imunite
 • Určiť chemickú štruktúru sacharidových a lipidových zvyškov LPS,
 • Opísať zmeny v eukaryotických (živočíšnych alebo rastlinných) bunkách vyvolané stresom alebo vývojom ochorenia (infekcia/nádor),
 • Odhaliť molekuly zapojené do mechanizmov antibiotikovej rezistencie/tolerancie
 • Predikovať a systematicky identifikovať biomarkery, imunoreaktívne a s virulenciou asociované proteíny,
 • Identifikovať kandidátne molekuly (povrchovo asociované a sekrétované proteíny) využiteľné na diagnostiku Q horúčky, chlamydiových infekcií alebo rickettsióz
 • Vyvíjať nové diagnostické nástroje a subjednotkové vakcíny pre zlepšenie profylaxie týchto opätovne sa objavujúcich infekcií.

 

Oddelenie združuje tri výskumné laboratóriá:

 • Laboratórium pre diagnostiku a prevenciu rickettsiových a chlamýdiových infekcií
 • Výkonné laboratórium Národného referenčného centra pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz
 • Špecializované laboratórium pre proteomiku a hmotnostnú spektrometriu

KOLEKTÍV

Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.

vedúci oddelenia

02/ 59302 418


SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.

MUDr. Ján Lakota, PhD.

Gabriela Flores-Ramírez, MSc., PhD.

RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.

Mgr. Eva Špitalská, PhD.

Mgr. Katarína Štefanidesová, PhD.

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Lenka Minichová, PhD.

Mgr. Monika Danchenko, PhD.

Mgr. Maksym Danchenko,  PhD.

VEDECKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Ing. Nikola Babitšová

Ing. Katarína Palkovičová

DOKTORANDI:

Mgr. Michaela Kmeťová

MVDr. František Csicsay

Mgr. Radivojka Vulić

LABORANTKY:

Renáta Szalayová

Jana Vieriková

HISTÓRIA

Výskum venovaný rickettsiam, Coxiella burnetii a príbuzných mikroorganizmov sa stal neoddeliteľnou súčasťou výskumného programu Virologického ústavu BMC SAV, v.v.i., a to od svojho založenia v roku 1953.

Bývalí vedúci oddelenia:

MUDr. Rudolf Brezina DrSc. (1953 – 1986) – zakladateľ
RNDr. Jozef Řeháček, DrSc. (1986 – 1989)
RNDr. Elena Kováčová, CSc. (1990)
MUDr. Ján Kazár, DrSc. (1991 – 1997)
Ing. Rudolf Toman, DrSc. (1997– 2009)

Medzinárodné projekty

 

Multiratelárne

 

DANOMICS
Danube meets omics (Dunaj spája omiky)
Program: APVV – Danube region
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2018

 

 

Bilaterálne

rickdet
Detection and Characterization of Rickettsiae and Similar Microorganisms ( Detekcia a charakterizácia Rickettsiae a podobných mikroorganizmov)
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019

 

Národné projekty

 

PEEECS
Preparation of erythropoietin a therapeutic hormone affecting the production of red blood cells by expression in eukaryotic cell system and its further purification (Príprava erytropoetínu terapeutického hormónu ovplyvňujúceho produkciu červených krviniek expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škultéty Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018

 

 

 

Tick
The role of neuropeptides and receptors in regulation of pathogen transfer from ticks to their hosts (Úloha neuropeptidov a receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na ich hostiteľov)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ partnerskej organizácie: Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019

 

MALBOR-ECO  
Ecology of host specificity in vector-borne parasites (Ekológia hostiteľskej špecificity vo vektorom prenášaných parazitech)  
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ partnerskej organizácie: Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021

 

 

Proteomic analyses of the interaction of host with pathogenic bacterium Coxiella burnetii (Proteomická analýza interakcie hostiteľa s patogénnou baktériou Coxiella burnetii)  
Program: VEGA  
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.  
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018

 

 

 

 

 

 
 
 
   
   
   

 

 

 

Pathogens and endosymbionts as components of the natural environment of the bloodsucking ectoparasites (Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020

 

 

The effect of selected natural compounds of plant origin (essential oils) on rickettsiae and ticks (Vplyv vybraných sekundárnych rastlinných metabolitov (esenciálne oleje) na rickettsie a kliešte)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Štefanidesová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019

 

 

 

Development of Rickettsia antibodies detection system using an enzyme immunological assay (Vývoj systému na detekciu rickettsiálnych protilátok s využitím enzýmovej imunoanalýzy)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018

 

 

Klinicky relevantné proteíny a ich aplikácia v spoľahlivejšej diagnostike Q-horúčky (Clinically relevant proteins and their application in reliable diagnosis of Q-fever)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gabriela Flores Ramirez, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020

 

 • Gábrišová D, Klubicová K, Danchenko M, Gömöry D, Berezhna VV, Skultety L, Miernyk JA, Rashydov N, Hajduch M. Do Cupins Have a Function Beyond Being Seed Storage Proteins? Front Plant Sci. 2016 Jan 13;6:1215. doi:
 • 10.3389/fpls.2015.01215. eCollection 2015.
 • Bohácsová M, Filipčík P, Opattová A, Valáriková J, Quevedo Diaz M, Škultéty L, Novák M, Sekeyová Z. Survival of rat cerebrocortical neurons after rickettsial infection. Microbes Infect. 2015 Nov-Dec;17(11-12):845-9. doi:
 • 10.1016/j.micinf.2015.09.024. Epub 2015
 • Fekecsová S, Danchenko M, Uvackova L, Skultety L, Hajduch M. Using 7 cm immobilized pH gradient strips to determine levels of clinically relevant proteins in wheat grain extracts. Front Plant Sci. 2015 Jun 12;6:433. doi:
 • 10.3389/fpls.2015.00433. eCollection 2015.
 • Nováková S, Flores-Ramírez G, Glasa M, Danchenko M, Fiala R, Skultety L. Partially resistant Cucurbita pepo showed late onset of the Zucchini yellow mosaic virus infection due to rapid activation of defense mechanisms as compared  to susceptible cultivar. Front Plant Sci. 2015 Apr 28;6:263. doi: 10.3389/fpls.2015.00263. eCollection 2015
 • Flores-Ramirez G, Jankovicova B, Bilkova Z, Miernyk JA, Skultety L. Identification of Coxiella burnetii surface-exposed and cell envelope associated proteins using a combined bioinformatics plus proteomics strategy. Proteomics. 2014 Aug;14(16):1868-81. doi: 10.1002/pmic.201300338.
 • Klubicová K, Danchenko M, Skultety L, Berezhna VV, Rashydov NM, Hajduch M. Radioactive Chernobyl environment has produced high-oil flax seeds that show proteome alterations related to carbon metabolism during seed development. J Proteome Res. 2013 Nov 1;12(11):4799-806. doi: 10.1021/pr400528m
 • Uvackova L, Skultety L, Bekesova S, McClain S, Hajduch M. MS(E) based multiplex protein analysis quantified important allergenic proteins and detected  relevant peptides carrying known epitopes in wheat grain extracts. J Proteome Res. 2013 Nov 1;12(11):4862-9. doi: 10.1021/pr400336f.
 • Uvackova L, Skultety L, Bekesova S, McClain S, Hajduch M. The MS(E)-proteomic  analysis of gliadins and glutenins in wheat grain identifies and quantifies proteins associated with celiac disease and baker’s asthma. J Proteomics. 2013 Nov 20;93:65-73. doi: 10.1016/j.jprot.2012.12.011
 • Skultety L, Hajduch M, Flores-Ramirez G, Miernyk JA, Ciampor F, Toman R, Sekeyova Z. Proteomic comparison of virulent phase I and avirulent phase II of Coxiella burnetii, the causative agent of Q fever. J Proteomics. 2011 Sep
 • 6;74(10):1974-84. doi: 10.1016/j.jprot.2011.05.017

SLUŽBY

V rámci vedeckej a technickej spolupráce s malými a strednými firmami, laboratórium vyvíja experimentálne vakcíny proti koxielóze a chlamýdiovým infekciám u hospodárskych zvierat, kôz alebo oviec. Laboratórium sa venuje tiež produkcii antigénov a hyperimúnnych sér na imunologickú detekciu Coxiella burnetii a Chlamydophila. K dispozícii je celý rad produktov:

DIAGNOSTIKA ANTIGÉNOV

Antigény Coxiella burnetii vo fáze I alebo II na diagnostiku Q-horúčky

Biela alebo slabožltá suspenzia vysoko-purifikovaných buniek Coxiella burnetii fázy I alebo II vo fosfátovom pufri s obsahom tiomersalu ako konzervačnej látky. Je určená pre sérologické vyšetrenie protilátok Coxiella burnetii vo vzorkách krvného séra ľudí alebo zvierat pomocou testu komplement fixačnej reakcie (KFR) alebo ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Po dlhšej dobe skladovania sa môže vytvoriť sediment, ktorý je možné ľahko resuspendovať trepaním.

Antigény Chlamydophila psittaci na diagnostiku psitakózy

Biela alebo slabožltá suspenzia vysoko-purifikovaných buniek Chlamydophila psittaci vo fosfátovom pufri s obsahom tiomersalu ako konzervačnej látky. Je určená pre sérologické vyšetrenie a sledovanie protilátok Chlamydophila psittaci vo vzorkách krvného séra ľudí alebo zvierat pomocou testu komplement fixačnej reakcie (KFR) alebo ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Po dlhšej dobe skladovania sa môže vytvoriť sediment, ktorý je možné ľahko resuspendovať trepaním.

SÉRA
 1. Hyperimúnne králičie sérum obsahujúce špecifické protilátky proti burnetii. Konzervačná látka: azid sodný.
 2. Hyperimúnne králičie sérum neobsahujúce špecifické protilátky proti burnetii. Konzervačná látka: azid sodný.
 3. Hyperimúnne králičie sérum obsahujúce špecifické protilátky proti Chlamydophila psittaci. Konzervačná látka: azid sodný.
 4. Hyperimúnne králičie sérum neobsahujúce špecifické protilátky proti Chlamydophila psittaci. Konzervačná látka: azid sodný.
EXPERIMENTÁLNE VAKCÍNY
 1. Experimentálna vakcína proti koxielóze.
 2. Experimentálna vakcína proti enzootickému potratu oviec.

Výkonné laboratórium NRC poskytuje rýchlu a spoľahlivú detekciu rickettsií a rickettsiám podobných baktérií a ďalších kliešťami prenášaných mikroorganizmov (Borrelia, Rickettsia, Anaplasma, Bartonella a Babesia) s využitím metód molekulárnej biológie alebo sérologických metód. Poplatky sa účtujú v závislosti od počtu vykonaných analýz a od ich povahy.

Stiahnite si  Objednávací formulár

Špecializované laboratórium pre proteomiku a hmotnostnú spektrometriu poskytuje:

 • stanovenie presnej molekulovej hmotnosti biomolekúl,
 • identifikáciu proteínov,
 • sekvenčnú charakterizáciu peptidov,
 • štiepenie proteínov v gély, na filtri alebo v roztoku,
 • separáciu a purifikáciu proteínov a peptidov rôznymi druhmi kvapalinovej chromatografie,
 • 1-D a 2-D gélovú elektroforézu,
 • robotické vyrezanie gélových spotov a bandov,
 • lokalizáciu miesta post-translačných modifikácií proteínov (fosforylácia),
 • bioinformačnú interpretáciu súboru dát získaných z proteomických analýz,
 • iné analytické služby pre projekty biomedicínskeho výskumu (na požiadanie).

Poznámka: S cieľom prediskutovať otvorené otázky týkajúce sa analýz, či prípravy vzoriek, navrhujeme záujemcov, aby sa stretli s pracovníkmi laboratória. Prosím adresujte svoje požiadavky na e-mail viruludo@savba.sk.

Postup:
Vzorky je možné doručiť do laboratória osobne alebo prostredníctvom vhodnej prepravnej služby. Následne sa vzorky zaregistrujú a spracujú v poradí v akom boli doručené (pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak). Správu o dosiahnutých výsledkoch vypracuje poverený pracovník podľa pokynov vedúceho laboratória a následne ju odošle žiadateľovi e-mailom.
Poplatky:
Poplatky na pokrytie prevádzkových nákladov sa zvyčajne účtujú v závislosti od počtu a povahy vykonaných analýz. U komplexných štúdií je možné uzavrieť dohodu.

Vybavenie pracoviska:

 • tandemové hmotnostné spektrofotometre: ESI-Q-TOF Premier (Waters), MALDI Ultraflextreme (Bruker), ESI QTRAP 4500 (Sciex)
 • hmotnostný spektrometer s ionizáciou dopadom elektrónov
 • vysokoúčinná kvapalinová chromatografia: Bio-Logic (Bio-Rad), dvojrozmerný systém Acquity M-class (Waters) a nano UHPLC Ultimate 3000 (Thermo Scientific), nano UHPLC nanoAcquity (Waters), kapilára UHPLC Exigent expert 100 (Sciex)
 • plynová chromatografia (Agilent Technologies)
 • Protean XL Cell a Multi-Cell vertikálne elektroforetické jednotky (Bio-Rad)
 • Multiphor izoelektrická fokusácia (GE Healthcare)
 • univerzálny zobrazovací systémk Pharos FX molecular imager (Bio-Rad) s EXQuest (Bio-Rad) vyrezávačom spotov.
 • softvér na analýzu 2D gélov Image Master 2D Platinum (GE Healthcare) a PDQuest Advanced (Bio-Rad)

Softvér na analýzu údajov hmotnostnej spektrometrie:

 • ProteinLynx Global Server (Waters) na vyhľadávanie píkov a identifikáciu proteínov pomocou databáz a de novo sekvenovaním
 • Progenesis QI for proteomics (Waters) umožňujúci kvantifikáciu bez použitia značiek,
 • BioTools (Bruker) na manuálnu interpretáciu spektier,
 • ProteinScape (Bruker) na manažment proteomických analýz,
 • Mascot (Matrix Science) na identifikáciu proteínov,
 • Analyst (Sciex) na vývoj metód a štruktúrnu analýzu
 • MassQuant (Sciex) pre cielené kvantifikácie a štatistické vyhodnotenie.

Fotogaléria:

Obr. 1:
Tandemový hmotnostný spektrofotometer Q-TOF Premier (Waters) s nano UHPLC nanoAcquity (Waters) – tento systém je dizajnovaný na porovnávaciu proteomiku (relatívna kvantifikácia).

Obr. 2:
Tandemový hmotnostný spektrofotometer MALDI TOF-TOF Ultraflextreme (Bruker) spojený s dvojrozmernou nano kapilárou UHPLC Ultimate 3000 (Thermo Scientific) – tento systém je určený na identifikáciu proteínov v komplexných zmesiach

Obr. 3:
Tandemový hmotnostný spektrometer QTRAP 4500 (Sciex) s kapilárou HPLC Exigent expert ultra 100 (Sciex) – tento systém je vhodný na cielenú kvantifikáciu proteínov a iných biomolekúl.

Obr. 4:
Univerzálny zobrazovací systém Pharos FX molecular imager (Bio-Rad) so zariadením na vyrezávanie spotov EXQuest (Bio-Rad) – toto zariadenie je vhodné na diferenciálnu gélovú elektroforézu (DIGE).

Obr. 5:
UHPLC Acquity M-class (Waters) – tento systém je vhodný na multidimenzionálnu chromatografickú separáciu peptidov, proteínov, aminokyselín atď.

Obr. 6:
GCMS (Agilent Technologies) – tento systém je vhodný na separáciu a identifikáciu termostabilných prchavých látok.

Obr. 7:
FPLC BioLogic (BioRad) – toto zariadenie je vhodné na chromatografickú purifikáciu makromolekúl (proteínov, imunoglobulínov atď.)

Obr. 8:
Špecializované laboratórium pre úroveň biologickej bezpečnosti 3 (BSL3)

Najvýznamnejšie výstupy:

 • Indentifikácia proteínov asociovaných s povrchom a bunkovou stenou Coxiella burnetii. Pomocou troch obohacovacích postupov sme identifikovali niekoľko desiatok molekúl, ktoré boli označené ako proteíny vonkajšej membrány (OMP), lipoproteíny (LP), efektory sekrečného systému typu IV a proteíny s moonlighting aktivitou.
 • Proteomické porovnanie virulentnej fázy I a avirulentnej fázy II Coxiella burnetii Okrem identifikovaných molekúl, ktoré môžu súvisieť s patogenitou C. burnetii, sme označili enzýmy, ktoré sú zjavne prítomné iba v bunkách fázy I a podieľajú sa na biosyntéze alebo metabolizme LPS za asociované s virulenciou.
 • Detekcia proteínov vhodných na sérodiagnostiku Q-horúčky. Pomocou metód hmotnostnej spektrometrie sme identifikovali niekoľko antigénnych proteínov. Dva z nich – arginínový represor a OmpH boli rozpoznané iba v  sérach pacientov s endokarditídou  (chronická Q-horúčka).
 • Určenie chemickej štruktúry unikátnych biomarkerov C. burnetii: virenózy (Vir) a dihydroxy-streptózy (Strep). Pomocou optickej rotácie a NMR spektier sme určili enantiomérne formy a kruhové konformácie týchto jedinečných cukrov. V prípade virenózy ide o D-gulo enantiomér s konformáciou kruhu 4C1. Dihydroxy-streptóza je L-lyxo enantiomér s rovnakou konformáciou 4C1.
 • Odhalenie biosyntetickej dráhy virenózy, unikátneho biomarkeru burnetii. Navrhli sme dve dráhy biosyntézy virenózy, ktoré sú podobné dráham iných C-3´-metylovaných deoxycukrov a závisia od použitého glykozylového donora.
 • Izolácia nového druhu Diplorickettsia massiliensis. Táto obligátne-intracelulárna gama-proteobaktéria bola izolovaná z kliešťa Ixodes ricinus použitím bunkových línií cicavcov a obojživelníkov. Izolát patrí do čeľade Coxiellaceae, rad Legionellales, a jeho najbližšími príbuznými sú niektoré Rickettsiella spp.
 • Objasnenie epidemiologických a epizootologických aspektov kliešťami prenášaných mikroorganizmov. Uskutočnili sme ekologické štúdie zamerané na cirkuláciu slovaca, R. helvetica, R. raoultii, Anaplasma phagocytophilum a Borrelia burgdoferi na Slovensku, s cieľom zhodnotiť ich vzťah k ľudským ochoreniam ako aj k ich vektorom a rezervoárom.
 • Vývoj experimentálnej vakcíny proti Q-horúčke. Objasnili sme zloženie proteínov a LPS v podjednotkovej vakcíne voči Q-horúčke, ktorá je založená na extrakte C. burnetii s kyselinou trichlóroctovou. Následne bol nami izolovaný polymér LPS I naviazaný na nosičový proteín tetanového toxoidu a úspešne testovaný ako konjugovaná vakcína.
 • Objav stresových proteínov ovplyvňujúcich rast rastlín. Na zmiernenie škodlivého účinku nepriaznivých podmienok prostredia si rastliny vyvinuli rôzne adaptačné mechanizmy, ktoré sú sprevádzané dynamickými zmenami v množstve proteínov. Použili sme konvenčný proteomický postup založený na dvojrozmernej gélovej elektroforéze (2-DE) s cieľom: (I) objasniť stratégie vírusovej rezistencie u cukety  a Nicotiana benthamian a (II) vysvetliť tajomno za úspešným rastom ľanu v rádioaktívnom prostredí v Černobyle.
 • Pochopenie fenoménu spontánnej regresie nádorov, ktorý je sprevádzaný vysokým titrom autoprotilátok proti karbonickej anhydráze I. Zistili sme, že autoprotilátky proti tomuto „obskurnému“ enzýmu hrajú dôležitú úlohu pri regresii nádoru a vyvolávajú zmeny v zložení extracelulárnej matrix (medzibunečná hmota). Naproti tomu, zmeny proteínového zloženia exozómov vyvolané knockdownom CAI mRNA zvyšujú malígny potenciál nádorových buniek.

Médiá:

SME: Vedci zo SAV vyvinuli nové metódy diagnostiky chlamýdiových infekcií
Pravda: Hľadá sa zbraň na tichých zabijakov
SME: Vedci budú v Bratislave diskutovať o bioterorizme
SME: Nebezpečné rickettsie opäť na scéne
Markíza 8.9.2016 Reflex, 9.9.2017 Reflex (Repríza): Nebezpečné kliešte
Vrbovce: Krásne ale nebezpečné kliešte 3.10.2017
Dúbravské noviny 06-2018: Kliešťa možno poslať na analýzu.

Ďalšie tlačové správy týkajúce sa spoločného výskumu s partnermi:

SME: V zamorenom Černobyle sa darí rastlinám 
NASA (Astrobiology magazine): Radiation No Concern for Space Crops?
CNN: Chernobyl: Environmental dead zone or eco-haven?
SME: Slovenskú vedu citujú svetové media
The New York Times: Plants Near Chernobyl Appear to Grow a Shield
BBC: Chernobyl plant life endures radioactivity
C&EN: How Crops Battle Nuclear Fallout 
Science Daily: Discovery of the Secrets That Enable Plants Near Chernobyl to Shrug Off Radiation
London Wired: Innate mechanisms help Chernobyl plants endure radiation
Pravda: Príroda si napokon poradí aj s jadrovou katastrofou
Science NOW: How Plants Survived Chernobyl
Journal of Proteome Research (interview): Proteomics of Chernobyl-grown seeds gives hints about adaptation to radiation
New Scientist: Chernobyl fallout could drive the evolution of ‚space plants‘ (2009)
Discovery channel: How Could the Chernobyl Disaster Help Us Grow Plants on Mars?
Wired Science: Soybeans Grow Where Nuclear Waste Glows

Kontakty:

Oddelenie Rickettsiológie
Virologický ústav
Biomedicínske centrum, v.v.i.
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovenská republika

email: viruludo@savba.sk

tel: +421 2/59 302 418 alebo 430